Protokół nr IV z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 30 stycznia 2015 r.

Protokół IV/2015
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 30
stycznia 2015 roku
w godz. od 14:00 do 17:20 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z III sesji, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2014 roku.

3. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2014 rok (druk nr 1).

4. Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok (druk nr 2).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 (druk nr 3),

b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (druk nr 4),

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce (druk nr 5),

d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała Nieszawka, teren przy ulicy Rzemieślniczej) (druk nr 6),

Przerwa

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 2/1 poł. w Wielkiej Nieszawce) (druk nr 7),
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 2/2 poł. w Wielkiej Nieszawce) (druk nr 8),

g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 218/44 poł. w Wielkiej Nieszawce) (druk nr 9),

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 156/3) (druk nr 10),

Przerwa

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o nr 100/35) (druk nr 11),
j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Cierpicach (dz. o nr 100/6, 100/15, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 197/3, 403/3, 403/4, 100/45, 100/46) (druk nr 12),

k) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 13),

l) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym (druk nr 14).

Przerwa

6. Stanowisko w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015 (druk nr 15).
7. Stanowisko w sprawie ustalenia kolejności budowy oświetlenia ulicznego ma terenie gminy w roku 2015 (druk nr 16).

8. Informacja o zadaniach gminy w zakresie wdrażania reformy wychowania przedszkolnego ma terenie gminy.

Przerwa


9. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

11. Interpelacje i wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

Ad. 1
a)
IV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości i mieszkańców gminy. Stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Rafał Kujawa), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – poprosiła w imieniu Klubu Radnych „Wspólne Gniazdo” o wykreślenie z porządku obrad punktu 6 stanowisko w sprawie ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015 (druk nr 15) i punktu 7 stanowisko w sprawie ustalenia kolejności budowy oświetlenia ulicznego ma terenie gminy w roku 2015 (druk nr 16). Pozwoli to na rzetelne zaopiniowanie tych stanowisk po przeglądzie w terenie i będzie można je przyjąć na następnej sesji. Ten czas, jaki radni sobie dają, nie wpłynie na realizację inwestycji.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że jego nadrzędnym celem jest działanie na rzecz mieszkańców. Ponieważ działa na ich korzyść, kolejność inwestycji była konsultowana z radami sołeckimi. Uważa wniosek o wycofanie stanowisk za bezzasadny, gdyż do katalogu, uprzednio przyjętego przez radę uchwałami, doszła tylko jedna nowa droga w Cierpicach, która ma być wybudowana po przejęciu działek od Andrewex-u.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – poparła Wójta, twierdząc, że stanowiska powinny zostać przyjęte na obecnej sesji. Potwierdziła, że kolejność inwestycji była konsultowana z radami sołeckimi w poprzedniej kadencji. Jako członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji uczestniczyła w takim posiedzeniu, na którym sołtysi i rady sołeckie mogły wypowiedzieć się na temat inwestycji w swoich sołectwach.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek przewodniczącej Klubu Radnych „Wspólne Gniazdo” Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria o wykreślenie z porządku obrad punktów 6 i 7, jednocześnie wnosząc o wykreślenie z porządku obrad przerwy po punkcie 8 porządku. Za zmianą porządku obrad głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta przez Radę Gminy większością głosów. W związku z tym poprosił radnych o dokonanie korekt w porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad punktów 6 i 7 i przerwy po punkcie 8 oraz o przenumerowanie następujących po nich punktów. Następnie poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 2 radnych było przeciw, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania nowy porządek IV sesji został przyjęty przez Radę Gminy większością głosów i w zmienionej części będzie wyglądał następująco:

6. Informacja o zadaniach gminy w zakresie wdrażania reformy wychowania przedszkolnego ma terenie gminy.
7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z III sesji, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2014 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z III sesji został przyjęty przez Radę Gminy większością głosów.

Ad. 3

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że szczegółowe sprawozdanie, które radni otrzymali w materiałach na sesję, dotyczy prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2014 rok. Następnie poprosił członka Komisji Beatę Szczupłowską o przedłożenie sprawozdania.

Beata Szczupłowska – poinformowała, że Komisja w roku 2014 odbyła 14 posiedzeń, na których przeprowadzała rozmowy zarówno z osobami nadużywającymi alkoholu, jak i członkami ich rodzin, jeżeli była taka potrzeba. Rozmowy diagnostyczno-motywujące prowadzone były w celu zmotywowania ich do podjęcia terapii odwykowej (przy osobach nadużywających alkoholu) oraz wspierające, informacyjne (z osobami z rodzin, tzw. współuzależnionymi). W 2014 roku 3 mieszkańców Gminy odbyło leczenie odwykowe na oddziale całodobowym w Czerniewicach, a 2 osoby odbyły terapię na oddziale dziennym w Toruniu. Ze środków na działania profilaktyczne dofinansowano profilaktyczny letni obóz harcerski oraz zakup materiałów biurowych na kolonie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, opiekę profilaktyczną w Izbie Wytrzeźwień, spotkanie integracyjne dla mieszkańców gminy. W roku 2014 kontynuował działalność Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Spotkania prowadził wykwalifikowany instruktor terapii uzależnień. Komisja współpracowała ponadto z GOPS, sądami (kuratorzy sądowi i społeczni), Policją, szkołami na terenie gminy, jak również promowała zdrowy stylu życia. Na terenie gminy działa Klub Anonimowych Alkoholików (AA), skupiający osoby po ukończonym leczeniu, które tworzą grupę wsparcia, dzieląc się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Aktualizowano i rozprowadzano informator dotyczący uzależnień, walki z nimi oraz możliwości korzystania z pomocy dla osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin na terenie Gminy i powiatu – sklepy, szkoły, b. ośrodek kultury, GOPS, Ośrodek Zdrowia i Urząd Gminy, czy na festynach gminnych. Prowadzono na stronie internetowej www.wielkanieszawka.pl zakładkę Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące zakresu działania Komisji. Opiniowano w trakcie roku wnioski o wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu, projekt uchwały Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży alkoholu i projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Zorganizowano blok 2-dniowych szkoleń adresowanych do nauczycieli, pedagogów, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS, personelu medycznego, pracowników samorządowych, sołtysów. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia: przemocy seksualnej i innych formy krzywdzenia oraz metody porozumienia bez przemocy wg filozofii Rosenberga. Udział w szkoleniu wzięły 43 osoby. Szkolenie przeprowadzono we współpracy z Pracownią Doskonalenia Zawodowego „Meritum” z Krakowa. Komisja wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii „Gmina dla Rodziny” skierowanej do dzieci, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodziców, jak również do osób dorosłych. Celem kampanii jest troska o wzmacnianie fundamentów społeczeństwa lokalnego i zapewnienie dobrej  i bezpiecznej przyszłości kolejnym pokoleniom. Zorganizowano  warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce (14 osób) i w Szkole Podstawowej w Cierpicach (15 osób). Program oparty jest na koncepcji „Wychowania bez porażek”  wg Thomasa Gordona i książce A.Faber i E.Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Zakupiono materiały edukacyjne dla szkół.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – poinformowała, że w dn. 27 stycznia komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zauważył, że sprawozdanie jest bardzo ciekawe. Komisja podjęła szereg działań na rzecz osób z problemami alkoholowymi. Zapytał, czy komisja wie, ile osób zerwało z nałogiem dzięki jej działalności i powróciło do społeczeństwa.

Beata Szczupłowska – odpowiedziała, że komisja nie ma konkretnych statystyk, ale jest to na pewno 5 osób niepijących od kilku lat, które uczestniczą w spotkaniach grupy wsparcia AA.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił członka GKRPAiP Beatę Szczupłowską o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Beata Szczupłowska – poinformowała, że jeżeli chodzi o program przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. komisja zorganizowała blok 2-dniowych  szkoleń adresowanych do nauczycieli, pedagogów, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pracowników GOPS, personelu medycznego, pracowników samorządowych, sołtysów. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia Antynarkotykowej Profilaktyki Lokalnej (m.in. narkotyki a prawo, edukacja rodziców, testy na obecność narkotyków, zasady postępowania z nieletnimi, dopalacze, zasady współpracy na linii rodzice-szkoła, rodzice-inna instytucja). Udział wzięły 43 osoby. Szkolenie przeprowadzono we współpracy z Pracownią Doskonalenia Zawodowego „Meritum” z Krakowa. Zorganizowano spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Profesorek wodorek w kosmosie” omawiający problematykę profilaktyki uzależnień, w szczególności profilaktyki narkotykowej. Prowadzono Punkt Konsultacyjny działający na rzecz profilaktyki przeciwdziałania narkomanii. Uczestniczono w festynach gminnych. Współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, Policją, pedagogami szkolnymi, Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Uzależnień, HIV i AIDS. Prowadzono i aktualizowano na stronie internetowej gminy informacje dotyczące profilaktyki narkotykowej. Monitorowano problematykę narkomanii na terenie gminy (m.in. zbieranie informacji na temat miejsc występowania narkotyków, zagrożeń, współpraca z kuratorami i policją, mającymi wiedzę na temat osób podatnych na tego typu zagrożenia). Opracowano Program Profilaktyki Narkotykowej na 2015 rok.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, jak wygląda problem narkomanii wśród młodzieży na terenie gminy. Ile osób zażywa narkotyki i ile osób uczestniczy w związku z tym w jakichś programach.

Członek GKRPAiP Rafał Osielski – poinformował, że komisja nie prowadzi statystyk w tym zakresie. Dochodzą do komisji sygnały m.in. od policji, że są osoby zagrożone uzależnieniem od narkotyków. Osoby te nie zgłaszają się do komisji, jak to ma miejsce w przypadku osób uzależnionych od alkoholu. Jako policjant może powiedzieć, że ludzie obawiają się odpowiedzialności prawnej, gdyż posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 5
a)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

(doszła przewodnicząca GKRPAiP Barbara Ślesin)

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań, jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane prze gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, powołaną przez Wójta gminy, która czuwa nad realizacją gminnego programu i koordynuje realizację poszczególnych zadań i projektów. W związku z powyższym przedkłada się Radzie Gminy przygotowany program na 2015 r., którego założeniem jest prowadzenie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób i rodzin, w których występuje problem uzależnienia, zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały. Program zawiera następujące działania: diagnoza (ilość punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu), profilaktyka (główne kierunki działania i cele do realizacji), rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy (zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć o charakterze profilaktycznym i sportowym, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem zakazów sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, łamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych oraz występowanie  przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego). W ramach realizacji Gminnego Programu, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za udział w pracach Komisji otrzymują wynagrodzenie w kwocie 200 zł brutto za każde posiedzenie Komisji, nie więcej jednak niż 200 zł brutto miesięcznie. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści, informując, że na ewentualne pytania radnych odpowiedzi udzielą członkowie komisji.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/12/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wójt przedkłada Radzie Gminy projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Celem Programu jest rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią na terenie gminy, działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie profilaktyki narkotykowej. Przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy, a Program na rok 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Najważniejszym działaniem jest kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec narkotyków i innych substancji psychotropowych, jak również szkolenie rodziców w zakresie rozpoznawania u swoich dzieci symptomów świadczących o zażywaniu narkotyków. Program zakłada zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków – organizowanie i prowadzenie stałego systemu informacji na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z zażywaniem narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym, stała współpraca z instytucjami pomocowymi; udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; promowanie autorskich programów profilaktycznych w obszarze uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji oraz uwzględniających promocję zdrowego trybu życia; organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży pod kątem kształtowania ich umiejętności życiowych (np. radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, szukania pomocy); propagowanie i organizowanie wśród dzieci i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne, koła zainteresowań, itp.) w tym z grup podwyższonego ryzyka; wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację programów profilaktycznych. Diagnostyka problemu jest bardzo trudna, gdyż oprócz narkotyków już dobrze znanych z nazwy, pojawiają się różnego rodzaju dopalacze kryjące się pod dziwnymi nazwami, w które młodzież się zaopatruje. Wielkość problemu jest trudna do zdiagnozowania, jak zauważył wcześniej dzielnicowy. Sytuacja na terenie gminy jest na pewno lepsza niż w ośrodkach miejskich i dużych szkołach, gdzie anonimowość jest dużo większa. Trzeba zaangażowania wszystkich, gdyż same programy nie wystarczą, jeżeli lokalne społeczeństwo będzie obojętne wobec problemu narkomanii, wychodząc z założenia, że danej osoby i jej bliskich to nie dotyczy.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – powiedziała, że problem nadużywania alkoholu i problem narkomanii często dotyczy tych samych grup społecznych, dlatego założenia obu programów są podobne. Poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – stwierdził, iż potrzebne jest rzeczywiście zaangażowanie społeczne, gdyż nawet na Brzozie występuje ten problem i często rodzice sami nie są w stanie sobie z nim poradzić.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/13/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej  i torach kolejowych w Małej Nieszawce. Następny projekt uchwały będzie również dotyczył drugiego fragmentu tego terenu. Plan powstał w wyniku wielu kompromisów i bardzo długich uzgodnień, gdyż było bardzo mało miejsca ze względu na posadowienie budynków, aby wyznaczyć drogę w celu rozwiązania problemu komunikacyjnego. Wójt poprosił p. inż. Aleksandrę Lewną o zabranie głosu.

Aleksandra Lewna – poinformowała, że jest projektantem wspólnie z inż. Bogdanem Fryndtem przedstawianego planu zagospodarowania. Biuro projektowe istnieje od 20 lat i obsługuje okoliczne gminy. Dwa przygotowane dla gminy Wielka Nieszawka projekty stanowią całość, gdyż ich głównym zadaniem było rozwiązanie funkcji komunikacji, która nie była dotychczas uregulowana. Została zaprojektowana wspólna droga dojazdowa do dróg publicznych, tak aby umożliwić podział znajdujących się tam nieruchomości na cele mieszkaniowe zgodnie z wnioskami mieszkańców. Projekt uchwały składa się z opisu poszczególnych terenów, parametrów zabudowy, linii zabudowy wzdłuż torów kolejowych. Radni mieli okazję zapoznać się z treścią obszernego projektu uchwały, w razie pytań chętnie na nie odpowie. Uchwalenie planu rozpoczęto uchwałą nr XVII/80/2012. Dodatkowa uchwała, która umożliwiła skomunikowanie dużego terenu z drogą publiczną, została podjęta we wrześniu 2013 r. Od tego momentu plany były równolegle procedowane, wyłożone do publicznego wglądu. Procedura tych dwóch planów wyglądała podobnie: ukazało się ogłoszenie w prasie, właściwe organy i mieszkańcy mogli składać wnioski do planów, wnioski zostały uwzględnione i ujęte w projekcie planu, który został następnie uzgodniony przez właściwe organy. Odbyło się parę spotkań roboczych z mieszkańcami ze względu na problemy z własnością gruntów i rozgraniczeniami. W rezultacie projekt został skończony i wyłożony do ostatecznego wglądu. Dodatkowo prowadzono równolegle procedurę środowiskową, uzgadniając prognozę oddziaływania na środowisko z RDOŚ i Sanepidem. Oba projekty uzyskały pozytywne opinie i uzgodnienia. Powinny zostać uchwalone równolegle.

(doszedł radny Rafał Kujawa, na sali obecnych jest 15 radnych)

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 28 stycznia, po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie pytania, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał o różnicę zapisów w projektach na druku nr 5 i 6, gdzie w rozdz. 2 pkt 7 określa się powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych odpowiednio na 800 m² i 1000 m².

Aleksandra Lewna – odpowiedziała, że minimalne powierzchnie działek zostały ustalone w zależności od tego, jak dany teren się kształtował. W obu przypadkach było to uzasadnione tym, że działki przybierały inny kształt w zależności od usytuowania w stosunku do drogi. Działki o powierzchni 1000 m² są bardzo długie i wąskie oraz schodzą do rowu. Niektóre z tych działek w ogólne nie nadają się do zabudowy. Kierując się parametrami przyszłej zabudowy, koniecznością zapewnienia dostępu do drogi i warunkami terenowymi projektanci ustalają minimalne powierzchnie działek.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że w drugim przypadku, gdzie działki liczą po 1000 m², występują tereny bardzo podmokłe, które można wykorzystać jedynie jako ogród. W pierwszym przypadku, ze względu na istniejącą już zabudowę, gdyby działki były większe niż 800 m², nie byłby możliwy podział tego terenu pod zabudowę.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał w imieniu mieszkańców o fragment ul. Rzemieślniczej przy torach kolejowych, czy chodnik przewidziany z jezdnią na planie, o łącznej szerokości 8 m, jest konieczny, gdyż praktycznie nikt nie będzie z niego korzystać, a takie wyznaczenie drogi zabierze mieszkańcom dużo terenu. Kto będzie rozgraniczał nieruchomości i kto pokryje koszty rozgraniczeń i czy wjazdy na nowo powstające posesje będzie można uzgodnić w planach.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że:

  • jeżeli chodzi o szerokość drogi przy torze kolejowym, bezwzględnie musi ona wynosić 8 m. Jeżeli droga byłaby węższa, to nie byłoby możliwości minięcia się dwóch pojazdów jadących z naprzeciwka. Przy projektowaniu drogi PKP postawi system barierowy,

  • jeżeli chodzi o podział nieruchomości, to leży on po stronie mieszkańców, dopiero w ten sposób wydzieloną drogę gmina może przejąć,

  • jeżeli chodzi o zjazdy, jest to sprawa do uzgodnienia. Będzie to tak rozwiązane, żeby wszyscy byli zadowoleni.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poprosił Wójta o wyjaśnienie kwestii zakończenia ul. Rzemieślniczej, gdyż nie będzie przejazdu do ul. Leśnej.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że przejazdu nie będzie, gdyż część ul. Leśnej jest terenem zamkniętym kolei. Znajdują się tam budynki mieszkalne należące do PKP. Większość budynków kolejowych na terenie gminy będzie nie do zbycia, ze względu na nienormatywną odległość zabudowy od torowiska. Nowo wyznaczona droga skończy się na granicy działki między p. Polak i p. Kociuckim.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy wiadomo od kiedy będzie zamknięta ul. Leśna.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że gmina niczego nie zamyka. W momencie, kiedy dojdzie do wydzielenia przez mieszkańców nowej drogi i do jej wybudowania, PKP w uzgodnieniach dokumentacji technicznej na jej budowę narzuci określone zasady. Przyjmowany plan pozwoli w sposób oczywisty uregulować stan ul. Rzemieślniczej w całości, po wydzieleniu drogi.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał, jaki czas jest potrzebny, aby doszło do wybudowania tej drogi.

Wójt Gminy Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że radni wycofali z porządku obrad stanowisko w sprawie inwestycji drogowych, w którym była uwzględniona również budowa drogi ul. Rzemieślniczej do torów. W związku tym budowa się oddala. Zgodnie z zasadami, uchwały po przyjęciu przez radę i skompletowaniu dokumentacji przekazywane są do wojewody, po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym stają się prawomocne i wtedy można przystąpić do rozgraniczeń. Muszą to zrobić wszyscy mieszkańcy, bo inaczej drogi nie da się wydzielić.

Inż. Bogdan Fryndt – podziękował p. Wójtowi i p. Waldemarowi Urbaczewskiemu za pomoc i współpracę przy opracowaniu obu miejscowych planów zagospodarowania miejscowego. W okresie wyłożenia nie wpłynęła żadna uwaga do projektu planu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zauważył, że przy wyznaczaniu granic i podziale działek mieszkańcy muszą wziąć pod uwagę fakt, że trzeba będzie uregulować ich stan w taki sposób, aby granice nie przebiegały przez środek zabudowań, jak to ma miejsce w niektórych przypadkach na tym terenie.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/14/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.


d)

W związku z tym, że druk nr 6 został omówiony razem z drukiem 5 Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/15/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (wieś Mała Nieszawka, teren przy ulicy Rzemieślniczej) w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

e)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 7).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że omówi jednocześnie druki 7 i 8, gdyż projekty uchwał dotyczą wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ze sobą sąsiadujących dz. nr 2/1 o pow. 1,9500 ha i dz. nr 2/2 o pow. 1,9600 ha, znajdujących się za wałem przeciwpowodziowym w Wielkiej Nieszawce, na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Są to grunty, które gmina odzyskała od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wójt wniósł o przyjęcie uchwał na druku nr 7 i 8 w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 28 stycznia zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 7 pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/16/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 2/1 poł. w Wielkiej Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

f)
W związku z tym, że druk nr 8 został omówiony razem z drukiem 7 Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 2/2 poł. w Wielkiej Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

g)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 9).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dz. nr 218/44 o pow. 0,1300 ha w Wielkiej Nieszawce, położonej równolegle do ul. Pięknej, wzdłuż kanału za zabudowaniami domków jednorodzinnych. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/18/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 218/44 poł. w Wielkiej Nieszawce) w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

h)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 10).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce dz. o nr 156/3 o pow. 1141 m². Jest to droga, która prowadzi od ul. Toruńskiej do osiedla domków jednorodzinnych na ul. Majowej i ul. Makowej. Wycena tej nieruchomości została przygotowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 47 tys. zł. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 28 stycznia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – w związku z tym, że kwota 47 tys. za drogę, jest dużą kwotą, zapytał, czy rada nie stworzy precedensu, który spowoduje, że inni mieszkańcy również będą domagać się wysokich kwot za zbycie drogi. Jak to jest, że w tym przypadku drogę wykupuje się za dużą kwotę a innym płaci się niewielkie pieniądze.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jest to specyficzna sytuacja. To, że osiedle tam powstało, jest zasługą radnych poprzednich kadencji. Skoro osiedle już powstało, to musi być do niego droga dojazdowa. W porównaniu do bardzo wysokich wycen starosty na grunty przejmowane na terenie gminy z mocy prawa, 47 tys. jest kwotą nieporównywalną. Polityka Starostwa zrujnowała system przejmowania gruntów funkcjonujący do tej pory. Trzeba mieść świadomość, że takie przypadki będą, ale i będą również drogi oddawane gminie nieodpłatnie, gdyż żaden z prywatnych właścicieli nie jest w stanie wybudować sam drogi za swoje prywatne środki. Jest to już normą w Polsce, bo drogi wewnętrzne mają to do siebie, że muszą być wybudowane przez właściciela, który podzieli swoją nieruchomość na działki budowlane, a nikt takich pieniędzy nie ma, więc oddaje się drogi nieodpłatnie gminom.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/19/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 156/3) w brzmieniu jak na druku nr 10 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

i)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 11).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 100/35 o powierzchni 981m², poł. w Cierpicach. Działka będąca własnością Skarbu Państwa znajduje się w użytkowaniu wieczystym prywatnych osób mieszkających w budynku po dawnym hotelu PWKD. Projekt uchwały wiąże się ściśle z następną uchwałą dotyczącą nabycia prawa użytkowania wieczystego działek znajdujących się w posiadaniu Andrewex-u, jako kolejnego elementu drogi. To umożliwi otwarcie drogi do osiedla tartacznego na terenie dawnej fabryki. Dlatego nalegał, żeby przyjąć stanowisko w sprawie inwestycji drogowych na obecnej sesji, gdyż gmina ma 90 dni po złożeniu wniosku do wojewody na przeprowadzenie wszystkich operacji związanych z przejęciem działek. W ciągu 30 dni rada musi podjąć kolejną uchwałę o zaliczeniu wszystkich działek drogowych wymienionych w obu projektach uchwały do dróg publicznych. Dopiero wtedy może rozpocząć procedowanie. Czasu jest niewiele, aby wszystko załatwić w ciągu 90 dni. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 28 stycznia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Michał Dąbrowski – poprosił o wyjaśnienie, co gmina ma zrobić w ciągu tych 90 dni, jakie działania ma podjąć.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że 10 działek z drugiego projektu uchwały jest drogami publicznymi już dzisiaj. Aby dwie działki niebędące drogami publicznymi, po jednej z każdego projektu uchwały, stały się drogą publiczną, gmina musi posiadać pozwolenie na budowę tej drogi. Czynności do wykonania jest wiele, łącznie z zaprojektowaniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę. W tej chwili ucieka już 30 dni, bo prawdopodobnie za tyle czasu odbędzie się następna sesja, na której zostaną przyjęte wycofane z porządku obrad stanowiska.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Cierpicach (dz. o nr 100/35) w brzmieniu jak na druku nr 11 – stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

j)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 12).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego 11 nieruchomości gruntowych, o których przed chwilą mówił, o powierzchni 4877m², stanowiących wewnętrzną drogę gminną ulicę Sosnową oraz drogę wewnętrzną (dojazdową) na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej „STOKROTKA”  w Cierpicach. Jedna z działka nr 100/35 nie stanowi na dzień dzisiejszy drogi publicznej. Pozostałe są drogą publiczną. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 28 stycznia zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Nieszawka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Cierpicach (dz. o nr 100/6, 100/15, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 197/3, 403/3,403/4, 100/45, 100/46) w brzmieniu jak na druku nr 12 – stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

k)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 13).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na początku poprosił radnych o uzupełnienie treści § 13.1. Na realizację programu Gmina planuje przeznaczyć w 2015 roku kwotę nie większą niż, poprzez wpisanie w miejsce kropek „5000 zł”, ponadto w uzupełnienie treści § 16. 1. Projekt programu został przygotowany na polecenie Wójta, przez pracownika Urzędu a następnie podlegał konsultacji z organizacjami pozarządowymi przez umieszczenie w dniu, poprzez wpisanie w miejsce kropek „12.01.2015 roku” na stronie internetowej Urzędu i tablicach ogłoszeń ustawionych na terenie Gminy wraz z informacją o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących programu do Urzędu: osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie do dnia, poprzez wpisanie w miejsce „26.01.2015 roku”. W wymienionym wyżej terminie do projektu programu, dokonać skreślenia nie zostały /zostały zgłoszone uwagi, poprzez wpisanie w miejsce kropek „1” podmiot. Rozstrzygnięcie uwag: poprzez dodanie „uwagi zostały ocenione jako niezasadne w kontekście ewentualnej zmiany programu”. W terminie przewidzianym na konsultacje Projektu wpłynął 1 wniosek. Odnosząc się do poszczególnych uwag zawartych w przedmiotowym piśmie wskazać należy co następuje: postulat wsparcia działalności statutowej Klubu Seniora nie może być uwzględniony w treści Programu, ponieważ akt ten w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może zawierać zapisów, które przyznawałyby a priori dotację na rzecz konkretnej organizacji pozarządowej lub zawierać zapewnienie przyznania takiej dotacji (Wójt stwierdził, że na terenie gminy nie ma żadnej zarejestrowanej organizacji pożytku publicznego); postulat powołać członków klubu Seniora do gminnych komisji takich jak rozwiązanie problemów alkoholowych nie może być uwzględniony w Programie, ponieważ nie dotyczy kwestii, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być nim objęte; postulat powołania Rady Seniorów jako organu doradczego i opiniotwórczego nie może być uwzględniony w Programie, ponieważ nie dotyczy kwestii, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być nim objęte; postulat pozyskiwania funduszy dla seniorów z LGD Podgrodzie Toruńskie i programu ASOS nie może być uwzględniony, ponieważ nie dotyczy kwestii, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być nim objęte (środki musi pozyskać tego, który się o nie ubiega); postulat wyodrębnienia przez Urząd Gminy funduszu sołeckiego na rok 2015 nie może być uwzględniony, ponieważ nie dotyczy kwestii, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być nim objęte; odnosząc się do zgłoszonego oczekiwania na ogłoszenie otwartego konkursu ofert w różnych dziedzinach w tym sportu, turystyki, kultury, wypoczynku letniego dzieci itp. wskazać należy, iż zgodnie z zapisem § 10 Programu konkursy będą ogłaszane w miarę występowania potrzeb jst w zakresie realizacji jej zadań przez organizacje pozarządowe; postulat przystąpienia do budowy świetlic na terenie gminy, umożliwiających utworzenie dziennego pobytu dla seniora nie może być uwzględniony, ponieważ nie dotyczy kwestii, które zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być nim objęte. Niejako na marginesie dodać należy, że zamierzona jest przez Gminę realizacja tego typu inwestycji. W ubiegłym roku nikt z tego programu nie skorzystał, gmina dotowała różne przedsięwzięcia, ale na innych zasadach. Chciałby, aby powstała uchwała w sprawie inicjatyw społecznych, na wzór obywatelskiego budżetu partycypacyjnego. Udział mieszkańców w życiu publicznym gminy i decyzjach o inwestycjach w swoich siedliskach i osiedlach byłby większy. Chciałby również, aby do czerwca powstał program stypendialny dla gimnazjalistów.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Wrzesińska poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 27 stycznia zaopiniowała program pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – w związku z tym, że na terenie gminy nie ma organizacji pożytku publicznego, zapytał, czy będą dotowane organizacje, które powstaną w ciągu roku, bo słyszał, że takie organizacje powstaną.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – stwierdził, że mowa jest o Akcji Katolickiej. Pytanie, jakie się pojawia, to czy ta organizacja będzie w stanie złożyć ofertę na realizację zadań własnych gminy. Pieniądze zapisane w Programie są bowiem przeznaczone na realizację zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli jakaś organizacja wystąpi z własną inicjatywą, która jest zadaniem własnym gminy lub gmina ogłosi konkurs, wtedy te środki można pozyskać.

Radny Krzysztof Czarnecki – zauważył, że pomysł Wójta w sprawie przygotowania uchwały w sprawie inicjatyw lokalnych jest ważny, gdyż w perspektywie finansowania 2014-2020 w ramach RPO ogromny nacisk będzie kładziony na lokalny rozwój kierowany przez inicjatywy oddolne. Jeżeli powstanie taka uchwała, to będzie można pozyskać duże pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że żeby pozyskać takie środki, gmina musi posiadać odpowiednią liczbę mieszkańców, a gmina Wielka Nieszawka nie jest pod tym względem dużą gminą.

Radny Krzysztof Czarnecki – dodał, że nie są jeszcze znane szczegóły przyznawania pomocy.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/22/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu jak na druku nr 13 – stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

l)
Przewodniczący Rady
poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 14).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym. Prawdopodobnie nie będzie takich przypadków, ale gdyby się pojawiły, dyrektorzy będą mieli odpowiednie narzędzie. Jako jedno z kryteriów wprowadzono w pkt. 5 kryterium, iż rodzice kandydata są płatnikami podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla mieszkańców gminy Wielka Nieszawka, za które można otrzymać 5 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Jest to ważny element, gdyż szacuje się, że dość spora grupa osób zamieszkujących gminę nie jest zameldowana na terenie gminy, co powoduje, że nie rozlicza się z PIT-u jako mieszkaniec gminy i w ten sposób jest mniej pieniędzy w budżecie. Gmina traci podwójnie, ponieważ pieniądze z ochrony środowiska jako odpis przyznawane są według liczby mieszkańców.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że ważne jest, tak jak p. Wójt zauważył, żeby osoby mieszkające na terenie gminy były zameldowane, z tym że można być mieszkańcem innej miejscowości lub Torunia, i też płacić podatki w tym samym urzędzie skarbowym co mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka. Ten zapis nie jest jednoznaczny.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – zaproponował wpisanie w pkt. 5, że rodzice są mieszkańcami gminy i podatnikami podatku dochodowego.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poinformował, że zdarzają się sytuacje, iż tylko jeden z rodziców zamieszkuje na terenie gminy, i czy w związku z tym nie trzeba by zmienić zapisu pod tym kątem.

Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że radny Wyrzykowski słusznie poruszył tą kwestię, gdyż są różne sytuacje. Rodzice mogą być rozwiedzeni, mieszkać w różnych miejscach, ale nadal są rodzicami.

Radca Beata Romanowska – wytłumaczyła, że sens zapisu jest taki, aby zapewnić pierwszeństwo dzieciom, których rodzice płacą podatki, które następnie zasilają budżet gminy.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zaproponował, aby zapisano, iż przynajmniej jeden z rodziców jest mieszkańcem gminy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – potwierdził, że już teraz w szkołach są przypadki, że jeden z rodziców przebywa za granicą i tam pracuje. Zaproponował, aby zapis w pkt. 5 brzmiał: co najmniej jeden z rodziców jest mieszkańcem gminy i podatnikiem podatku dochodowego.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym w brzmieniu jak na druku nr 14 po poprawkach – stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 6
Przewodniczący Rady
oddał głos Wójtowi Gminy w celu przedstawienia informacji o zadaniach gminy w zakresie wdrażania reformy wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że złożenia aktualnej reformy wychowania przedszkolnego są ściśle powiązane ze strategicznymi dokumentami rozwoju kraju oraz realizacją założeń europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. „Średniookresowa strategia rozwoju kraju”, której horyzontem czasowym jest rok 2020, proponuje m.in. nowe podejście do organizacji wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Wychowanie przedszkolne zostało uznane za priorytet w polityce edukacyjnej państwa. Zmiany w prawie oświatowym zaplanowane na lata 2015-2017 mają doprowadzić do pełnej dostępności wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci, oraz do osiągnięcia zakładanego upowszechniania wychowania przedszkolnego na poziomie 90% w roku 2020. Odpowiedzialność za realizację reformy w znacznym stopniu spoczywa na samorządach. Do nich należy powiązanie upowszechniania wychowania przedszkolnego, z jakością oferty edukacyjnej oraz programami kompensacyjnymi dla dzieci zaniedbanych w środowisku rodzinnym. Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dn. 18 lipca 2013 r., poz. 827), tzw. „Ustawa przedszkolna” wprowadziła pakiet zmian, których celem jest upowszechnianie wychowania przedszkolnego w taki sposób, by do końca roku 2020 osiągnąć wszystkie zakładane rezultaty wpisane do dokumentów strategicznych rozwoju kraju. W roku szkolnym 2015/2016 samorządy muszą dostosować swoje lokalne systemy oświaty dla zapewnienia wychowania przedszkolnego wszystkim 4- i 5-latkom. W roku szkolnym 2017/2018 samorządy mają obowiązek zapewnić warunki do realizacji prawa do wychowania przedszkolnego dzieci 3 i 4-letnich. Ustawa przewiduje wdrożenie rozwiązań organizacyjnych dotychczas niestosowanych w systemie oświaty, w tym łączenie przedszkoli publicznych z przedszkolami niepublicznymi oraz przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Z dn. 1 września 2016 r. odziały przedszkolne w szkołach podstawowych stają się przedszkolem i wchodzą z mocy ustawy w skład zespołu przedszkolno-szkolnego, co oznacza, że w przyszłym roku gminne szkoły podstawowe zmienią nazwę na zespoły przedszkolno-szkolne. Od 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, co oznacza, że rodzic może z tego prawa skorzystać. W 2017 r. podobne prawo nabędą dzieci w wieku 3 lat. Następnie Wójt przedstawił radnym tabelę z wykazem dzieci urodzonych między 2008 r. a 2014 r., i tak rocznik 2008 – 83 dzieci (36 Mała Nieszawka, 19 Wielka Nieszawka, 25 Cierpice, 3 Brzoza); rocznik 2009 – 74 dzieci (38 Mała Nieszawka, 14 Wielka Nieszawka, 20 Cierpice,2 Brzoza); rocznik 2010 – 67 dzieci (34 Mała Nieszawka, 20 Wielka Nieszawka, 12 Cierpice, 1 Brzoza); rocznik 2011 – 71 dzieci (37 Mała Nieszawka, 12 Wielka Nieszawka, 21 Cierpice, 1 Brzoza); rocznik 2012 – 50 dzieci (24 Mała Nieszawka, 12 Wielka Nieszawka, 14 Cierpice); rocznik 2013 – 60 dzieci (31 Mała Nieszawka, 11 Wielka Nieszawka, 16 Cierpice, 2 Brzoza); rocznik 2014 – 46 dzieci (23 Mała Nieszawka, 11 Wielka Nieszawka, 12 Cierpice). Od 2012 r. można zauważyć tendencję spadkową. Z kolei Wójt omówił prognozę sytuacji oświatowej ma terenie gminy Wielka Nieszawka w latach 2015-2022. Najlepiej sytuacja wygląda w Gimnazjum dysponującym 8 izbami lekcyjnymi, wprowadzając system dwuzmianowy przez 3-4 lata (od 2018 r.), można będzie realizować zajęcia bez potrzeby dodatkowych sal lekcyjnych. Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce sytuacja wygląda następująco: w szkole jest 10 izb lekcyjnych plus pracownia komputerowa, w roku szkolnym 2015/2016 potrzebne byłoby 15 sal (4-latki – 37 osób, 2 sale; „0” – 34 osoby, 2 sale; kl. I – 60 osób z roczników 2008/2009, 3 sale; kl. II z roczników 2007/2008 – 40 osób, 2 sale; kl. III – 32 osoby, 2 sale; kl. IV – 31 osób, 2 sale; kl. V – 22 osoby, 1 sala; kl. VI – 26 osób, 1 sala). Według rozporządzenia ministra klasy nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów. Dzieci, które przyjdą do kl. I, po części uczęszczają obecnie do oddziału przedszkolnego w szkole, do przedszkola niepublicznego w Małej Nieszawce lub do przedszkoli w Toruniu. W przypadku 4-latków podaje się wszystkie urodzone w 2010 r. dzieci, ale nie wiadomo, ilu rodziców pośle dzieci do szkoły. Reasumując, potrzebnych jest 15 izb lekcyjnych, a w szkole jest 10. W roku szkolnym 2016/2017 sytuacja jest podobna – potrzebnych jest również 15 sal lekcyjnych, w roku szkolnym 2017/2018, kiedy do placówek wejdą 3-latki, będzie potrzebnych 17 sal, rok później ta liczba spadanie znowu do 15 izb. Jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Cierpicach sytuacja wygląda następująco: w szkole jest 9 izb lekcyjnych plus pracownia komputerowa, w roku szkolnym 2015/2016 potrzebnych będzie 13 sal (4-latki – 32 osoby, 2 sale; „0” - 32 osoby, 2 sale; kl. I – 66 osób, 3 sale; kl. II – 27 osób, 2 sale; kl. III – 25 osób, 1 sala; kl. IV – 28 osób, 1 sala; kl. V – 24 osoby, 1 sala; kl. VI – 28 osób, 1 sala). W roku 2016/2017 będzie potrzebnych 14 izb lekcyjnych, podobnie w latach 2017/2018 i 2018/2019. Prognoza jest dosyć realistyczna, choć trzeba wziąć pod uwagę migrację, ludzie się wyprowadzają, wyjeżdżają za granicę, ale też przybywają nowi mieszkańcy. Problem pojawi się już od 1 września 2015 r., bo w obu szkołach kl. I będą bardzo liczne. Wójt powiedział, że oczekuje od radnych propozycji na rozwiązanie braku pomieszczeń w szkołach.   

Przewodniczący Rady – zaproponował, aby pozyskać działki w trzech miejscowościach pod budowę obiektów na tyle funkcjonalnych, żeby można je było przeznaczyć na inne cele, kiedy przyjdzie niż demograficzny.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – zapytała, czy przygotowana prognoza przewiduje wyłącznie system jednozmianowy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że na razie przedstawił sytuację demograficzną, obecne możliwości lokalowe szkół oraz stan oświaty na terenie gminy w ciągu kilku kolejnych lat, nie odrzuca się żadnego rozwiązania, będą rozważane różne propozycje. Trzeba wypracować koncepcję, mając na uwadze, że pojawi się tendencja spadkowa. Do szkoły trafią w najbliższym czasie dzieci, których rodzice pochodzą z wyżu demograficznego, potem począwszy od rocznika 2012 tych dzieci będzie coraz mniej.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – powiedziała, że w Szkole nr 14 w Toruniu, w której uczy, funkcjonuje dwuzmianowość. W 5 sala lekcyjnych, sali językowej i pracowni komputerowej uczy się obecnie 11 oddziałów. Szkoła świetnie funkcjonuje w takim systemie. Takie rozwiązanie byłoby dobre do momentu podjęcia dalszych decyzji co do budowy nowej szkoły. Trzeba rozważyć też taką sytuację, że za parę lat ta szkoła będzie stała pusta.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – stwierdził, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że mieszkańców gminy cały czas przybywa, czyli spadek liczby uczniów, jeżeli będzie, nie będzie znaczący. Być może będzie więcej dzieci niż teraz.

Radny Michał Dąbrowski – zapytał, czy dane demograficzne obejmują dzieci wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od meldunku, czy tylko dzieci zameldowane na dzień dzisiejszy na terenie gminy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że są to dzieci, które posiadają meldunek na terenie gminy. Dodał, że do tej pory kilka razy spotykał się z dyrektorami szkół i dyrektorem przedszkola, zastanawiając się jak ten problem rozwiązać, a że nie doszło jeszcze do żadnych rozstrzygnięć, postanowił przedstawić tą ważną kwestię również radnym do dyskusji.

Radny Michał Dąbrowski – poprosił o wyświetlenie jeszcze raz danych demograficznych.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – wyświetlając tabelę, sprecyzował, że na terenie gminy są dwa obwody szkolne, Szkoła w Małej Nieszawce obejmuje dzieci z Małej Nieszawki, Szkoła w Cierpicach obejmuje dzieci z Wielkiej Nieszawki i Cierpic. Liczba dzieci urodzonych w latach 2008- 2014 w tych obwodach jest zbliżona i wynosi odpowiednio: 223 dzieci w pierwszym obwodzie w Małej Nieszawce i 219 w drugim obwodzie w Cierpicach.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poinformował, że na zebraniu w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w dniu wczorajszym, rodzice byli przeciwni dwuzmianowości. Gdyby taka propozycja padła, on jak i inni rodzice nie będą zadowoleni.

Mieszkaniec Bartosz Zawadzki – poinformował, że jest mieszkańcem Małej Nieszawki od 5 lat. Ma 2 dzieci, jest członkiem rady rodziców i stąd jego obecność na sesji. Informacja o dwuzmianowości przekazana na zebraniu rodziców wywołała konsternację nie tylko u niego, ale też u wszystkich rodziców. Podziękował Wójtowi za słowa wypowiedziane na początku sesji, że jest on po to, aby dbać o to, żeby mieszkańcom żyło się dobrze. Są to cenne słowa, z pewnością do wszystkich dotarły. Liczy na to, że Wójt będzie postępował tak dalej. Prezentowane dane w jego ocenie są błędne, jak panowie radni zauważyli, ponieważ nie uwzględniają wzrostu ilości mieszkańców i dzieci, które ewentualnie przybędą. Dzięki staraniom Pana Wójta została zrobiona droga z Torunia i aquapark, co spowodowało, że tereny w Małej czy Wielkiej Nieszawce stały się interesujące. W związku z tym należałoby się spodziewać w 100 % wzrostu ilości mieszkańców, i tym samym dzieci w różnym wieku. Społeczeństwo się bogaci. Ludzie uciekają z Torunia za miasto a gmina Wielka Nieszawka stała się dobrym terenem do życia, do mieszkania, do założenia rodziny. Sądzi, że dane przedstawione prze Wójta są zbyt optymistyczne, on raczej spodziewałby się gorszego wariantu. Dwuzmianowość jest jednym z gorszych rozwiązań, jakie mogłoby być wprowadzone, z uwagi na to, że jest to rozwiązanie tymczasowe. To nie rozwiązuje globalnego problemu. Oczekuje od gminy, od radnych, których mieszkańcy obdarzyli wielkim zaufaniem, podjęcia działań, które w sposób jednoznaczny i kompleksowy, rozwiążą problem, który wkrótce gminę czeka. Również od mieszkańców może wyjść jakiś pomysł. On ze swojej strony, jako rodzic, jako przedstawiciel rady rodziców, może zagwarantować, że zaangażuje się w sprawę po to, żeby mieszkańcy radę w tych działaniach wspierali, dążąc do tego, aby gmina była dobra i bogata a dzieci uczyły się w dobrych, normalnych warunkach. Rozwiązań jest bardzo dużo, ale trzeba współpracować i podjąć dyskusję. Mówienie o tym, że problem jest, niczego nie rozwiąże. Powtórzył, że dwuzmianowość jest najgorszym rozwiązaniem. Dezorganizuje pracę dzieci, rodziców i nauczycieli, o czym jednoznacznie mówiła pani dyrektor. Nauczyciele niestety będą musieli przyjść rano, mieć okienka, potem znów pracować, co wpłynie negatywnie na samopoczucie dzieci. Trzeba rozpocząć dyskusję. Rodzice mają kilka propozycji, trzeba zainicjować konsultacje, bo nie można przejść nad tym zagadnieniem do porządku dziennego. Jego zdaniem dwuzmianowość nie rozwiąże problemu, a może go jedynie pogłębić. Zostanie stracony kolejny rok, i być może następne lata, i znowu za 2-3 lata pojawi się znowu ten sam problem. Na pewno można rozważyć poszukiwanie działki, rozważyć budowę lub adaptację jakiegoś budynku. Oczekiwałby od gminy kilku propozycji. Należałoby w ciągu 30 dni przygotować wszystkie możliwe rozwiązania i oszacować ich koszty oraz opracować materiały do dyskusji, robiąc „burzę mózgów” z nauczycielami i rodzicami.

Radny Michał Dąbrowski – podziękował za cenne uwagi. Ważne jest, że p. Zawadzki wspomniał na koniec, iż to wszystko wiąże się z wydatkami. Pan Zawadzki jest przeciwnikiem pracy dwuzmianowej w szkołach, ale trzeba mieć na uwadze, że z punktu ekonomicznego praca dwuzmianowa zwiększy wydajność szkół, gdyż szkołę trzeba ogrzewać i oświetlać całą dobę, utrzymywać budynki, płacić za dostawę energii. Patrząc na czynnik społeczny i niezadowolenie rodziców, w kompetencji dyrektora szkoły jest zorganizowanie pracy w taki sposób, żeby nauczyciele byli optymalnie wykorzystani i uczniowie mieli dobre warunki. Budowanie kolejnych pomieszczeń czy budynków będzie obciążało budżet cały czas, bez względu na to, czy te sale będą wykorzystane, czy nie. Trzeba mieć na uwadze te dwa czynniki, ekonomiczny i społeczny, aby znaleźć „złoty środek”. Biorąc pod uwagę, że może to być problem przejściowy, nie można stawiać sobie celu nadrzędnego w postaci jednozmianowej pracy szkoły. Trzeba wziąć wszystkie czynniki pod rozwagę i mieć tego świadomość, łącznie z rodzicami i nauczycielami.

Mieszkaniec Bartosz Zawadzki – stwierdził, że rodzice mają tego świadomość, dlatego trzeba oszacować koszty i ryzyko. Są do tego odpowiednie narzędzia. Metoda NPV pozwala na jednoznacznie oszacowanie opłacalności projektu i stopy zwrotu inwestycji. Przy okazji budowy obiektu można wybudować dodatkowe pomieszczenia, które będą przynosiły dochód, lub zaadoptować je na inne potrzeby gminy. Dopóki nie dokona się kalkulacji, dyskusja nie będzie konstruktywna.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zaproponował, aby stworzyć zespół złożony z urzędników gminy, 2-3 radnych do zbierania takich pomysłów.

Przewodniczący Rady – zauważył, że funkcjonuje Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, do której można zgłaszać propozycje.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zaproponował, żeby włączyć do pracy komisji urzędnika gminy i mieszkańca, np. pana Zawadzkiego.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że jest do dyspozycji, gdyż dysponuje największą wiedzą, jeżeli chodzi o edukację. Nad tematem pracuje już od listopada ub.r. Nakłady poniesione na edukację, mogą się zwrócić jedynie w postaci wiedzy mieszkańców. Można obliczyć koszty utrzymania obiektu, bo to jest policzalne. Najważniejszym zadaniem jest znalezienie rozwiązania, a dopiero potem przeliczenie go na pieniądze.

Sołtys Wielkiej Nieszawki Krystyna Eichberger – zapytała, czy nie lepiej byłoby wybudować jedną dużą szkołę, a nie obiekty w każdej miejscowości, co zaproponował na początku Przewodniczący Rady.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że jeżeli porówna się to z innymi rozwiązaniami, to budowa szkoły od razy odpada. Byłaby najbardziej kosztowna w budowie i utrzymaniu. Szkoła to nie tylko budynek, musi być cała infrastruktura – boisko, plac zabaw. Trzeba wykorzystać to, co jest. Gdyby udało się rozwiązać problem pomieszczeń dla 3-latków, 4-latków i kl. „0”, to zostałyby rozwiązane wszystkie problemy w szkołach. W przypadku niewykorzystania w pełni obiektu z powodu mniejszych roczników, można by pomieszczenia wydzierżawić, ale budynku szkolnego czy połączonego ze szkołą nie da się w całości wydzierżawić. Wolno stojący nieduży obiekt, gdyby był już niepotrzebny, można nawet sprzedać. W tym kierunku należy szukać rozwiązania.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – odniosła się do wypowiedzi p. Zawadzkiego, że dane obarczone są błędem. Nigdy w prognozach nie da się uwzględnić wszystkich czynników, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie tylko będzie przybywać mieszkańców, bo gmina się rozwija, powstają nowe plany zagospodarowania pod budowę domów, będą przybywać ludzie i rodzić się dzieci, ale trzeba założyć, że to pokolenie, które teraz ma już dzieci w szkołach, będzie się starzało i nie będzie miało więcej dzieci. Przy założeniu, że do dane szkoły przyjdzie rocznikowo 31 dzieci, a klasa może liczyć 25 uczniów, to jeszcze jest trochę zapasu w tych oddziałach. W związku z tym prognoza zostawia jakieś pole manewru dla tych, którzy będą przybywać. Nie można powiedzieć, że jest ona zbyt optymistyczna i do żadnych analiz nieprzydatna.

Mieszkaniec Bartosz Zawadzki – powiedział, że jest menadżerem i traktuje gminę jako biznes. Rozbudowanie szkoły i bazy oświatowej stanowi istotny element przewagi konkurencyjnej gminy w stosunku do miasta. W momencie, kiedy gmina będzie miała dobre szkoły, dobre drogi, basen, bezpieczne wały przeciwpowodziowe, przyciągnie nowych mieszkańców. Z tego tytułu będą podatki, będą pieniądze i wszyscy będą mieli z tego wymierne korzyści. Najlepszym rozwiązaniem, aby dzieci asymilowały się od samego początku w społeczności szkolnej, jest pójście w kierunku rozbudowy szkoły w Małej Nieszawce. Zadaniem nadrzędnym radnych i rodziców jest doprowadzenie to tego, aby pozyskać teren sąsiadujący ze szkołą od właściciela nieruchomości. Istnieje też możliwość stworzenia dojazdów dla dzieci Cierpic, albo można też ośrodki rozczłonkować, zrobić również ośrodek przedszkolny w Cierpicach. Można pozyskać środki z Unii Europejskiej na zakup gimbusa. Będzie praca dla kolejnego kierowcy, będzie bezpiecznie, jeżeli chodzi o dojazdy i zdrowie dzieci. To są pewnego rodzaju rozwiązania, ale trzeba myśleć długofalowo. Jest przekonany, że również ten problem, jak w przypadku nowej drogi i aquaparku, zostanie rozstrzygnięty.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – powiedział, że w tym roku również wał przeciwpowodziowy będzie umocniony. A gmina myśli długofalowo. Różne warianty były brane pod uwagę, wariant przewozowy jest najdroższym wariantem. Trzeba szukać rozwiązań lokalnych w jednej i drugiej miejscowości.

Mieszkaniec Bartosz Zawadzki – stwierdził, że jeżeli gminę stać, aby pozyskać nieruchomość i wybudować obiekt w 1-2 lata, to wtedy system dwuzmianowy można potraktować jako przejściowe zło konieczne. Każdy rodzic się na to zgodzi, bo będzie wiedział, że jest jakiś dalszy plan. Mieszkańcy i rodzice dzieci powinni wynegocjować z właścicielem nieruchomości za szkołą sprzedanie terenu, a gmina podjąć wszelkie działania, aby zapewnić na ten cel środki. Można powołać mediatora, wykonać operat. Można zapytać odpowiednie organy, czy dobro społecznie nie uzasadnia większego wydatku niż to wynika z operatu.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – uzupełniła swoją poprzednią wypowiedź. Na dzień dzisiejszy liczba dzieci w klasie nie może przekroczyć 25 osób, ale podnosi się dyskusje w ministerstwie na temat odstąpienia od tego limitu i powrotu do większej ilości dzieci, nawet 30-33 uczniów, jak to było kiedyś.

Mieszkaniec Bartosz Zawadzki – zapytał, czy zwiększenie ilości dzieci w klasie przyczyni się do rozwoju edukacji i lepszego wykształcenia dzieci. Czy to znaczy, że jeżeli ministerstwo ustali ten limit na 40 uczniów, to trzeba to będzie zaakceptować.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że tak nie musi być, ale jeżeli będzie w klasie więcej dzieci, to oczywiście poziom się obniży. Nikt się nie zastanawia podejmując różne ustawy, czy budżet gmin, biedniejszych niż gminy Wielka Nieszawka, wytrzyma dalsze obciążenia, które na samorządy są składane. Kupno każdej nieruchomości jest dobrym interesem dla gminy, bo nawet jeśli nie będzie tam potem szkoły, bo przyrost naturalny będzie niewielki, potem zrobi się tam dom starców. Kiedyś pewnie tak będzie, że puste szkoły będą przerabiane na domy starców. Obecnie trzeba pomyśleć o przyszłości w perspektywie oświatowej i wykup nieruchomości jego zdaniem byłby wskazany.

Radny Krzysztof Czarnecki – stwierdził, że poszerzenie składu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o osoby zainteresowane, jak np. o pana Zawadzkiego, w celu zbierania pomysłów, jest dobrym rozwiązaniem.

Przewodniczący Rady – stwierdził, że jest to początek dyskusji, jak rozwiązać problem, z którym wszyscy, mieszkańcy, rodzice, nauczyciele i samorządowcy będą musieli się zmierzyć. Wójt jako organ prowadzący szkoły zajmuje się tą kwestią od listopada ub.r. Pewne kroki zostały już podjęte. Teraz trzeba konkretnych propozycji, z których którąś się wybierze.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – podsumowując dyskusję, zapewniła, że wszyscy radni oraz pan Wójt będą mieli na uwadze przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji tylko i wyłącznie dobro dzieci. Cały czas tym się wszyscy kierują. Wszelkie propozycje ze strony rodziców są mile widziane, bo tak naprawdę po to została wywołana ta dyskusja, aby przyjąć optymalne rozwiązanie, rozważając przy okazji wszystkie ważne aspekty.

Mieszkaniec Bartosz Zawadzki – powiedział, że jest przekonany, że tak się stanie, potwierdził swoją gotowość do pomocy i zadeklarował ze swojej strony, że rodzice będą przyglądać się rozwojowi sytuacji.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – stwierdził, że chciałby, aby na sesji padły jakieś konkrety dotyczące powołania zespołu do przyjmowania propozycji i kontaktu z Wójtem, który będzie przedstawiał swoje sugestie.

Przewodniczący Rady – zaproponował, aby spotkali się przewodniczący wszystkich komisji w celu opracowania rozwiązań organizacyjnych.

Radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz – powiedziała, że wniosek Przewodniczącego jest słuszny, bo nie wiadomo jeszcze, w jakim kierunku będą prowadzone działania, czy będą to rozwiązania organizacyjne czy inwestycyjne. W związku z tym najlepsza będzie taka dyskusja wstępna wśród przewodniczących. Do czasu spotkania, gdyby były propozycje rodziców, pomogą one w rozdziale pracy i wyznaczeniu osób, czy to ze strony Rady czy Urzędu, które się tym zajmą.

Przewodniczący Rady – powiedział, że dyrektorzy szkół będą na bieżąco otrzymywać wszelkie informacje, i będą informować rodziców.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – nalegał, aby powołać szerszy zespół, złożony nie tylko z radnych i Wójta, ale i przedstawicieli rodziców i dyrektorów szkół.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że uprawnionym organem do podejmowania decyzji jest rada i to rada musi wypracować i przedłożyć rozwiązania rodzicom w poszczególnych szkołach. Formuła jest mniej istotna, można zaprosić rodziców na sesję lub zrobić to w inny sposób, jest to do uzgodnienia. Muszą najpierw spotkać się przewodniczący komisji rady i ustalić cykl spotkań i terminów. Na tych spotkaniach przy udziale dyrektorów szkół zostanie przedyskutowanych kilka koncepcji, z których zostaną wybrane te najodpowiedniejsze, które zostaną przekalkulowane.

Radny Michał Dąbrowski – zgodził się z Wójtem. Przewodniczący komisji powinni się spotkać w celu wypracowania planu roboczego, potem za pośrednictwem dyrektorów szkół poproszą o wyłonienie z grona rodziców ich przedstawiciela do kontaktu pomiędzy radą gminy a rodzicami. Im więcej głosów doradczych i pomysłów, tym lepiej, ale jest pewna granica, której nie można przekraczać. Jeżeli będzie ich za dużo, to racjonalny i szybki wybór będzie utrudniony. Trzeba działać krok po kroku, żeby przyśpieszyć pracę, a nie działać chaotycznie.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zaakceptował propozycję radnego Dąbrowskiego, aby najpierw zwołać posiedzenie przewodniczących komisji, a w następnej kolejności wyłonić przedstawicieli rodziców w celu powołania wspólnego zespołu.

Przewodniczący Rady – powiedział, że wyznaczy termin spotkania przewodniczących w celu rozpoczęcia prac.

Ad. 7
Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja nie spotkała się między sesjami.
b) Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja odbyła 1 posiedzenie w dn. 27 stycznia w sprawie zaopiniowania programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

c) Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz
– poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, w dn. 28 stycznia w celu zaopiniowania materiałów na sesję.

d) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Aniela Grela
poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, w dn. 27 stycznia opiniowała materiały na sesję i zapoznała się ze statutem UKS „Iskra”.

Ad. 8
Przewodniczący Rady
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na III sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2014 r.

Ad. 9
Radny Krzysztof Czarnecki
– zapytał, czy została już odebrana inwestycja ul. Pogodna w Wielkiej Nieszawce. Kostka jest nierówno położona i woda spływ bezpośrednio na posesje mieszkańców, z czego są niezadowoleni.

Wójt Kazimierz Kaczmarek odpowiedział, że ul. Pogodna została odebrana. Nie miał żadnych zgłoszeń od mieszkańców w kwestii poruszonej przez radnego. Na drogę jest 3 lata gwarancji. Przyjrzy się sprawie.

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Rady Gminy                           (-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                    (-) Ireneusz Śmiechowski


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (30 stycznia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (24 lutego 2015, 13:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397