Protokół nr V/2015 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 27 lutego 2015 r.

Protokół V/2015
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 27
lutego 2015 roku
w godz. od 14:00 do 16:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2015 roku.

3. Sprawozdania:

a) z działalności kulturalnej za rok 2014 (druk nr 1),
b) z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2014 (druk nr 2).

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2014 rok (druk nr 3).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 4),

b) ustalania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 5),

c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego (druk nr 6),
d)
zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok (druk nr 7),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 137/1) (druk nr 8).

6. Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015 (druk nr 9).

7. Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu budowy oświetlenia ulicznego ma terenie gminy w roku 2015 (druk nr 10).

Przerwa


8. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

10. Interpelacje i wolne wnioski.

11. Zakończenie sesji.


Ad. 1

a) V sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Panią Mecenas, Panie i Panów Radnych, dyrektorki szkół, mieszkańców gminy jak również nowo wybranych sołtysów: Panią Brygidę Czapiewską – sołtysa Małej Nieszawki, pana Józefa Kumorka – sołtysa Brzozy, wybranego po raz drugi, pana Ryszarda Kryszewskiego – sołtysa Cierpic i pana Mirosława Cierzniewskiego – sołtysa Wielkiej Nieszawki. Pogratulował sołtysom wyboru i wyraził przekonanie, że współpraca sołtysów z organami gminy będzie konstruktywna, i że sołtysi będą sołtysami wszystkich mieszkańców w swoich sołectwach.
Następnie poinformował, że dn. 22 lutego br. zmarł ks. prałat Stefan Bryl, były proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Cierpicach w latach 1968-1983. Był księdzem lubianym i szanowanym, człowiekiem wielkiego formatu, o wielkim sercu. Po przeniesieniu w 1983 r. do Opławca nigdy nie zapomniał o swojej byłej parafii, co roku odwiedzał gminę. W uroczystości pogrzebowej w Bydgoszczy w dn. 26 lutego uczestniczyło wielu mieszkańców gminy. Przewodniczący poprosił zebranych o powstanie i uczczenie pamięci ks. Bryla minutą ciszy. Zebrani powstali.

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecny radny Rafał Kujawa), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zgłosił formalny wniosek, aby Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015 (druk nr 9), było głosowane nie w całości, ale każda ulica oddzielnie, pojedynczo.

Przewodniczący Rady – odpowiedział, że radni będą głosować tak jak zawsze przez podniesienie ręki, „Za” lub „Przeciw”.

Radca Prawny Beata Romanowska – wyjaśniła, że radni otrzymali projekt stanowiska i przedmiotem głosowania powinno być całe stanowisko, bo inaczej rada przegłosowałaby co innego niż zostało jej zaproponowane. Wniosek radnego jest niezgodny z ideą projektu, nie można głosować ulic pojedynczo, gdyż przedmiotem głosowania jest całe stanowisko.

(doszedł radny Rafał Kujawa, obecnych jest 15 radnych)

Przewodniczący Rady, na wniosek Wójta, wniósł o zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt. 5 lit. c) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego (druk nr 6).

Sekretarz Gminy Jacek Mularz – wyjaśnił, że w trakcie przygotowywania w/w projektu uchwały zaistniały nowe okoliczności. Aby wyłonić przedszkole zapewniające wychowanie przedszkolne dzieciom 4-letnim, mimo że na terenie gminy jest tylko jedno przedszkole, trzeba będzie ogłosić konkurs. Wiadomo już, według wstępnych przymiarek, że potrzebna kwota, o której jest mowa w projekcie uchwały, będzie wyższa niż kwota równa wydatkom bieżącym ponoszonym przez przedszkola publiczne w sąsiadującej gminie. Najpierw trzeba przeprowadzić konkurs, aby zobaczyć ile ta kwota będzie wynosiła. Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie projekt uchwały, przedstawiony na następnej sesji, w którym zostanie wskazana konkretna kwota.

Radca Prawny Beata Romanowska – doprecyzowała, że wprawdzie radni otrzymali projekt stanowiska w przedstawionej treści, ale mogą wprowadzać do niego zmiany. Jeżeli radni mają zastrzeżenia lub odmienne niż w stanowisku propozycje, powinni zgłosić wniosek, następnie przegłosować każdą zmianę, a potem całe stanowisko. Natomiast formalnie nie ma możliwości, aby każda pozycja projektu uchwały była głosowana pojedynczo.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad poprzez wycofanie pkt 5 lit. c. Za zmianą porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania zmiana porządku obrad została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. W związku z tym poprosił radnych o dokonanie korekt w porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad w pkcie 5 lit. c oraz o przeliterowanie następujących po niej pozycji w pkcie 5 i przenumerowanie druków. Następnie poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania nowy porządek V sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie i w zmienionej części będzie wyglądał następująco:

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 4),
b) ustalania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 5),

c) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok (druk nr 6),

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 137/1) (druk nr 7).

6. Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015 (druk nr 8).

7. Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu budowy oświetlenia ulicznego ma terenie gminy w roku 2015 (druk nr 9).

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z IV sesji, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2015 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z IV sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o zabranie głosu (druk nr 1).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono obszerne sprawozdanie z działalności kulturalnej za 2014 rok, z którym radni mogli się zapoznać. Działalność koncentrowała się głównie w budynku b. Ośrodka Kultury. Odbywały się również festyny na zewnątrz. W 2014 r. działały: grupa wokalna i taneczna PULS, młodzieżowy zespół wokalny MIXTER, muzyczna grupa GAMA, zespół seniorów WSPOMNIENIE. Pracownicy organizowali lub współorganizowali szereg przedsięwzięć. Mimo że sprawozdanie jest bardzo szczegółowe, to nie wyczerpuje wszystkich działań mających miejsce w tym budynku i wymagających zaangażowania pracowników, np. spotkania komisji antyalkoholowej, dyżury dzielnicowego, spotkania zespołu interdyscyplinarnego. Poza działalnością typowo kulturalną należy wymienić działalność pracowni komputerowej z kilkoma stanowiskami komputerowymi i dostępem do internetu. Mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu. Pani instruktor Alina Sobecka przy wsparciu pani Marii Miłoszewicz, dyrektor biblioteki, zapewnia opiekę nad tą działalnością. Sekretarz wniósł o przyjęcie sprawozdania w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela poinformowała, że komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie. Oferta kulturalna w 2014 r. była bardzo szeroka i różnorodna. Oprócz wymienionych w sprawozdaniu zespołów działają również dwa teatry „Humoreska” (5 razy wystąpił na terenie gminy w 2014 r., spektakle spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców) i „Janek Wędrowniczek”.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – w imieniu członków teatru „Humoreska” podziękował pani Alinie Sobeckiej i pani Marii Miłoszewicz za pomoc. Dodał, że teatr potrzebuje małego pomieszczenia na przechowywanie strojów.

Przewodnicząca Aniela Grela poinformowała, że istnieje tylko możliwość skorzystania z wyremontowanego kontenera. Również teatr „Janek Wędrowniczek” potrzebuje takiego pomieszczenia. Rozmawiała w tej sprawie m.in. z panią Miłoszewicz i panem Wójtem. Niestety takiej możliwości na terenie gminy obecnie nie ma.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności kulturalnej za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 2 radni otrzymali sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2014 przygotowane przez panią Marię Miłoszewicz. Poza typowymi działaniami biblioteki, jak wypożyczanie książek i publikacji prasowych i zakupu publikacji, w ramach upowszechnia czytelnictwa odbyło się wiele różnych form promocji książek, m.in. spotkania z autorką książek dla dzieci p. Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, i p. Joanną Belzyt przy okazji koncertu walentynkowego dla dorosłych. Pani Maria angażuje się w organizację imprez gminnych, w szczególności festynów, jak też włącza bibliotekę w różne konkursy na terenie Powiatu Toruńskiego. Sekretarz wniósł o przyjęcie sprawozdania w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt sprawozdania pozytywnie. Podziękowała pani dyrektor Miłoszewicz i pani Alinie Sobeckiej za zgodną współpracę.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy środki przeznaczane na funkcjonowanie biblioteki są wystarczające.

Dyrektor Maria Miłoszewicz – odpowiedziała, że środki w budżecie gminy są tak wyliczone, że wystarczają na zakup publikacji i funkcjonowanie biblioteki. W tym roku planuje stworzenie kącika dla najmłodszych czytelników. W budżecie zarezerwowano na ten cel 2 tys. zł i ta kwota powinna wystarczyć.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za rok 2014 w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 3 radni otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2014. Do złożenia sprawozdania samorząd jest zobowiązany z mocy Karty Nauczyciela. Wyszczególniono średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota bazowa, na podstawie której wyliczane są wskaźniki, w 2014 r. wyniosła 2717, 59 zł. Podano również liczbę etatów na poszczególnych stopniach, sumę średnich wynagrodzeń oraz wydatki poniesione na wynagrodzenia. Kwoty wypłacone były wyższe niż suma średnich wynagrodzeń, więc nie było konieczności wyrównań, wystąpiła nadpłata.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – zapytała, co było powodem nadpłaty, czy były to premie.

Skarbnik Mirosława Mierzwińska – odpowiedziała, że wypłat nie da się wyliczyć dokładnie. Kwoty nadpłat są kwotami niewielkimi w stosunku do ilości etatów.

Dyrektor Bronisława Masłowska – powiedziała, że po raz pierwszy wystąpiła nadpłata i otrzymali ją nauczyciele dobrze pracujący.

Ad. 5

a)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że zgodnie z Kodeksem wyborczym przed wyborami Rada Gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów. Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na dzień wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przebywać będzie 90 wyborców (na podstawie informacji dyrektora DPS w Wielkiej  Nieszawce). Wobec powyższego przedkłada się Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu odrębnego i ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Wrzesińska – powiedziała, poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr V/24/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 5 znajduje się projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zmieniła zapisy dotyczące ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2013 roku maksymalna wysokość opłaty za godzinę zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych nie może być wyższa niż 1 zł. Ustawodawca nałożył na radę gminę powinność podjęcia uchwały w sprawie określenia opłaty za każdą dodatkową godzinę powyżej 5-godzinnego bezpłatnego wymiaru nauczania. Ustalona kwota będzie podlegała waloryzacji zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Sekretarz wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – powiedziała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – zauważyła, że projekt uchwały dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę oddziałach przedszkolnych. W związku z tym, że gmina przymierza się do zlecenia realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci 4-letnich przedszkolu na terenie gminy, czy ta opłata będzie obowiązywała również dla tego przedszkola.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że opłata za dodatkowe godziny będzie obowiązywała w przedszkolu niepublicznym, któremu powierzy się to zadania, i w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Radca Prawny Beata Romanowska – dodała, że obecnie gmina prowadzi oddziały przedszkolne w szkołach i może się tak zdarzyć, że w przyszłym roku szkolnym dzieci będą przebywały w oddziałach powyżej 5 godzin dziennie i wtedy tak opłata 1 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć będzie obowiązywała. Ta uchwała jest potrzebna jako informacja wyjściowa dla podmiotu, któremu zostanie powierzona realizacja wychowania przedszkolnego dla dzieci 4-letnich.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr V/25/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Zmiany wynikają ze zmian kwot subwencji i dotacji włączonych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Pierwotnie wyliczenia były szacunkowe, teraz są znane dokładne kwoty. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie kwalifikacji dochodów i wydatków dostosowuje się plan do zmienionej klasyfikacji. Ponadto zwiększa się środki na roboty dodatkowe związane z rozbudową szkoły w Małej Nieszawce. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 19.223.318,00 zł, po stronie wydatków 21.976.500,00 zł, a niedobór w wysokości 2.753.182,00 zł planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych. Sekretarz wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że komisja na posiedzeniu w 25 lutego br. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał o środki w wysokości 8 tys., które zostały przesunięte w budżecie w związku z projektem oświatowym realizowanym ze środków europejskich. Czy jeżeli projekt nie przejdzie, to środki przesunięte na ten cel z kwoty przeznaczonej na pomoce naukowe, zostaną zwrócone szkole. Jaki jest cel tego projektu?

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że projekt dotyczy doposażenia 3 oddziałów przedszkolnych (1 w SP w Małej Nieszawce, 2 w SP w Cierpicach) w różnorodne pomoce dydaktyczne. Gmina została zakwalifikowana do tego projektu i chce wykorzystać tą możliwość. Wniosek o dofinansowanie jest dosyć złożony, związany z dużym nakładem pracy. Obsługą projektu zajmuje się Wielkopolska Akademia Nauki, która ma doświadczenie w aplikowaniu o środki europejskie. Firma, zgodnie z umową, otrzyma wynagrodzenie jedynie wtedy, kiedy wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr V/26/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 7).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 137/1 o powierzchni 628m², położonej w miejscowości Mała Nieszawka. Działka ta stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek budowlanych przy ul. Majowej. Wartość nieruchomości została oszacowana na podstawie operatu zleconego przez gminę. Udało się podpisać wstępne porozumienie z właścicielami tej działki. Ten fragment jest niezbędny do urządzenia tam drogi. Sekretarz wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 lutego br. dokonała wizji lokalnej, spotkała się z jedną z właścicielek, uzyskała informacje od pracownika referatu inwestycji, następnie większością głosów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że na ostatnim posiedzeniu rady gminy stworzono sytuację bez precedensu, przyjmując uchwałę w sprawie nabycia za spore pieniądze terenu pod drogę ul. Majową. Uprzedzał, że to spowoduje, iż pojawi się wielu chętnych na zbycie swoich nieruchomości za duże pieniądze. Czy jest to w porządku w stosunku do osób, które przekazują gminie swoje działki pod drogi za darmo lub za półdarmo.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że są sytuacje szczególne. Tam negocjacje trwały bardzo długo. Jeżeli nie wykupi się tego terenu, to w ogóle nie będzie dojazdu do działek budowlanych na ul. Majowej i in.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, jak można kupić działkę bez drogi dojazdowej.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski poinformował, że rozumie mieszkańców, którzy potrzebują tego dojazdu. Wstrzymał się od głosu na posiedzeniu komisji, gdyż jego zdaniem plan zagospodarowania tego terenu został źle przygotowany. Aby urządzić drogę, będzie trzeba przenieść most i ponieść dodatkowe koszty.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że tego mostku nie trzeba będzie przenosić, gdyż droga wchodzi prosto w mostek. Wykupienie fragmentu, którego dotyczy projekt uchwały, spowoduje, że mostek będzie w ciągu drogi.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – powiedziała, że tam jest tragiczna sytuacja, aczkolwiek kupując działki, ludzie wiedzieli, co robią. Częściowo ul. Majowa wysypana jest gruzem, ale od kanałku, na ul. Zielnej i ul. Makowej jest błoto. Popiera wykup nieruchomości, ale zanim to nastąpi, trzeba wysypać drogę gruzem.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że jest to sukcesywnie robione.

Radny Michał Dąbrowski – poinformował, że temat poprzednio nabytej działki i tej, której dotyczy projekt uchwały, był głęboko analizowany przez komisję z uwagi na to, że kwoty, które gmina musi wydać na te drogi są znacząco różne od tych, za jakie nabywa się inne drogi. Z jednej strony właściciel drogi nie jest zainteresowany jej oddaniem za darmo, a mieszkańcy obecni i przyszli tego osiedla muszą mieć dojazd z osiedla do drogi publicznej. Nie ma innego wyjścia i należy cieszyć się z tego, że wypracowano porozumienie na kwotę, którą zaproponowała gmina i nie trzeba płacić za te działki tak jak za działki budowlane. W przyszłości przy opracowywaniu planów zagospodarowania trzeba będzie szczególne przyglądać się kwestiom dojazdu do działek. Nie ma obawy, że wszyscy będą chcieli sprzedać gminie działki po wysokich cenach. Kiedy mieszkańcy będą chcieli mieć zagospodarowane i oświetlone drogi, to korzystniej będzie dla nich oddać te drogi nieodpłatnie lub po niskiej cenie tylko po to, żeby mieć ładne ulice, oświetlone i zadbane przez gminę.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr V/27/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 137/1) w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 5 osób wstrzymało się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

Ad. 6

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 8).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 8 przedstawiono zakres inwestycji drogowych planowanych do wykonania na terenie Gminy w 2015 r. Stanowisko jest znane radnym z poprzedniej sesji. Zmiany, które zostały wprowadzone po dyskusjach, to dodanie 2 zatok autobusowych na ul. Szkolnej i na ul. Ogrodowej w Cierpicach. Sekretarz wniósł o przyjęcie stanowiska w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 lutego br. jednogłośnie przyjęła treść stanowiska. W stosunku do poprzedniego stanowiska dokonano jeszcze jednej zmiany, ul. Rzemieślnicza – zakres: wcześniej cała, teraz do końca zabudowań.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zauważył, że na poprzedniej sesji pan Wójt mówił, że na ul. Wędkarskiej w Brzozie znajdzie się asfalt, a w tym stanowisku jako nawierzchnia docelowa występuje polbruk. Proponował, żeby głosować każdą pozycję pojedynczo, gdyż brakuje załączników wskazujących usytuowanie zatok autobusowych i szerokość dróg. Nie rozumie, co to znaczy „do końca zabudowań” w przypadku ul. Rzemieślniczej.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że jeżeli chodzi o sposób wykonania nawierzchni, to jest on taki sam jak w poprzednim stanowisku, czyli podbudowa z gruzu betonowego i nawierzchnia docelowa z polbruku.

Radny Mieczysław Kociucki – zastanawiał się, jak interpretować zapis ul. Rzemieślnicza „od asfaltu do końca zabudowań”. Koniec zabudowań to ul. Rzemieślnicza 48, a wygląda na to, że interpretacja jest inna. Taki sam zapis jest w przypadku ul. Kalinowej i tam rzeczywiście tak jest, kończą się zabudowania i jest płot.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że w rozumieniu tego stanowiska przewidziano utwardzenie drogi do końca dz. 266/4 z jednej strony i dz. 279/36 z drugiej strony.

Sołtys Brygida Czapiewska – zauważyła, że nr działki nikomu nic nie mówi.

Radny Michał Dąbrowski – poinformował, że na mapach geodezyjnych nie ma ani nazwisk, ani numerów domów. Analogicznie do stanowiska zgłoszonego na poprzednią sesję dot. oświetlenia ul. Rzemieślniczej, zakreślono zakres do ostatniego zabudowania od istniejącego asfaltu, na odcinku ok. 200-300 m, po którym kończą się zabudowania, a potem następuje przerwa. Na tym odcinku zostanie położony polbruk i zainstalowane oświetlenie. Na temat następnej części ulicy komisja będzie dyskutować na jesieni, tak aby zrobić ją kompleksowo do samego końca. Ul. Rzemieślnicza niej jest w tak złym sanie jak ul. Majowa. Zatoki w Cierpicach są niezbędne, bo chodzi o bezpieczeństwo dzieci.

Radny Mieczysław Kociucki – powiedział, że jego zdaniem ul. Rzemieślnicza do końca zabudowań, kończy się na działce nr 255, która graniczy z jego działką nr 254.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – powiedziała, że załącznik, który był przygotowany do poprzedniego stanowiska, nie obejmuje działki nr 255, ale tej drogi na razie nie ma na żadnej mapie. Powstanie dopiero po podziale, którego mieszkańcy dokonają na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego przez radę na poprzedniej sesji. Jak będą dokonane podziały, to dalsza część ul. Rzemieślniczej, łącznie z tą, która zostanie wydzielona wzdłuż torów, zostanie zrobiona.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał o przyczynę przebudowy sieci wodociągowej na ul. Szafirowej w Wielkiej Nieszawce, jaki jest orientacyjny koszt i kto pokryje koszt tej przebudowy. Na czyim gruncie jest obecnie usadowiony ten wodociąg.

Kierownik referatu Inwestycji Waldemar Urbaczewski – odpowiedział, że wodociąg był wybudowany na początku lat. 90 XX w. Wtedy polityka budowania sieci wyglądała inaczej, budowano dla dobra ludzi, nie patrząc czy to był grunt prywatny, czy gminny. I tak została wybudowana ta sieć na gruncie prywatnym. Właścicielem działek jest jedna osoba.

Radny Mieczysław Kociucki – powiedział, że zgłaszają się do niego mieszkańcy, którzy mają też sieć wodociągową i przepompownie na swoim gruncie, i chcą je wyprowadzić ze swoich nieruchomości.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że żeby przebudować drogę ul. Szafirową, najpierw należy pod nią położyć sieć wodociągową.

Radny Mieczysław Kociucki – powiedział, że jeżeli mieszkaniec, na którego gruncie znajduje się wodociąg, wyraził zgodę na budowę wodociągu, to musi we własnym zakresie przełożyć ten wodociąg. Dlaczego teraz gmina ma to finansować?

Kierownik referatu Inwestycji Waldemar Urbaczewski – odpowiedział, że projekt przebudowy tego wodociągu jest w trakcie. W założeniach projektowych przewidziano, że ta nitka równoległa do ul. Szafirowej zostanie na nowo wybudowana w obrębie działki-ulicy na długości ok 300 m. Szczegółowe informacje, łącznie z nazwiskiem właściciela działki i dokładna długością, można było bez problemu uzyskać w referacie inwestycji w Urzędzie Gminy.

Radny Michał Dąbrowski – stwierdził, że dyskusja rady powinna skupić się na stanowisku w sprawie inwestycji do zrealizowania w 2015 r. W stanowisku nie ma informacji, czy i dlaczego wodociąg ma być wybudowany, za jaką kwotę i do kogo należy działka. Dyskusja dotyczy zakresu inwestycji drogowych.

Sołtys Brygida Czapiewska – powiedziała, że ul. Kalinowa znajduje się na suchym terenie i można ją zostawić w takim stanie, w jakim jest, z kolei ul. Malinowa i ul. Radosna powinny zostać wybudowane, wszystkie media są już w drodze, a stan tych dróg jest fatalny.

Radny Michał Dąbrowski – zapewnił, że kiedy komisja będzie rozmawiać na jesieni odnośnie inwestycji na 2016 r., to sołtysi będą uczestniczyć w tych rozmowach łącznie z radami sołeckimi. Odnośnie ul. Radosnej, nie ma tam żadnej zamieszkałej nieruchomości. Powtórzył, że o ul. Rzemieślniczej komisja będzie rozmawiać, kiedy dokonane zostaną już podziały gruntów w celu wyodrębnienia drogi.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, w którym miejscu będzie znajdowała się zatoka autobusowa na ul. Ogrodowej.

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – odpowiedziała, że 1 zatoka autobusowa będzie przy gimnazjum, a na ul. Ogrodowej na zakręcie.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał, na jakim etapie jest przejmowanie działek od Andrewex-u.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że dokumenty geodezyjne gmina otrzyma na początku marca i wtedy zostanie ustalony termin na podpisanie aktu notarialnego.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2015 w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko większością głosów.

Ad. 7

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 9).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 9 przedstawiono zakres budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy w roku 2015. W stosunku do stanowiska z poprzedniej sesji na wniosek komisji zmieniono 4 pozycje: dodanie lampy solarnej na Brzeczce i w Cierpicach na ul. Nad Potokiem, oświetlenie chodnika, parkingu, siłowni przy GOK-u na ul. Leśnej w Małej Nieszawce.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 lutego br. jednogłośnie przyjęła stanowisko. W stosunku do poprzedniego stanowiska dokonano jeszcze jednej zmiany, wykreślono ul. Radosną z tego względu, że nikt tam nie jest jeszcze zameldowany.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Sołtys Brygida Czapiewska – przedstawiła prośbę mieszkańców ul. Leśnej, aby za torami zamontować 4 lampy solarne, gdyż chodzą tamtędy dzieci do szkoły.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że 1 lampa solarna będzie zdemontowana na Brzozie na ul. Wędkarskiej, gdyż podciągnięte tam będzie oświetlenie.

Sołtys Cierpic Ryszard Kryszewski – zapytał, czy byłaby możliwość zainstalowania dla bezpieczeństwa lampy przy sklepie na ul. Długiej w Cierpicach.

Radny Michał Dąbrowski – poprosił o trzymanie się tematu, jakim jest debata nad zaproponowanym stanowiskiem. Propozycje sołtysów zostaną przeanalizowane przy planowaniu budżetu na 2016 r.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia zakresu budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy w roku 2015 w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 8

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 2 razy, w dn. 6 lutego w celu zaopiniowania stanowisk, w dn. 25 lutego opiniowano materiały na sesję.
b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, w dn. 25 lutego opiniowano materiały na sesję.
c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja odbyła 2 posiedzenie w dn. 23 lutego w sprawie zaopiniowania zmian statutu gminy Wielka Nieszawka, w dn. 24 lutego opiniowała materiały na sesję.
d) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się 24 lutego i opiniowała materiały na sesję, poza tym komisja spotkała się z dyrektor biblioteki gminnej i instruktor kultury, aby ustalić plan współpracy na ten rok.

Ad. 9

Przewodniczący Rady przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na IV sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2015 r.

Ad. 10

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – złożył formalny wniosek o powołanie funduszu sołeckiego do 30 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady – odpowiedział, że to wynika z ustawy o funduszu sołeckim i rada do końca marca zajmie się tą kwestią.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – obiecał, że będzie z zaangażowaniem działał na rzecz gminy i społeczności sołectwa Brzoza.

Radna Aniela Grela – poprosiła o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie wyrównania drogi wojewódzkiej od drogi nr 10, tj. ul. Dworcowej do stacji. Na stacji mieszkają ludzie i mieszkańcy dojeżdżają do pociągu.

Sołtys Cierpic Ryszard Kryszewski – zapytał, kiedy należy spodziewać się wybudowania gazociągu na ul. Dobrej.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, inwestycja dotycząca gazociągu jest inwestycją zakładu gazowniczego w Bydgoszczy, który jest inwestorem. Trzeba się zwrócić do inwestora z wnioskiem i zapytaniem, czy i kiedy planowana jest taka inwestycja.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – nawiązując do programu współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego, przyjętego przez radę na poprzedniej sesji powiedziała, że na terenie gminy działa organizacja pożytku publicznego Caritas, dzięki której trzy rodziny z terenu gminy w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego komputery. Oprócz tego działają organizacje sieciowe, jak np. koło emerytów w Cierpicach, które działa na KRS Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy.

Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:
- pogratulował wyboru nowym sołtysom,
- kto jest inwestorem i wykonawcą remontu wału przeciwpowodziowego i jak zostanie on wykonany, czy będzie tam jakaś droga lub ścieżka rowerowa,
- prosił o interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w celu zasypania dziur na poboczach ul. Toruńskiej,
- warto byłoby ująć propozycje sołtysów w przyszłorocznych inwestycjach drogowych i oświetleniowych,
- zapytał, za jaką kwotę przedszkole niepubliczne dzierżawi od gminy budynki, na czyj koszt są przeprowadzane remonty, i kto płaci za media. Czy nie byłoby taniej, gdyby gmina utworzyła przedszkole gminne, czy zrobiono takie kalkulacje,
- RIO przeprowadziło w Urzędzie Gminy kontrolę sprawdzającą w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dn. 15 lipca 2013 r. Na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej za 2013 r. ustalono, że jednostka gminy przeprowadziła roczną inwentaryzację aktywów i pasywów z pominięciem wartości materialnych i niematerialnych, a także długoterminowych aktywów trwałych ewidencjonowanych na kontach bankowych. Wartość księgowa majątku niezinwentaryzowanego na dn. 31 grudnia 2013 r. wyniosła ponad 545 tys. zł. W związku z tym zapytał, czy dokonano inwentaryzacji i przesłano wyjaśnienia do RIO.

Skarbnik Mirosława Mierzwińska – odpowiedziała, że pismo zostało wysłane, usunięto wszystkie nieprawidłowości i zainstalowano nowy program do inwentaryzacji, do którego wprowadzono wszystkie wartości.

Sekretarz Jacek Mularz – opowiadając na poruszone kwestie powiedział, że:

- wnioski do Zarządu Dróg Wojewódzkich zarówno w sprawie poboczy ul, Toruńskiej, jak i drogi do stacji zostaną złożone po sezonie zimowym tak jak co roku,
- na stronie internetowej gminy jest informacja o remoncie wału przeciwpowodziowego, przebudowę wykonuje firma DABI na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Inwestycja ma być zrealizowana do czerwca 2015 r. i polega na uszczelnieniu i zagęszczeniu wału nowoczesnymi metodami, rozebraniu dwóch strażnic wałowych i wykonaniu w koronie wału drogi eksploatacyjnej dla umożliwienia przejazdu wozów technicznych podczas trwania akcji przeciwpożarowej. Nie ma w planach urządzenia specjalnej ścieżki rowerowej,
- jeżeli chodzi o przedszkole „Leśny Ludek”, przedszkole ma obiekt w użyczeniu, opłaca wszystkie media,
- jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, został uchwalony program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach programu koło emerytów może ubiegać się o środki startując w ogłaszanych konkursach lub aplikować o środki w trybie przewidzianym właściwym rozporządzeniem.

Sołtys Brygida Czapiewska – zapytała, czy przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na montaż pomp ciepła, będą mieli jakieś identyfikatory.

Przewodniczący Rady – odpowiedział, że znane są już nazwiska osób do kontaktów z mieszkańcami. Osoby te będą miały stosowne upoważnienia. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej gminy.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – powiedziała, że koło seniorów z Cierpic jest stowarzyszeniem liniowym, tak jak np. siedziba główna i lokalne oddziały Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które mogą działać i korzystać ze środków wojewódzkich, urzędu marszałkowskiego i starostwa powiatowego.

Radca Prawny Beata Romanowska – powiedziała, że z ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie wynika, że organizacje pozarządowe jak ubiegają się o środki samorządowe na podstawie tej ustawy, muszą wykazać, że są organizacjami pozarządowymi i w ich imieniu muszą występować osoby, które mają stosowne pełnomocnictwa. Jeżeli warunki zostaną spełnione, to wtedy, kiedy gmina ogłosi konkurs, nie ma podstaw formalno-prawnych, żeby koło seniorów z tego konkursu wyeliminować. Z wiedzy posiadanej przez gminę wynika, że koło emerytów nie legitymuje się pełnomocnictwem w imieniu ogólnopolskiej organizacji pozarządowej emerytów. Takie pełnomocnictwo zostało okazane przy podpisaniu umowy użyczenia pomieszczeń szkolnych i umowa została podpisana.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – poinformowała, że takie pełnomocnictwo zostało przedłożone w starostwie powiatowym i koło emerytów otrzymało już pieniądze. Prosiła kilkakrotnie, aby wpisać na stronie urzędu wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, szczególnie te zarejestrowane ze statusem prawnym w KRS, które mogą z tych wszystkich dotacji w ramach konkursów korzystać. Funduszy ze środków europejskich w latach 2014-2020 będzie bardzo dużo dla organizacji pozarządowych.

Radca Prawny Beata Romanowska – wytłumaczyła, że umieszczenie na stronie internetowej gminy organizacji czy też pominięcie nie ma żadnego związku z uprawnieniem do ubiegania się o środki gminne. To nie jest tak, że tylko te organizacje umieszczone na stronie miałyby prawo do ubiegania się o te środki. Powiedziała, że z polecenia Wójta bezpłatnie świadczy pomoc prawną dla mieszkańców gminy i każdy mieszkaniec, który ma jakiś problem prawny, może do niej przyjść w poniedziałek i w środę w godzinach pracy urzędu. Nigdy nie zdarzyło się tak, aby ten, kto przyszedł po pomoc, tej pomocy nie uzyskał.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – zapytała, czy koło emerytów może skorzystać z 5 tys. zapisanych w programie współpracy i na jakie zadania w gminie. W organizacji są wykwalifikowani członkowie, którzy mogą zrealizować wiele tematów z zakresu ekologii, kultury i nawet sportu.

Radca Prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika, że organizacje pozarządowe mogą wystąpić do samorządu z ofertą wykonywania określonych zadań gminy. Po otrzymaniu propozycji, organy gminy oceniają, czy dana oferta dotyczy zadań własnych gminy i czy celowe jest wykonywanie tych zadań. Zapytała, czy koło emerytów skorzystało z tego uprawnienia i złożyło taką ofertę do gminy.

Sekretarz Jacek Mularz – stwierdził, że na stronie gminy jest założona specjalna zakładka dla organizacji pozarządowych. Publikowane są tam wszystkie informacje dotyczące działań organizacji pozarządowych na terenie gminy, na terenie powiatu czy województwa. Jest wyznaczony pracownik w Urzędzie Gminy, który zajmuje się organizacjami pozarządowymi. Jest też wsparcie prawne. Trzeba skorzystać z otwartości Urzędu na organizacje pozarządowe.

Przewodniczący Rady – zauważył, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Trzeba skorzystać z oferowanej pomocy.

Radny Krzysztof Czarnecki – nie wiedział, że przedszkole nie płaci czynszu. Zapytał, czy nie warto by było zastanowić się nad utworzeniem gminnego przedszkola, wtedy gmina miałaby wpływ na zatrudnienie i inne kwestie. Trzeba by policzyć koszty.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, ile rezerwy zostało w budżecie gminy, pytał również o to w grudniu. Na stronie internetowej nie działa kilka rzeczy, m.in. dział dotyczący przedsiębiorców jest nieaktualny.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał, ile domostw na terenie gminy nie ma wodociągu i kanalizacji.

Radny Rafał Kujawa – powiedział, że gdyby radni przygotowali wcześniej pytania i przekazali je do referatu inwestycji, to na pewno otrzymaliby na nie odpowiedzi na sesji.

Sekretarz Jacek Mularz – przyznał, odnośnie strony internetowej, że może są takie miejsca do uzupełnienia. Dane wprowadzają pracownicy w miarę możliwości. Jest dużo zadań informatycznych i coraz więcej ich przybywa. Rzeczywiście lista przedsiębiorców nie jest uaktualniania, gdyż jest za dużo zmian, być może w ogóle zakładka zostanie zlikwidowana, a uwaga zostanie skupiona na działalności gminy.

Radny Michał Dąbrowski – odpowiadając na pytanie mieszkańców ul. Rzemieślniczej, powiedział, że można zrobić ulicę do torów, można też zrobić ul. Majową i ul. Radosną, i wszystkie inne, ale nie od razu i nie w jednym roku.

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że firma Home & Credit rozpoczęła audyty dotyczące pomp ciepła. Na stronie internetowej z imienia i nazwiska są podane osoby, które chodzą z inspektorami z Urzędu i robią audyt, pozwalający ustalić miejsce instalacji pompy u danego odbiorcy i potrzebny materiał, po to żeby, kiedy dojdzie do montażu, przebiegał on sprawnie. Montaż rozpocznie się od 15 kwietnia. Osoby odwiedzające domy mają upoważnienia potwierdzone przez Urząd Gminy. Druga sprawa, Gmina przystępuje do opracowania strategii rozwoju na lata 2015-2025. Strategia będzie potrzebna do ubiegania się o środki zewnętrzne. W związku z tym prośba do radnych, sołtysów i dyrektorów szkół, aby sprawne rozpropagować anonimowe ankiety wśród mieszkańców. Chodzi o wstępne rozeznanie potrzeb i kierunków w celu postawienia diagnozy. Strategia będzie tym lepsza, im więcej mieszkańców się wypowie. Uruchomiona zostanie ankieta w wersji elektronicznej, można będzie wrzucać ankiety do urn w Urzędzie Gminy, GOK-u i szkołach. Przewidywane są 2 spotkania warsztatowe 5-6 godzinne, 14 i 23 kwietnia. Osoby, które będą chciały uczestniczyć w pracach dotyczących poszczególnych tematów, będą podzielone na zespoły. Plan jest taki, aby rada gminy podjęła uchwałę w sprawie strategii w połowie czerwca.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, czy i w jakiś sposób został rozwiązany problem braku sal w szkołach i czy w szkołach będzie dwuzmianowość. Miało się odbyć spotkanie przewodniczących komisji w tej sprawie.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że odbyło się spotkanie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy z udziałem przewodniczących wszystkich komisji i pań dyrektorek szkół podstawowych. Konkluzja jest taka, że jeśli dzieci 4-letnie będą przyjęte do przedszkola, to dzieci 5-letnie będą skierowane do szkół podstawowych w celu odbycia rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego. W systemie wydłużonego czasu pracy, od godz. 8 do godz. 16, szkoły będą w stanie funkcjonować.

Barbara Kłosińska-Weckwerth – zapytała, za co gmina zapłaciła 15 tys. kary.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że sprawa dotyczyła zaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej wyniku przetargu na pompy ciepła. KIO uznała, że wnioskujący o unieważnienie przetargu miał rację, z czym gmina się nie zgadzała i w związku z tym gmina musiała ponieść koszty tego postępowania. To niej była kara, tylko koszty postępowania.

Radca prawny Beata Romanowska – dodała, że w sumie gmina wygrała.

Sołtys Brygida Czapiewska – zapytała, czy został powołany już zespół do oceny strategii. Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że takiego zespołu jeszcze nie ma, dopiero powstanie. To jest praca wspólna. Na razie zbierane będą ankiety, później powstaną jakieś grupy, część osób zostanie włączona do pracy nad strategią na stałe.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w V sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                   (-) Ireneusz Śmiechowskimetryczka


Wytworzył: Rada Gminy (27 lutego 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (28 marca 2015, 00:19:28)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (31 marca 2015, 12:42:54)
Zmieniono: korekta literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 355