Protokół nr VII/2015 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 29 kwietnia 2015 r.

Protokół VII/2015
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu 29
kwietnia 2015 roku
w godz. od 15:00 do 16:15 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z VI sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Popioły gm. Wielka Nieszawka (druk nr 1),
b) powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce (druk nr 2),

c) ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków (druk nr 3).

4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 4).

5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 (druk nr 5).

Przerwa


6. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.

8. Interpelacje i wolne wnioski.

9. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) VII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał zastępcę Wójta Pana Jacka Mularza, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości.

Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecna usprawiedliwiona radna Małgorzata Wieczerzak-Małysz i radny Jacek Muzioł), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad VII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z VI sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z VI sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.


Ad. 3
a) Przewodniczący Rady
poprosił zastępcę wójta o zabranie głosu (druk nr 1).

Zastępca Wójta Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono radnym projekt uchwały, na wniosek Nadleśnictwa Gniewkowo, o wyrażenie zgody na wykonanie koszenia traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym popioły gm. Wielka Nieszawka. Zgodnie z art. 45 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, prace wykonywane na użytkach ekologicznych na potrzeby ochrony przyrody muszą być uzgodnione z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, w tym przypadku radą gminy. Prace ujęte we wniosku polegać będą na jednorazowym koszeniu traw. Powyższy zabieg umożliwi zwierzynie leśnej łatwiejszy dostęp do bardziej wartościowej naturalnej karmy. Z-ca wójta wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił członka Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Członek komisji Michał Dąbrowski poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr VII/31/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Popioły gm. Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)
Przewodniczący Rady
poprosił zastępcę wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Zastępca Wójta Jacek Mularz – poinformował, że projekt uchwały na druku nr 2 dotyczy powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej rada społeczna jest organem doradczym kierownika ośrodka zdrowia w sprawach finansowych i organizacyjnych. Analizuje skargi i wnioski wnoszone przez pacjentów oraz wykonuje inne zadania określone w ustawie i statucie ośrodka zdrowia. W skład rady społecznej z mocy ustawy wchodzi wójt (burmistrz, prezydent), przedstawiciel wojewody oraz członkowie wybrani przez radę gminy. Osoby zaproponowane na członków rady społecznej wyraziły zgodę, wcześniej już pracowały w radzie i sprawdziły się. Wojewoda zaproponowała na swojego przedstawiciela do rady społecznej Panią Jadwigę Czarnecką. Z-ca wójta wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał o kryteria wyboru członków rady społecznej, i czy wójt może pełnić funkcję przewodniczącego rady, skoro jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

(doszedł radny Jacek Muzioł, na sali obecnych jest 14 radnych)

Zastępca Wójta Jacek Mularz – powtórzył, że wskazane osoby wcześniej pracowały w radzie społecznej i uzyskały dobrą rekomendację. Skład sprawdził się w poprzedniej kadencji, w związku z tym te osoby zostały zaproponowane na kolejną kadencję. Natomiast wójt jako przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego wchodzi w skład rady jako jej przewodniczący z mocy ustawy o działalności leczniczej.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy można zgłaszać innych kandydatów na członków rady społecznej.

Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że jest taka możliwość. Wniosek o zmianę kandydatów musi zostać przegłosowany.

Radny Krzysztof Czarnecki – jako przewodniczący klubu radnych „Jesteśmy dla Was” zgłosił na członka rady społecznej GOZ panią Brygidę Czapiewską, od wielu lat związaną ze służbą zdrowia.

Przewodnicząca Klubu Radnych „Wspólne Gniazdo” Małgorzata Kopańska-Mizeria – zaproponowała, żeby przegłosować uchwałę w przedstawionej treści. Jeżeli zostanie przyjęta w takiej formie, to nie będzie potrzeby głosowania zmiany kandydatów.

Radca prawny Beata Romanowska – stwierdziła, że został przedstawiony projekt uchwały w określonym brzmieniu. Wniosek radnego Czarneckiego jest zmianą tego projektu, w związku z tym rada powinna w pierwszej kolejności podać go pod głosowanie. Wniosek wymaga doprecyzowania, radny Czarnecki powinien wskazać zamiast kogo pani Czapiewska miałaby wejść w skład rady, gdyż skład rady jest 5-osobowy.

Radny Krzysztof Czarnecki – opowiedział, że pani Czapiewska miałaby wejść do rady zamiast Pana Bogdana Falkowskiego.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że działa w radzie społecznej. Obecność osoby, która ma wiedzę w temacie, byłaby wskazana.

Radny Krzysztof Czarnecki – powiedział, że pan Falkowski jest leśnikiem i nie ma nic wspólnego ze służbą zdrowia, natomiast pani Brygida Czapiewska jest osobą kompetentną.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – jeszcze raz podkreślił, że rada społeczna jest zespołem doradczym, współpracującym z kierownikiem ośrodka zdrowia. Zaproponowane osoby sprawdziły się w pracy w poprzedniej kadencji. Pan Bogdan Falkowski był aktywnym członkiem rady społecznej, kwestionowanie jego znajomości przepisów i kompetencji jest nie na miejscu. W związku z tym wnioskował o przyjęcie uchwały w przedstawionej treści.

Radny Krzysztof Czarnecki – stwierdził, że nie neguje doświadczenia pana Falkowskiego, ale uważa, że większe doświadczenie ma pani Czapiewska. W związku z tym poprosił o przegłosowanie swojego wniosku.

Przewodniczący Rady wniósł pod głosowanie wniosek, aby zamiast pana Falkowskiego w skład rady społecznej GOZ weszła pani Czapiewska. Za jego przyjęciem głosowało 4 radnych, 9 głosów było przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek 9 głosami „przeciw” nie został przyjęty.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr VII/32/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

c)
Przewodniczący Rady
poprosił zastępcę wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Zastępca Wójta Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 3 znajduje się projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Poprzednia taka uchwała była podejmowana w 2013 r. Ze względu na bardzo korzystną umowę z Toruńskimi Wodociągami utrzymuje się cenę wody na dotychczasowym poziomie, tj. 2,54 zł za 1 m³. Jeżeli chodzi o opłatę za odprowadzanie ścieków, to proponuje się podwyżkę do kwoty 4,25 zł za 1 m³, tj. o 0,40 zł w stosunku do poprzedniej stawki. Jest to niewielka podwyżka, spowodowana wzrostem kosztów energii elektrycznej i wzrostem kosztów eksploatacji urządzeń starzejącej się sieci kanalizacyjnej. Są też inne koszty: badanie wody, wynagrodzenia, odzież i środki bhp dla pracowników, ubezpieczenia, pojazdy, paliwo itd. Porównując stawki za wodę i za oprowadzanie ścieków w sąsiednich gminach, można stwierdzić, że gmina Wielka Nieszawka jest jedną z dwóch gmin, które mają najniższe stawki.

W związku z tym, że wszystkie komisje opiniowały projekt uchwały Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o opinię w tej sprawie.

Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Michał Dąbrowski – powiedział, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Należy liczyć się z tym, że w kolejnych latach ceny za wodę i ścieki będą musiały rosnąć, gdyż koszty eksploatacji stają się coraz wyższe, z uwagi na to, że sieć gminna bardzo się starzeje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – powiedziała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela – powiedziała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zgłosił wniosek o obniżenie proponowanej opłaty za odprowadzanie ścieków, z kwoty 4,25 zł do kwoty 4,05 zł za 1 m³.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – zapytała radnego o podanie źródeł sfinansowania niedoboru, który spowodowałaby zaproponowana przez niego obniżka.

Radny Krzysztof Czarnecki – odpowiedział, że nie musi podawać żadnych źródeł. Skoro nie podwyższano cen przez 2 lata, i pobierane opłaty wystarczyły na pokrycie kosztów, to jego zdaniem 20 gr podwyżki zamiast 40 gr również wystarczy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – zapytała, czy radny ma jakieś wyliczenia, które skłoniły go do postawienia tej tezy i stwierdzenia, że niedoboru nie będzie.

Radny Krzysztof Czarnecki – powtórzył, ze skoro gmina dała sobie radę przez 2 lata, kiedy nie było podwyżek, to uważa że podwyżka w wysokości 20 gr będzie wystarczająca. Nie powinno się obciążać mieszkańców kolejną podwyżką.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że wszyscy zdają sobie sprawę, że wzrastają koszty energii i koszty eksploatacji. Ogromną pracę wykonują pracownicy referatu technicznego w utrzymaniu w należytym stanie sieci gminnej. Zapytał, czy w związku ze wzrostem opłat za odprowadzanie ścieków wzrosną również ich pensje.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – odpowiedział, że gdyby brać pod uwagę wzrost płac, to podwyżka opłat musiałaby być jeszcze większa. Do kalkulacji cen wody i ścieków przyjęto aktualne koszty. Mówi się o obciążeniu budżetu mieszkańców podwyżką, jednak należy mieć na uwadze, że zaproponowane ceny są jednymi z najniższych w regionie. Nie można twierdzić, że jest to znaczna dolegliwość dla mieszkańców. Jest to w zasadzie minimalna, „kosmetyczna” podwyżka, nie stanowiąca dużego obciążenia dla domowego budżetu.

Przewodniczący Rady – zauważył, że radni mieli czas, aby dyskutować o cenach na posiedzeniach komisji zwołanych w tej sprawie przed sesją. Teraz można głosować albo „za”, albo „przeciw” projektowi uchwały.

Radna Aniela Grela – poprosiła o wyjaśnienie kierownika Referatu Technicznego Janusza Żurawskiego, który jest najbardziej zorientowany w kosztach napraw sieci i inwestycji.

Kierownik Referatu Technicznego Janusz Żurawski – powiedział, że radni otrzymali zestawienie opłat za wodę i za ścieki w sąsiednich gminach. Ceny na terenie gminy Wielka Nieszawka są jednymi z najniższych, natomiast żadna z podanych gmin nie ma takiej sytuacji jak gmina Wielka Nieszawka. W podanych gminach znajduje się najwyżej po kilkanaście przepompowni, a gmina Wielka Nieszawka ma najtrudniejszą sytuację, gdyż tych przepompowni jest ponad 230. Sieć jest bardzo energochłonna, koszty eksploatacji są dużo wyższe, a jednak ceny są najniższe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – powiedziała, że zanim rada przegłosuje wniosek radnego Czarneckiego o zmniejszenie kwoty podwyżki opłaty za ścieki, radni powinni się zastanowić przed głosowaniem nad tym, że pieniądze na pokrycie różnicy trzeba będzie znaleźć w budżecie, zmniejszając np. środki przeznaczone na inwestycje.

Radna Anna Kamińska-Kumorek – stwierdziła, że skoro radni głosowali na posiedzeniach komisji w tej sprawie, to powinni tak zagłosować jak na posiedzeniu komisji, a nie inaczej.

Przewodniczący Rady wniósł pod głosowanie wniosek radnego Czarneckiego o obniżenie opłaty za ścieki z 4,25 zł do 4,05 zł za 1 m3. Za jego przyjęciem głosowało 3 radnych, 11 głosów było przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania wniosek 11 głosami „przeciw” został odrzucony.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Uchwałę Nr VII/33/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i opłaty za odprowadzanie ścieków w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 11 radnych, 2 głosy były przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów.

Ad. 4
Przewodniczący Rady
poprosił zastępcę wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Zastępca Wójta Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 4 sporządzono ocenę zasobów pomocy społecznej na terenie Gminy Wielka Nieszawka za 2014 rok. Zawartość oceny wynika z przepisów, które obligują GOPS do składania formularza sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Sprawozdanie jest bardzo szczegółowe, określa i opisuje działalność i wszystkie formy udzielanej pomocy prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Na ewentualne pytania odpowiedzi będzie mogła udzielić kierownik GOPS pani Magdalena Żbikowska, obecna na sesji.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Aniela Grela – powiedziała, że komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej, uzyskała szczegółowe wyjaśnienia na zadane pani kierownik pytania, w związku z tym zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie. Komisja popiera sugestię kierownik GOPS, aby zatrudnić na ternie gminy opiekuna środowiskowego dla osób starszych, samotnych i chorych oraz asystenta rodziny dla rodzin niewydolnych wychowawczo i społecznie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Ocenę zasobów pomocy społecznej w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła ocenę jednogłośnie.

Ad. 5
Przewodniczący Rady
poprosił zastępcę wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 5).
Zastępca Wójta Jacek Mularz – poinformował, że na druku nr 5 przedstawiono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2014. Program współpracy został przez radę przyjęty po raz pierwszy uchwałą nr XXXIX/188/2014 z dn. 29 kwietnia 2014 r. Zgodnie z ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do 30 kwietnia każdego roku składa sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni radzie gminy. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi polegała głównie na pozafinansowych formach wsparcia, tj.: wsparcie organizacji pozarządowych poprzez udostępnianie pomieszczeń stanowiących własność gminy, użyczenie pojazdu na różne przedsięwzięcia, wymiana informacji będąca podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy, konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań, podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania. Powstała na stronie internetowej gminy specjalna zakładka, w której zamieszczane są różne informacje kierowane bezpośrednio do organizacji pozarządowych, dotyczące nie tylko działań na terenie gminy, ale również powiatu i województwa. W sprawozdaniu wymieniono także kilka przedsięwzięć finansowanych przez gminę, które nie były bezpośrednio realizacją tego programu, ale wpisywały się w założone cele tego programu. Były to takie zadania, jak: zajęcia sportowe (siłownia, sekcja kolarska), dofinansowanie zajęć na basenie dla grupy kolarzy, integracja społeczności lokalnej poprzez organizację festynu gminnego, wyjazd integracyjny, zakup artykułów spożywczych na spotkania seniorów, wynagrodzenia trenerów: na „Orliku”, kolarstwa oraz siłowni, finansowanie zajęć muzycznych zespołu „Wspomnienie” w Ośrodku Kultury i od tego roku zespołu „Leśna Kraina” działającego w Cierpicach, organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży, zlecona przez gminę podmiotowi zewnętrznemu. Z-ca wójta wniósł o przyjęcie sprawozdania w zaproponowanej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminową o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca Agnieszka Wrzesińska – powiedziała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, co oznaczają zapisy w sprawozdaniu „dopłata do wycieczki integracyjnej” i „wspólne przedsięwzięcie integracyjne”.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, jakie organizacje otrzymały dofinansowanie. Prosił o podanie wynagrodzeń poszczególnych trenerów.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – odpowiedział, że jeśli chodzi o wycieczkę integracyjną, była to wycieczka na południe Polski, w góry, dla mieszkańców, natomiast wspólne przedsięwzięcie integracyjne było zorganizowane dla mieszkańców gminy w Ośrodku Kultury. Informacje na temat wynagrodzeń poszczególnych trenerów można uzyskać w Urzędzie Gminy, w sprawozdaniu została podana ogólna kwota.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – zauważyła, że praca na „Orliku” i w siłowni nie jest współpracą z organizacjami pozarządowymi. Trenerzy pracują na etacie, jest to inne finansowanie. Poprosiła o podanie liczby organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy i sprecyzowanie, jakie to są organizacje.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – odpowiedział, że w sprawozdaniu wyraźnie zaznaczono, iż zadania wymienione w Programie współpracy były finansowane i realizowane przez gminę, a nie przez organizacje pozarządowe. Gmina nie jest organem rejestrowym organizacji pozarządowych.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, z jakimi organizacjami gmina współpracuje.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – odpowiedział, że sprawozdanie dotyczy 2014 roku i w omawianym okresie takiej współpracy nie było. Współpraca została nawiązana od początku br. i w jej ramach gmina udostępnia pomieszczenia stowarzyszeniu „Leśna Kraina”.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – zauważył, że wycieczka zorganizowana w ubiegłym roku dla seniorów była bardzo dobrym posunięciem ze strony wójta gminy, docenionym przez środowisko lokalne. Wyraził nadzieję, że w kolejnych latach wycieczki będą nadal organizowane.

Radny Krzysztof Czarnecki – stwierdził, że skoro nie było współpracy z organizacjami pozarządowymi, to dlaczego przygotowano sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2014 rok.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – przypomniał, że przedstawiając sprawozdanie mówił, że ta współpraca była realizowana w formach pozafinansowych. Gmina w ubiegłym roku niejako została przymuszona przepisami do podjęcia uchwały w sprawie programu współpracy. Wszystkie zadania publiczne ujęte w uchwale gmina realizuje, czego dowodem jest podanie w sprawozdaniu przykładowych działań gminy w tym zakresie.

Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że w związku z tym, że rada gminy uchwaliła w ubiegłym roku program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, to ten program istnieje. Fakt, że żadna organizacja pozarządowa nie chciała skorzystać z tego programu i nie brała w nim udziału, nie oznacza, że gmina nie musi rozliczyć się z jego realizacji. Sprawozdanie jest właśnie takim rozliczeniem. Współpraca z organizacjami, tak jak powiedział z-ca wójta, była realizowana w formie pozafinansowej, natomiast zadania ujęte w programie, będące jego elementem, były realizowane i finansowane przez gminę we własnym zakresie. Jeżeli znajdą się organizacje pozarządowe, które zechcą skorzystać z programu, będą miały możliwość razem z gminą w tym programie uczestniczyć. Takiej sytuacji nie było w 2014 roku, którego sprawozdanie dotyczy, i dlatego nie ma w nim mowy o zdaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Zastępca Wójta Jacek Mularz – dodał, że jeżeli znajdą się takie organizacje i będzie potrzeba realizacji zadań zapisanych w programie przez te organizacje, to zostaną one im powierzone. Póki co gmina większość zadań wpisanych w uchwalony program realizowała samodzielnie, o oznacza, że nie powierzyła ich realizacji innym podmiotom. Taki jest właśnie zapis w sprawozdaniu.

Kierownik GOPS Magdalen Żbikowska – powiedziała, że jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, była taka współpraca zorganizowana przez GOPS przy udziale gminy. Było to przedsięwzięcie strojenia choinki. We współpracy z Akademią Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, organizacją pozarządową, pozyskano sponsora, który ufundował ciepły posiłek. Była to okazja do integracji dzieci i dorosłych.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jego przyjęciem głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła sprawozdanie większością głosów.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 6
Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

a) Członek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Michał Dąbrowski – poinformował, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, w dn. 27 kwietnia, w celu opiniowania materiałów na sesję.
b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 1 raz, w dn. 27 kwietnia opiniowała materiały na sesję.
c) Przewodnicząca Komisji
Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja odbyła 1 posiedzenie, w dn. 27 kwietnia opiniowała materiały na sesję.

d) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela
poinformowała, że komisja spotkała się 2 razy, 24 kwietnia na spotkaniu z klubem kolarskim „Iskra” , omawiano harmonogram zajęć i zawodów, rozmawiano na temat powołania nowego zarządu klubu, zwrócono uwagę na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działalność klubu, 27 kwietnia komisja opiniowała materiały na sesję.

Ad. 7
Przewodniczący
przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na VI sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 r.

Ad. 8
Radny Krzysztof Czarnecki
– podziękował kierownikowi Referatu Technicznego Januszowi Żurawskiemu za działania na rzecz naprawy infrastruktury gminnej, szczególnie dróg. Zapytał, czy są montowane pompy ciepła u mieszkańców gminy.

Radny Mieczysław Kociucki – zapytał panią skarbnik o wzrost o 145 % wynagrodzeń wykazanych w rachunku zysku i strat za 2014 r.

Skarbnik Gminy Mirosława Mierzwińska – odpowiedziała, że rachunek zysków i strat będzie omawiany na odrębnym posiedzeniu przy okazji absolutorium. Pozycja dotycząca wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia wszystkich jednostek gminy: szkół i GOPS. Poprzednio te wynagrodzenia były ujmowane w kilku pozycjach.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – stwierdził, że dobrym zwyczajem byłoby zapraszanie na sesje dzielnicowego lub innego przedstawiciela policji. Z pewnością radni mieliby jakieś pytania do nich.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał przewodniczącego rady, czy na sesje jest zapraszany pan Jacek Skorulski, radny powiatu toruńskiego.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie.

Sekretarz Jacek Mularz – odpowiadając na poruszone kwestie, poinformował, że:

- rozpoczął się montaż pomp ciepła zgodnie z harmonogramem,
- jeśli chodzi o zapraszanie dzielnicowego na sesje, jego obecność na sesji często byłaby niemożliwa ze względu na niewielkie zasoby kadrowe policji. Dzielnicowy obsługuje nie tylko gminę, ale również inne lewobrzeżne tereny Torunia. Dochodzą do tego urlopy i nocne dyżury. Uruchomione zostały dla mieszkańców dyżury dzielnicowego w Ośrodku Kultury Małej Nieszawce w czwartki.

Radny Krzysztof Czarnecki – stwierdził, że może warto byłoby zapraszać na sesje pana Skorulskiego, który jest przedstawicielem gminy w powiecie.

Przewodniczący Rady – przypomniał radnym o obowiązku złożenia do końca kwietnia oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski
podziękował zebranym za wzięcie udziału w VII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                           (-) Ireneusz Śmiechowskimetryczka


Wytworzył: Rada Gminy (29 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (24 maja 2015, 12:27:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230