Protokół nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 31 marca 2015 r.

Protokół VI/2015
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 31
marca 2015 roku
w godz. od 15:00 do 17:05 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji, która odbyła się w dniu 28 lutego 2015 roku.
3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2014 roku (druk nr 1).
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2014 (druk nr 2).

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2015 roku (druk nr 3),
b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 4),
c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego (druk nr 5).

Przerwa

6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2014 rok:
a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 6),
b) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 7),
c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 8),
d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 9).

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) VI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości, dyrektorki szkół, zastępcę komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz Macieja Wojtaka, dzielnicowego Rafała Osielskiego oraz mieszkańców gminy.

Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 14 (nieobecna usprawiedliwiona radna Irena Lewandowska), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad VI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że zgłoszone w dniu wczorajszym uwagi do treści protokołu z V sesji, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 r., zostały uwzględnione. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z V sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o zabranie głosu (druk nr 1).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2014 roku. Powiadomił, że w styczniu został uruchomiony punkt spotkań dzielnicowego z mieszkańcami gminy. Dyżury pełni dzielnicowy Rafał Osielski w każdy czwartek w godz. 17-18 w budynku b. Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce. Policja współpracuje również przy wyłapywaniu bezpańskich zwierząt. Następnie Sekretarz oddał głos z-cy komendanta Komisariatu Policji Toruń-Podgórz w celu przedstawienia sprawozdania.

Zastępca Komendanta Maciej Wojtak – podziękował za zaproszenie w imieniu własnym i komendanta, który nie mógł być obecny na sesji. Następnie przedstawił działania policji w 2014 r. w zakresie bezpieczeństwa. Policja prowadziła działania prewencji kryminalnej, realizując programy „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny dom”, „Bezpieczny ogród”, „Bezpieczne osiedle”, „Poznaj swojego dzielnicowego – oznakuj swój rower”, działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych i rodziny, spotkania ze społeczeństwem, program profilaktyczno-edukacyjny „Pomagam” i program „Fred goes net”. W ramach programu „Poznaj swojego dzielnicowego, oznakuj swój rower” dzielnicowy dokonywał znakowania rowerów, sprawdzał legalność ich pochodzenia oraz spotykał się z mieszkańcami. Program „Pomagam” był przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Poruszana w nim była problematyka przemocy w rodzinie w stosunku do osób nieletnich. Program ten miał na celu uzmysłowienie młodzieży, że przemoc w stosunku do nich jest przestępstwem i w przypadku jej doznania, gdzie mogą uzyskać pomoc. Program profilaktyczno-edukacyjny „Wnuczek” był skierowany do osób starszych i samotnie zamieszkujących. Poruszana w nim była tematyka dosyć często stosowanej metody na tzw. wnuczka w celu wyłudzenia pieniędzy. Dzielnicowy rozmawiał z mieszkańcami oraz docierał do proboszczów parafii z prośbą o przekazanie apelu do parafian w ogłoszeniach duszpasterskich o zachowanie ostrożności w podobnych przypadkach. W zakresie problematyki alkoholowej przeprowadzone były kontrole miejsc sprzedaży alkoholu. Podczas kontroli skupiono się na sprzedaży alkoholu nieletnim. Przeprowadzono kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu oraz ujawnienia osób nietrzeźwych, nie ujawniono takich przypadków. W ramach tej problematyki przeprowadzone zostały pogadanki w klasach gimnazjalnych, a także zapoznano młodzież z programem „Fred goes net” przeznaczonym dla osób nieletnich mających po raz pierwszy kontakt z alkoholem i narkotykami. Odnośnie zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach prowadzonych pogadanek na terenie szkół poruszana została także problematyka, gdzie naświetlone zostały przyczyny występowania przemocy, a także jej skutki. Omówione zostały sposoby zwalczania przemocy w rodzinie oraz wskazane instytucje mogące udzielić pomocy w takich przypadkach. Jeżeli chodzi o działania prewencyjne na terenie gminy Wielka Nieszawka wyglądało to następująco, porównując rok 2013 i rok 2014: zatrzymania nietrzeźwych kierowców 2013 – 40, 2014 – 9, przeprowadzone interwencje 2013 – 378, 2014 – 402, przeprowadzone postepowania o wykroczenia 2013 – 37, 2014 – 35, skierowanie wniosków o ukaranie 2013 – 14, 2014 – 9. Dane dotyczące przestępczości przedstawiają się następująco: kradzieże 2013 – 58, 2014 – 28, kradzieże z włamaniem 2013 – 21, 2014 – 30, uszkodzenie mienia 2013 – 11, 2014 – 11, inne przestępstwa 2013 – 86, 2014 – 46; przestępstwa ogółem 2013 – 176, 2014 – 115. Jeżeli chodzi o cały obszar działania Komisariatu Toruń-Podgórz można stwierdzić, że liczba zatrzymań sprawców przestępstw na „gorącym uczynku”, ilość postępowań wszczętych i ilość postępowań zakończonych wykryciem sprawcy systematycznie wzrastają, przy czym wskaźnik wykrywalności sprawców wyniósł w 2013 – 51,70 %, 2014 – 53 %, co oznacza, że co drugie przestępstwo jest wykryte. Liczba interwencji przeprowadzonych przez policjantów za okres 12 miesięcy 2014 r. na terenie działania KP Toruń-Podgórz wyniosła ogółem 3575, z czego na terenie gminy 402, czas reakcji na zdarzenie w 2014 r. wyniósł: obszar miejski – 8:45 min, obszar wiejski – 8:00 min. Główne kierunki działalności policji w 2015 r. to: kontynuowanie działań w zakresie prewencji kryminalnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka; zwiększenie w miarę możliwości ilości patroli na terenie Gminy celem ograniczenia przestępczości pospolitej a w szczególności kradzieży i kradzieży z włamaniem, wykroczeń jak również zapewnienia bezpieczeństwa na drogach; organizowanie wsparcia KP Toruń-Podgórz siłami z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy; doskonalenie obsługi obywatela przez szybką i skuteczną reakcję policji na zdarzenie; prowadzenie i kontynuowanie programów profilaktycznych dla nieletnich, ukierunkowanych m.in. na ochronę przed przestępczością i demoralizacją; zwiększenie zaufania społecznego przez solidarność i konsekwencję w pełnionej służbie; prowadzenie rozpoznania ujawnionych przypadków przemocy w rodzinie celem ustalenia źródeł narastania konfliktów i zapobiegania ich występowaniu; kontynuowanie działań skierowanych na eliminację zjawiska „prostytucji przydrożnej”.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela poinformowała, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem w dn. 26 marca br. i zaopiniowała je pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, jak wygląda sprawa zwalczania prostytucji w Cierpicach i czy można by zwiększyć ograniczenie prędkości z 50 km/h do 70 km/h na ul. Nieszawskiej.

Zastępca Komendanta Maciej Wojtak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, powadzone są przez policję działania prewencyjne w tym zakresie. Policja nie posiada jednak wielu narzędzi, aby skutecznie walczyć z tym procederem, który nie jest zabroniony. Zabronione jest jedynie sutenerstwo. Nakładane są mandaty za wjazd do lasu i za jego zaśmiecanie. Zapewnił, że policja poświęca wiele uwagi temu zjawisku.

Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że w ubiegłym roku zostały wprowadzone na terenie gminy zmiany organizacyjne i strefy zamieszkania na ulicach osiedlowych, które jednak nie funkcjonują prawidłowo, gdyż parkują tam samochody, nie tylko osobowe, ale też ciężarówki i ciągniki. Kiedy zrobi się ciepło i dzieci będą bawić się na dworze, stworzy to dla nich duże utrudnienie. Prosił o pouczenie mieszkańców w tej kwestii, a jeżeli pouczenia nie odniosą skutku, to trzeba będzie działać zgodnie z kodeksem wykroczeń.

Zastępca Komendanta Maciej Wojtak – poprosił, aby mieszkańcy widzący tego typu nieprawidłowości, dzwonili do dyżurnego. Wtedy patrol przyjedzie, udzieli pouczenia lub rozpocznie postępowanie mandatowe. Policja nie zawsze ma wiedzę na temat tego typu zdarzeń, więc potrzebne są sygnały od mieszkańców, by mogła zareagować.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – odnosząc się do kwestii kradzieży, których było mniej w 2014 r. w stosunku do 2013 r., powiedział, że bardzo wiele osób nie zgłasza kradzieży, choćby dlatego, że efektywność wykrywania sprawców nie jest zadawalająca. Sam był okradziony w ubiegłym roku, ale sprawa została umorzona przez policję ze względu na niewykrycie sprawcy. Nie nastąpi poprawa bezpieczeństwa, jeżeli nie będzie życzliwości i wzajemnej sąsiedzkiej pomocy przy przypilnowaniu mienia, kiedy właściciela nie ma w domu. Cieszy go fakt, że gmina uczestniczyła w dofinansowaniu zakupu terenowego samochodu dla Policji, gdyż ten samochód był koniecznością, aby patrolować mało przejezdne tereny.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – zapytała, jak wygląda postępowanie w sprawie przypuszczalnych podpaleń na terenie gminy w ubiegłym roku. Na nowo wybudowanej ul. Nieszawskiej znajdują się przystanki autobusowe, które są regularnie dewastowane.

Zastępca Komendanta Maciej Wojtak – odpowiedział, że jeżeli zdarzenia kradzieży nie są zgłaszane, to policja nie może reagować. Prosił o zgłaszanie takich przypadków, gdyż wykrywalność sprawców nie jest taka zła, kształtuje się na poziomie 50 %. Nie ma takiej policji na świecie, która miałaby wykrywalność na poziomie 100 %. Ważna jest postawa dobrosąsiedzka, jeżeli sąsiad widzi, że źle się dzieje, kręcą się podejrzane osoby, powinien zgłosić to policji, która wyśle patrol. Jeżeli chodzi o zdarzenia podpaleń, sprawy zakończyły się umorzeniem. Przekazane informacje o ewentualnych sprawcach nie pozwoliły na postawienie im zarzutów. Prokurator stwierdził, że brak jest znamion, że wskazane osoby popełniły to wykroczenie i podjął decyzję o umorzeniu postępowania. Jeżeli chodzi o dewastowanie przystanków w ubiegłym roku, nie udało się zatrzymać sprawców, policjanci sprawdzają stan przystanków regularnie.

Radny Rafał Kujawa – poinformował, że na początku roku na terenie gminy pojawili się ludzie podejrzani o obnażanie się i pedofilię. Przekazano informację policji, podając numer rejestracyjny samochodu podejrzanej osoby. Zatrzymano ją dopiero po 2 tygodniach.

Zastępca Komendanta Maciej Wojtak – odpowiedział, że mężczyzna został zatrzymany po trzech dniach i zdiagnozowany. Policja wie kto to jest, gdzie mieszka, czym się zajmuje. Za ten czyn został ukarany mandatem karnym i objęty nieformalnym nadzorem policyjnym. Nie jest to mieszkaniec gminy, ani Torunia. Sytuacja jest pod kontrolą.

Radny Rafał Kujawa – stwierdził, że może były dwa takie przypadki, jeden przy szkole w Cierpicach, a drugi między Kąkolem a osiedlem Andrewex. Może trzeba by wyznaczyć więcej patroli.

Zastępca Komendanta Maciej Wojtak – odpowiedział, że był to ten sam mężczyzna, ten sam pojazd. Osoba znajduje się pod stałym nadzorem i takie sytuacje nie powinny się więcej powtórzyć.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2014 roku w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 2 radni otrzymali obszerne sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2014. Był to pierwszy rok, w którym GOPS działał samodzielnie, jako odrębna jednostka budżetowa. Jak wynika ze sprawozdania, zakres spraw, którymi zajmują się ośrodki pomocy społecznej, stale się zwiększa. Zadania dotyczą pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, pieczy zastępczej, dystrybucji żywności, udziału i prac w zespole interdyscyplinarnym, Karty Dużej Rodziny, uczestnictwa w różnych programach unijnych. Dla 6-osobowego składu GOPS-u jest to sporo zadań. Sekretarz wniósł o przyjęcie sprawozdania w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się z panią kierownik GOPS 26 marca br. Po przedstawieniu mechanizmów działania GOPS, Komisja zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2014 w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 5

a)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że projekt uchwały na druku nr 3 dotyczy przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Program został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynarii, oraz zarządy kół łowieckich działających na obszarze Gminy Wielka Nieszawka. Obowiązki zapisane w załączniku do uchwały wynikają bezpośrednio z ustawy o ochronie zwierząt. Gmina podpisała umowy na realizację obowiązków: ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, z Przychodnią Weterynaryjną „Nieszawska” w Małej Nieszawce oraz panem Tomaszem Streichem, jeżeli chodzi o bezdomne zwierzęta gospodarskie. Kwota przeznaczona na realizację programu w dużej części jest konsumowana przez opłatę roczną zapisaną w umowie ze Schroniskiem dla Zwierząt. Opłata ta wynosi 22 tys. zł, oprócz tego gmina płaci za każda akcję odławiania bezpańskich zwierząt: 270 zł za zwierzę, kilometrówkę i 20 zł za godzinę pracy pracownika.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 26 marca br. zapoznała się z projektem uchwały, jak również warunkami umów wynikających z tej uchwały. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie, jednocześnie składając wniosek o upublicznienie na aplikacji i na stronie internetowej procedur i postępowania w przypadkach określonych tą uchwałą.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr VI/28/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2015 r. w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 4 znajduje się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki. Na podstawie ustawy o funduszu sołeckim ustawodawca zobowiązał organy uchwałodawcze gmin do podjęcia uchwały o wyodrębnieniu lub nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, ma który wyodrębniony może być fundusz. O ile w poprzednich latach Gmina Wielka Nieszawka musiała corocznie, zgodnie z ustawą, podejmować uchwałę o nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, o tyle uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego ma zastosowanie do kolejnych lat następujących po roku, w którym zostanie podjęta, do odwołania. Ponieważ wpłynęły 3 wnioski od sołectw o wyodrębnienie funduszu sołeckiego, wnosi się pod obrady taki projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Wrzesińska – powiedziała, że komisja w dn. 27 marca br. zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – poinformował, że sołectwo Brzoza nie złożyło wniosku w sprawie funduszu sołeckiego.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – powiedziała, że mieszkańcy wcześniej nie wiedzieli, jakiego rzędu są środki z funduszu sołeckiego. Ponieważ jest to kwota ponad 20 tys. zł na sołectwo, można podejmować inicjatywy sołeckie. Gdyby te pieniądze nie zostały wykorzystane, pozostaną w budżecie gminy. Mieszkańcy będą mogli teraz sami decydować o inicjatywach, jakie chcieliby zrealizować.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – stwierdziła, że zasady obliczania wielkości środków funduszu sołeckiego i zadania, na jakie można te środki przeznaczyć, są opisane w ustawie o funduszu sołeckim. Pieniądze mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, o czym należy pamiętać składając wnioski.

Sekretarz Jacek Mularz – dodał, że decyzja o wyodrębnieniu lub nie wyodrębnieniu funduszu sołeckiego jest suwerenną decyzją danej gminy.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – poinformował, że gmina może uzyskać refundację kosztów funduszu sołeckiego na poziomie 10-30 % z budżetu państwa.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Sekretarz Jacek Mularz – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego. W konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy wpłynęła 1 oferta przedszkola niepublicznego „Leśny Ludek”. Oferta spełniła wszystkie wymogi ustawowe dotyczące zapewnienia opieki dzieciom 4-letnim. Przedstawiona oferta zajęć jest bardzo profesjonalna i zapewnia wychowanie przedszkolne na bardzo wysokim poziomie. Przedszkole „Leśny Ludek” plasuje się w czołówce przedszkoli, jeżeli chodzi o ocenę działalności i zakres oferty. W zaproponowanej kwocie 650 zł dzieci 4-letnie będą miały zapewnioną pełną opiekę. Dodał, że dzieci 5-letnie będą miały zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jeśli będą jakieś pytania dotyczące szczegółów oferty, odpowie na niej dyrektor przedszkola Hanna Jaskułowska. Sekretarz wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – stwierdził, że ustawodawca przy zmianie ustawy o systemie oświaty nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia dzieciom 4-letnim miejsca w przedszkolach, nie przewidział na ten cel środków i gminy zostały same z tym problemem. Nie było by problemu, gdyby na terenie gminy było przedszkole gminne. Wie, że przedszkole „Leśny Ludek” poradzi sobie z tym zadaniem, ale w przyszłości warto by zastanowić się nad przedszkolem gminnym.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, w jakich godzinach będzie działać przedszkole.

Dyrektor Hanna Jaskułowska – odpowiedziała, że przedszkole jest otwarte od godz. 7 do 17, od godz. 8 do godz. 13 będą odbywać się zajęcia nieodpłatne i w tym czasie będzie realizowana podstawa programowa, odpłatność za pozostałe godziny wyniesie 1 zł/h. Rodzice w złożonej deklaracji określą, jaki będzie czas pobytu dziecka w przedszkolu. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Czarneckiego, powiedziała, że gdyby przeliczyć koszty działania przedszkola publicznego i przedszkola niepublicznego, to okazałoby się, że koszty działania przedszkola publicznego byłyby wyższe, bo obowiązywałaby Karta Nauczyciela.

Radny Krzysztof Czarnecki – zgodził się z Panią Dyrektor, stwierdził jednak, że gdyby było przedszkole publiczne, gmina miałaby większy wpływ na zatrudnienie i inne kwestie.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zauważyła, że żeby stanąć do konkursu, przedszkole niepubliczne musiało spełniać kryteria przedszkola publicznego. Nie ma zagrożenia, że jakość świadczonych usług nie będzie wysoka.

Dyrektor Hanna Jaskułowska – stwierdziła, że prowadzenie przedszkola niepublicznego na zasadach przedszkola publicznego jest dużym wyzwaniem organizacyjnym. Jest to precedens w skali kraju. Nie ma w Polsce takiego drugiego przedszkola działającego na takich zasadach. Wyraziła przekonanie, że prowadzi dobrą placówkę, ma dobrych pracowników. Założenie było takie, aby prowadzić przedszkole na takim samym wysokim poziomie, jak dotychczas. Zapewniła, że nie zawiedzie oczekiwań. Żadne przedszkole gminne w Toruniu nie ma tak bogatej oferty.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – zapytała, czy będą przyjmowane dzieci z niepełnosprawnościami.

Dyrektor Hanna Jaskułowska – opowiedziała, że ustawa narzuca pewne kryteria rekrutacji. Jeżeli chodzi o dzieci 4-letnie, to nie ma żadnego problemu, bo miejsca muszą być w przedszkolu dla wszystkich dzieci w tym wieku, niezależnie czy są pełnosprawne czy niepełnosprawne.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że obecnie spływają do Urzędu deklaracje od rodziców dzieci 4-letnich i wkrótce będzie wiadomo, ile dzieci przyjdzie do przedszkola.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał o świetlicę w szkołach dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Dyrektor SP w Małej Nieszawce Bronisława Masłowska – odpowiedziała, że świetlica jest dla uczniów klas od I do III.

Radna Aniela Grela – poinformowała, że można uzyskać z GOPS-u dopłatę do zajęć w specjalistycznych przedszkolach wspomagających rozwój dzieci niepełnosprawnych. Dzieci te nie zostaną bez pomocy i opieki ze strony gminy.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr VI/30/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu zapewniającemu dzieciom 4-letnim realizację prawa do wychowania przedszkolnego w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 6

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy w celu złożenia informacji z działalności komisji w 2014 r., i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja opracowała sprawozdanie z działalności komisji za 2014 rok na posiedzeniu w dn. 25 marca br. (druk nr 6). W 2014 r. komisja odbyła 3 posiedzenia: 8 grudnia po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz jej członków komisja zebrała się w celu dokonania wyboru zastępcy przewodniczącego komisji – wybrana została jednogłośnie pani Elżbieta Tota, 9 grudnia członkowie komisji opracowali plan pracy komisji na rok 2015, 11 grudnia komisja opiniowała projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

b) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja opracowała sprawozdanie z działalności komisji za 2014 rok na posiedzeniu w dn. 23 marca br. (druk nr 7). W 2014 r. komisja odbyła 3 posiedzenia, 8 grudnia po podjęciu uchwały przez radę gminy w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz jej członków komisja zebrała się w celu dokonania wyboru przewodniczącego komisji – wybrano jednogłośnie Agnieszkę Wrzesińską, 9 grudnia opracowano plan pracy na rok 2015, 12 grudnia komisja opiniowała budżet gminy na rok 2015.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowo-Regulaminowej za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

c) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że na druku nr 8 przedstawiono sprawozdanie z działalności komisji za 2014 rok. Komisja spotkała się w 2014 roku 1 raz, 12 grudnia opracowano plan pracy komisji oraz opiniowano projekt uchwały budżetowej na 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie miany wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

d) Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja złożyła sprawozdanie z działalności komisji za 2014 rok w dn. 20 lutego br. (druk nr 9). W 2014 r. komisja odbyła 2 posiedzenia, 11 grudnia opracowała plan pracy na 2015 rok, 11 grudnia opiniowała budżet gminy na 2015 rok.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z działalności Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji za 2014 rok w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie jednogłośnie.

Ad. 7

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 2 razy, w dn. 26 marca w celu opiniowania materiałów na sesję, w dn. 27 marca na wyjazdowym posiedzeniu oceniano stan placów zabaw na terenie gminy.
b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria
– poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, w dn. 25 marca opiniowano materiały na sesję, przygotowano sprawozdanie z działalności komisji w 2014 r. oraz sprawdzano wykonanie uchwał podjętych prze radę gminy w 2014 roku.

c) Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja odbyła 1 posiedzenie, w dn. 27 marca opiniowała materiały na sesję.

d) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela
poinformowała, że komisja spotkała się 1 raz, 26 marca opiniowała materiały na sesję (2 sprawozdania). Pomiędzy sesjami przewodnicząca komisji uczestniczyła w zebraniu rady sołeckiej.

Ad. 8

Przewodniczący przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na V sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 27 lutego 2015 r. oraz poinformował o uchyleniu przez Wojewodę uchwały nr IV/14/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ul. Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce.

Ad. 9

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, ile rezerwy budżetowej posiada gmina i czy są prowadzone jakieś kalkulacje, na ile jej starczy. Co się stanie, jeżeli tej rezerwy już nie będzie. Z czego gmina będzie finansować niedobory finansowe, kiedy nadwyżka się skończy. Zapytał o pieniądze wpłacone przez mieszkańców na pompy ciepła. W związku z tym, że przetarg się przedłużył i pieniądze leżały na koncie, czy powstały jakieś odsetki od lokaty i czy o nie zostanie pomniejszona opłata i będą one podzielone na wszystkich beneficjentów tego programu. Audytor, który u niego był, poinformował, że firma nie będzie finansować niektórych prac związanych z montażem pompy ciepła, m.in. związanych z odpływami.

Skarbnik gminy Mirosława Mierzwińska – odpowiedziała, że informacja o rezerwie, stan na dz. 31 grudnia 2014 r., będzie zawarta w sprawozdaniu finansowym, które radni otrzymają do końca maja. Część nadwyżki jest już rozdysponowana jako pokrycie niedoboru budżetu na 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – dodała, że kwota rezerwy jest podana w bilansie. Rada przyjmuje wieloletnią prognozę finansową, która w miarę potrzeb jest korygowana. Wieloletnia prognoza jest tak skonstruowana, aby budżet na kolejne lata był zrównoważony, zgodnie z wymogami ustawy. Natomiast nie można przewidzieć bieżących wydatków, które się pojawią. Jeżeli jest nadwyżka, a pojawiają się duże inwestycje, jak np. wiadukt na Kąkolu w ubiegłym roku, to finansuje się je z tej nadwyżki, jeżeli nadwyżki nie będzie, to trzeba będzie myśleć o kredytach. Dlatego w momencie składania wniosków inwestycyjnych do budżetu i przyjmowania stawek podatków trzeba mieć budżet zrównoważony na uwadze.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, czy gmina myśli o inwestycjach, które przynosiłyby zyski za kilka lat.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – zauważyła, że gmina i samorząd terytorialny co do zasady nie prowadzi inwestycji mających na celu przynoszenie zysków. Natomiast może tak kształtować politykę inwestycyjną, żeby przyciągać inwestorów. Gmina jest w trakcie opracowywania strategii rozwoju na kolejne lata. Były ankiety, będą spotkania, podczas których można będzie zgłaszać swoje pomysły.

Sekretarz Jacek Mularz – powiedział, że wszystkie inwestycje, które gmina realizuje, ulice, wodociągi, oświetlenie, są prowadzone z myślą o mieszkańcach, ale też sprzyjają wytworzeniu klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki gminy w różny sposób. Gmina nie może inwestować w biznesowe przedsięwzięcia, które będą bezpośrednio przynosiły gminie dochód. Odnośnie audytów firmy w sprawie montażu pomp ciepła, pojawiły się 2-3 takie głosy na temat audytorów. Podczas spotkania z inspektorami nadzorującymi prace z ramienia gminy, ta sprawa zostanie wyjaśniona. Przeprowadzono już ponad 180 audytów, do tej pory nie było żadnych problemów. Od 15 kwietnia ruszą montaże pomp, będzie w to zaangażowanych 5 ekip, do 22 czerwca całość zadania zostanie zrealizowana.

Radny Michał Dąbrowski – wracając do sprawy budżetu i rezerwy, o której mówił radny Wyrzykowski, stwierdził, że budżet przyjmuje rada gminy, a wójt jest jedynie jego wykonawcą. Kiedy tworzy się budżet, powstaje budżet zrównoważony, tak to funkcjonuje od lat. Rezerwa raz się powiększa, raz się pomniejsza, nie wszystkie inwestycje udaje się zrealizować w roku budżetowym, na który zostały zaplanowane, i środki finansowe zostają przesunięte na rok następny.

Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie:

- poprosił o odpowiedź na piśmie, jakie firmy i osoby prywatne w ciągu ostatnich 4 lat zostały zwolnione z płacenia wszelkich podatków obowiązujących na terenie gminy,
- jakiś czas temu w miejscowości Wielka Nieszawka był wylewany asfalt na ul. Tulipanowej a na ul. Chabrowej była kładziona kostka, poziomy tych nawierzchni nie są równe, na styku tworzy się kałuża, która zimą zamarza, mieszkańcy proszą i interwencję w tej sprawie,
- mieszkańcy pytają, czy są informacje, że na terenie gminy ma w najbliższym czasie powstać jakiś market,
- poinformował, że przekaże na ręce Przewodniczącego Rady pismo odnośnie pana Wójta.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – zapytała o ul. Wodociągową, która została oddana do użytku. Ulica jest bardzo wąska, nie ma żadnych zatoczek.

Sekretarz Jacek Mularz – odnosząc się do poruszonych kwestii powiedział, że:
- jeżeli chodzi o budowę marketu, to nic na ten temat nie wiadomo, nie było żadnych wniosków w tej sprawie,
- jeżeli chodzi o ul. Wodociągową, inwestycja jest już zakończona i odebrana, nie jest to inwestycja gminna. Szerokość drogi wynosi 3,5 m, położona jest kostka, po każdej stronie znajduje się zagęszczone pobocze o szerokości 1 metra, obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h, więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa komunikacyjnego. Każdy samochód może wjechać na to pobocze i nic się nie stanie, droga jest w takim standardzie, jaki jest przewidywany dla takiej kategorii dróg.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał:
- na jakim etapie jest przejęcie działek przez gminę od Andrewexu,
- czy gmina jest przygotowana na zwrot kosztów pobranych nienależnie za wodociąg i kanalizację, bo są gminy które już zwracają pieniądze,
- jak tytułować pana Sekretarza, bo podpisuje się jako zastępca Wójta.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiedział, że:
- jeśli chodzi o przejęcie gruntów od Andrewexu, w tej chwili przygotowywane są dokumenty u notariusza, w celu podpisania aktu notarialnego,
- jeżeli chodzi o zwroty za wodociągi, nie ma żadnych roszczeń i żądań.

Radca Prawny Beata Romanowska – powiedziała, że w gminie Wielka Nieszawka opłaty były pobierane legalnie na podstawie umów zawieranych z mieszkańcami. Jest jeden precedens sądowy, jeden z mieszkańców wystąpił o zwrot tej opłaty. Sąd jego powództwo oddalił, twierdząc, że skoro była zawarta umowa, to opłata uiszczona w wykonaniu tej umowy, jest gminie należna.

Sekretarz Jacek Mularz – kontynuując odpowiedź na pytania radnego Kociuckiego, odpowiedział, że jest na stanowisku sekretarza, ale w tej chwili jest też powołany zarządzeniem Wójta na stanowisko zastępcy Wójta i sprawuje to stanowisko po 30 dniach od nieobecności Wójta w związku z chorobą. To wynika z art. 28g ustawy o samorządzie gminnym, dlatego podpisuje się jako zastępca Wójta.

Przewodniczący Rady – poinformował, że do końca miesiąca radni powinni złożyć oświadczenia majątkowe za 2014 rok w Urzędzie Gminy.

Sekretarz Jacek Mularz – przypomniał o trwających pracach nad strategią rozwoju gminy. 14 kwietnia obędzie się pierwsza sesja warsztatowa dla wszystkich mieszkańców gminy. Poprosił o zaproszenie jak najszerszego grona mieszkańców do prac, podczas których zostaną wskazane strategiczne kierunki rozwoju gminy na przyszłe lata do roku 2025. Następna sprawa, przystąpiono do informatyzacji rady gminy. Zakupiono laptopy, zainstalowano oprogramowanie, założono skrzynki mailowe. Szkolenie i przekazanie sprzętu odbędzie się 10 kwietnia.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski w związku z nadchodzącymi świętami życzył wszystkim spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych. Następnie podziękował zebranym za wzięcie udziału w VI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                              Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                      (-) Ireneusz Śmiechowskimetryczka


Wytworzył: Rada Gminy (31 marca 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 kwietnia 2015, 14:43:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324