2015

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

2015

Uchwała nr XIV/70/2015

UCHWAŁA NR XIV/70/2015Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2015 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2016  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr XIII/67/2015

UCHWAŁA NR XIII/67/2015RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

Uchwała nr XIII/66/2015

UCHWAŁA NR XIII/66/2015RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2016 r. na obszarze Gminy Wielka [...]

Uchwała nr XIII/65/2015

UCHWAŁA Nr XIII/65/2015RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr XIII/64/2015

UCHWAŁA NR XIII/64/2015RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podst. art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o [...]

Uchwała nr XII/63/2015

Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia  27 października 2015 r.   w sprawie zasad udzielania  stypendium  uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka    Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XI/56/2015

UCHWAŁA NR XI/56/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 17 września 2015 r.   w sprawie:  zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok.             Na podstawie art. [...]

Uchwała nr XI/58/2015

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 września 2015 r.     w sprawie zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów.     Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8  oraz art. [...]

Uchwała nr XI/57/2015

UCHWAŁA Nr XI/57/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 września 2015 r.      w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka [...]

Uchwała Nr XI/55/2015

Uchwała nr XI/55/2015Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie: art. 12 [...]

Uchwała nr XI/54/2015

UCHWAŁA NR XI/54/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia  17 września 2015 roku   w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników   [...]

Uchwała nr XI/53/2015

UCHWAŁA Nr XI/53/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 września 2015 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, [...]

Uchwała nr IX/47/2015

UCHWAŁA Nr IX/47/2015   Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r.   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od [...]

Uchwała nr IX/46/2015

Uchwała nr IX/46/2015Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z [...]

Uchwała nr IX/45/2015

Uchwała nr IX/45/2015Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie [...]

Uchwała nr IX/44/2015

UCHWAŁA Nr IX/44/2015  Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie [...]

Uchwała nr IX/43/2015

UCHWAŁA Nr IX/43/2015Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu [...]

Uchwała nr IX/51/2015

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 1 lipca 2015r.   w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka  na lata 2015-2025.   Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 6a ustawy z [...]

Uchwała nr IX/42/2015

UCHWAŁA Nr IX/42/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej  i torach kolejowych w [...]

Uchwała nr VII/33/2015

UCHWAŁA Nr VII/33/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2015 r.     w sprawie: ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków   Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

Uchwała nr VI/30/2015

Uchwała Nr VI/30/2015 Rady  Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2015 r.   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania [...]

Uchwała nr VI/29/2015

Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2015 roku       w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt [...]

Uchwała nr VI/28/2015

UCHWAŁA Nr VI/28/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2015 roku     w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w [...]

Uchwała nr V/27/2015

UCHWAŁA Nr V/27/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej [...]

Uchwała nr V/26/2015

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 27 lutego 2015 r.  w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9, lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Uchwała nr V/25/2015

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku     w sprawie ustalania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego [...]

Uchwała nr V/24/2015

Uchwała  nr V/24/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku   w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   Na podstawie: art. 12 § 4 [...]

Uchwała nr IV/23/2015

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r.   w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, [...]

Uchwała nr IV/22/2015

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku   w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia [...]

Uchwała nr IV/21/2015

UCHWAŁA Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka [...]

Uchwała nr IV/20/2015

UCHWAŁA Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r.       w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka [...]

Uchwała nr IV/19/2015

UCHWAŁA Nr IV/19/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r.     w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej [...]

Uchwała nr IV/18/2015

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r.       w sprawie: wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i [...]

Uchwała nr IV/17/2015

UCHWAŁA Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r.       w sprawie: wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i [...]

Uchwała nr IV/16/2015

UCHWAŁA Nr IV/16/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 r.       w sprawie: wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i [...]

Uchwała nr IV/15/2015

UCHWAŁA Nr IV/15/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia  30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała Nieszawka, teren przy ulicy Rzemieślniczej) [...]

Uchwała nr IV/14/2015

UCHWAŁA Nr IV/14/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA  z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej  i torach [...]

Uchwała nr IV/13/2015

UCHWAŁA Nr IV/13/2015Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.          Na podstawie art.10 ust.3 [...]

Uchwała nr IV/12/2015

UCHWAŁA Nr IV/12/2015Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.          Na [...]

metryczka