2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 15 grudnia 2015r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 7 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z  2013 r., poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję  XIV  sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przedstawienie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XIII sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2015 roku.
3.  Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:
a)  uchwalenia budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2016 (radni otrzymali w  dn. 19.11.2015r.),
b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1),
c)  zmiany budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2015 (druk nr 2),
d)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 3).
4. Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych na terenie gminy na lata 2016-2018 (druk nr 4).
5. Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu inwestycji oświetlenia drogowego na terenie gminy na lata 2016-2018 (druk nr 5).
 
Przerwa
 
6. Przyjęcie planów pracy na 2016 rok:
a)  Komisji Rewizyjnej (druk nr 6),
b)  Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 7),
c)  Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 8),
d)  Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji
(druk nr 9),
e)  Rady Gminy (druk nr 10).
7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.  
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (7 grudnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (8 grudnia 2015, 08:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160