Protokół nr IX/2015 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 1 lipca 2015 r.

Protokół nr IX/2015
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
1 lipca 2015 roku
w godz. od 15:00 do 17:50 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 26 maja 2015 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zamiany nieruchomości gruntowych (druk nr 1),
b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 2),
c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce (druk nr 3),
d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 4),
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (druk nr 5),
f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 6),
g) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 7),
h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 8),
i) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym (druk nr 9),
j) przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Radosne przedszkole” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (druk nr 10),
k) budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016 (druk nr 11),
l) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025 (druk nr 12),
m) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok (druk nr 13).
4. Informacja dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2014 roku (druk nr 14).
5. Informacja o działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. (druk nr 15).
6. Stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne (druk nr 16).
Przerwa

7. Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) IX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości i mieszkańców gminy.

Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 15, co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący na wniosek Pana Wójta wniósł o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie jako punkt 6 Stanowiska w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne jako druk nr 15.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad w/w zmiany. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła zmianę porządku IX sesji jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie nowy porządek obrad. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła porządek obrad IX sesji jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, że według jego wiedzy do dnia bieżącego do godz. 14-ej nie wpłynęły do biura Rady Gminy żadne uwagi co do treści protokołu z VIII sesji, która odbyła się w dniu 26 maja 2015 r. W związku z tym poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu w przedstawionej treści. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania protokół z VIII sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 3

a) Przewodniczący Rady poprosił wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono radnym projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych przy ujęciu wody. Grunty proponowane do zamiany przez Gminę to działki nr 424/5, 424/6, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00071776/8, oraz dz. nr 456/3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00037149/4, obręb Mała Nieszawka. Grunty stanowiące własność Gminy Wielka Nieszawka przewidziane są bądź już zagospodarowane pod infrastrukturę sieci wodno-kanalizacyjnej. Grunty proponowane do zamiany przez Gminę Miasto Toruń to działki o numerach: 446/3, 433/4, 438/3, 457/3, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00002561/4 oraz dz. nr 2137/12, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00069283/8, obręb Mała Nieszawka. Grunty te zagospodarowane są pod utwardzoną drogę, sieci energetyczne i linie energetyczne. Rzeczoznawca majątkowy sporządził operaty szacunkowe określające wartość rynkową w/w gruntów na: dz. nr 456/3, 424/5, 424/6 o powierzchni łącznej 0,2142 ha – 46.200,00 tys. zł; dz. nr 2137/12, 446/3, 433/4, 438/3, 457/3 o powierzchni łącznej 0,2909 ha – 56.600,00 tys. zł. Dokonanie zamiany w/w gruntów nastąpi bez obowiązku dokonywania dopłaty przez gminę. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/40/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

b)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Proponuje się zaliczyć do kategorii dróg gminnych odcinek drogi o nazwie ulica Sosnowa, obejmujący m.in. dz. o nr,: 100/35, 100/6, 100/15, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 197/3, 403/3, 403/4, 100/45, 100/46), o znaczeniu lokalnym nie zaliczony do innych kategorii dróg, stanowiący uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, i przebiegu od drogi krajowej nr 10 do ul. Dybowskiej - nr drogi 100920C, o długości ok. 3674mb. Chodzi o działki przejęte od Andrewex-u, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa i działki przejęte od mieszkańców starego hotelu, stanowiące fragmenty drogi gminnej. Uzyskano pozytywną opinię Zarządu Powiatu w tej sprawie. Po przyjęciu uchwały można będzie wystąpić do Starosty Powiatu, w kompetencji którego znajdują się tereny w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, w celu otrzymania zgody na komunalizację tych fragmentów drogi, aby nie płacić za ich użytkowanie wieczyste. Przebieg drogi gminnej, w skład której wchodzą w/w tereny, został ustalony na mapie stanowiącej załącznik graficzny do projektu uchwały. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/41/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

c)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 3).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce. Uchwała jest podejmowana po raz drugi, bo poprzednia została uchylona przez wojewodę w związku z odległościami linii zabudowy od torów kolejowych na terenie kolejowym zamkniętym, która zmieniła się z 6 m do 10 m. Jest to ze szkodą dla mieszkańców budynków kolejowych na tym właśnie terenie, którzy nie staną się już nigdy właścicielami zajmowanych mieszkań. Teren zostanie zamknięty szlabanem. W celu przedstawienia szczegółów Wójt oddał głos p. Aleksandrze Lewnej.

Aleksandra Lewna poinformowała, że prezentowała w/w plan na jednej z poprzednich sesji. Zamysłem planu jest skomunikowanie terenów działek leżących wzdłuż torów kolejowych z drogą publiczną. Wojewoda po otrzymaniu uchwały zarzucił sprzeczność granic obszaru objętego planem z uchwałą intencyjną. Granica na terenie leśnym została poprowadzona po granicach ewidencyjnych, z czym wojewoda się nie zgodził. W związku z tym ten fragment pozostaje bez planu. Najważniejsza zmiana dotyczy terenu kolejowego. W poprzednich założeniach planu jako przeznaczenie dopuszczalne założono budowę mieszkaniową, która tam obecnie istnieje. Wojewoda nakazał tą zabudowę wykluczyć w związku z niezgodnością z ustawą. Potraktował ten teren jako teren kolejowy, i nakazał skorygowanie linii zabudowy z 6 m na 10 m. Zapis w planie dopuszcza możliwość skorygowania tej odległości na etapie procedury pozwolenia na budowę, po otrzymaniu stosownej zgody, w myśl odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 57 ustawy o transporcie kolejowym dopuszcza się odstępstwo od warunków usytuowania budynków, tj. usytuowania budynków w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego za zgodą zarządcy terenu, czyli kolei. Po wyłożeniu planu, do zmienionego projektu nie wniesiono żadnych uwag.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – zapytała, czy mieszkańcy bloków kolejowych są świadomi tego, co zostanie przegłosowane. To, że projekt został wyłożony, nie znaczy, że mieszkańcy się z nim zapoznali.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że osoby, które mieszkają w tych budynkach, dokładnie wiedzą, jak wygląda plan. Odbyło się spotkanie na przejeździe kolejowym z kolejarzami, którzy precyzyjnie wyrazili swoje stanowisko co do tych budynków. Mieszkańcy są tylko najemcami mieszkań w tych budynkach, a nie właścicielami, i to nie oni podejmują decyzje.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – stwierdził, że przepisy utrudniają rozwój budownictwa.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/42/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Rzemieślniczej i torach kolejowych w Małej Nieszawce w brzmieniu jak na druku nr 3 – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

d)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 4).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87 ze zm.), od dnia 1 lutego 2015r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wypełniając dyspozycję art. 4 ust 1. ustawy rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest do określenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Zmianie ulegają terminy odbioru bioodpadów w okresie od listopada do grudnia. Korekta podyktowana jest faktem, że w okresie zimowym powstaje mniejsza ilość odpadów mokrych niż w okresie wiosenno-letnim. Ponadto zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 i 2 ww. ustawy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę zapewnia również przyjmowanie odpadów zielonych. Nowością w regulaminie jest zapis, że właściciel nieruchomości musi zapewniać utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a dodatkowo Gmina jeden raz w roku przejmie ten obowiązek w postaci mycia i dezynfekcji pojemników. Aby zmniejszyć koszty, gmina sama opróżnia kosze na przystankach autobusowych, a nie zleca tego firmie wywozowej. Szuka się oszczędności, aby opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostały na tym samym poziomie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/43/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka w brzmieniu jak na druku nr 4 – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

e)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 5).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Stawki opłat pozostają bez zmian. Wprowadza się natomiast nowy zapis o ustaleniu ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 76,00 zł, w sposób nieselektywny w wysokości 152,00 zł, rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Płatne do 31 marca z góry. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, w jaki sposób stawki były konsultowane z działkowcami.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że nie było takiej potrzeby. Rada ustalając regulamin ustanawia obowiązujące prawo miejscowe. Stawki nie są niekorzystne dla działkowców, zostały skalkulowane na podstawie rzeczywistych wielkości odpadów odbieranych od nich w ubiegłym roku.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/44/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty w brzmieniu jak na druku nr 5 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

f)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 6).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka zobowiązani są wnosić co miesiąc z dołu opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę należy uiszczać w terminie do 31 marca każdego roku z góry, za rok, za który wnoszona jest opłata. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/45/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w brzmieniu jak na druku nr 6 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

g)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 7).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014r., gmina została zobowiązana do przyjęcia nowej uchwały dotyczącej wzoru deklaracji w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, tj. do 31 lipca 2016 r. Wypełniając dyspozycję art. 6n oraz art. 6m ust. 1-1b, 2, 3 ustawy Rada Gminy w drodze Uchwały zobowiązana jest do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W deklaracji wprowadzono punkt H dotyczący nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku. Deklarację można złożyć osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/46/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w brzmieniu jak na druku nr 7 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

h)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 8).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmieniły się zasady odbierania odpadów mokrych (bioodpadów): w okresie od 1 marca do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; w okresie od 1 listopada do 30 listopada – co dwa tygodnie; w okresie od 1 grudnia do 28/29 lutego – jeden raz w miesiącu. Dodano nowy punkt dotyczący odpadów zielonych, które będą odbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na bieżąco w godzinach jego pracy. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 25 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – wyraziła wątpliwość dotyczącą wywożenia odpadów bio raz w miesiącu w grudniu, na który przypada więcej tych odpadów w związku ze świętami. Może trzeba by rozważyć odbiór co drugi tydzień, a dopiero od stycznia raz w miesiącu.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że to tej pory nie było żadnego problemu. System funkcjonuje od 2 lat i do tej pory częstotliwość w zimie była wystarczająca. Przynajmniej nikt nie zgłaszał tego typu zastrzeżeń. Każde zwiększenie częstotliwości powoduje wzrost kosztów. W innych gminach ta częstotliwość jest jeszcze mniejsza.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zauważyła, że w gminach wiejskich częstotliwość odbioru jest mniejsza, bo w gospodarstwach są zwierzęta. Właściciele gospodarstw mają też inną możliwość składowania odpadów.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – stwierdziła, że mimo, iż od jakiegoś czasu funkcjonuje system odbioru odpadów i selektywnej zbiórki, to nadal obserwuje się dzikie wysypiska śmieci, np. między ul. Prostą i ul. Przemysłową, tak samo wygląda rów wzdłuż trasy rowerowej w tej samej okolicy. Zaproponowała, aby powiesić wzdłuż trasy rowerowej worki foliowe.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/47/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym w brzmieniu jak na druku nr 8 – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

i)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 9).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym, które odbędzie się w dn. 6 września 2015 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym oraz art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego Rada Gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu referendum będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Obwód tworzony jest każdorazowo dla danych wyborów. Na terenie gminy Wielka Nieszawka znajduje się Dom Pomocy Społecznej, w którym na dzień wyborów przebywać będzie 90 wyborców (na podstawie informacji dyrektora DPS w Wielkiej Nieszawce). Wobec powyższego Rada Gminy na wniosek wójta tworzy obwód odrębny ustalając jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji ds. referendum. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Statutowo-Regulaminowej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Agnieszka Wrzesińska poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/48/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w brzmieniu jak na druku nr 9 – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

j)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 10).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Radosne przedszkole” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Wielka Nieszawka w ramach naboru projektów systemowych złożyła w dniu 2 marca 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Radosne przedszkole”, dla jednego oddziału przedszkolnego w obu szkołach podstawowych na terenie gminy, kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 87 tys. zł na oddział. Zgodnie z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1. POKL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym nie jest wymagany wkład własny Gminy Wielka Nieszawka, tak więc Gmina Wielka Nieszawka otrzyma pełne pokrycie kosztów związanych z realizacją ww. projektu. W wyniku weryfikacji wniosek o dofinansowanie projektu o numerze WND-POKL.09.01.01-04-019/15 pt. „Radosne przedszkole” spełnił wszystkie wymagania określone w Karcie oceny merytorycznej i został przyjęty do realizacji. Niezbędnym załącznikiem do podpisania umowy dofinansowania jest dołączenie uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka o przyjęciu tego wniosku do realizacji. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Aniela Grela poinformowała, że komisja na posiedzeniu w dn. 16 czerwca zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/49/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Radosne przedszkole” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w brzmieniu jak na druku nr 10 – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

k)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 11).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016. Zakres zadań zgłoszonych do realizacji może dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Chodzi o to, żeby mieszkańcy w sołectwach, na poszczególnych osiedlach, ulicach mieli możliwość zadecydowania, na jakie inwestycje pieniądze przeznaczyć. Szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka budżetu partycypacyjnego zostały ustalone w formie Regulaminu budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka, stanowiącego załącznik do uchwały. Wójt poprosił radnych o zmianę w projekcie regulaminu § 20, na: „Głosowanie trwa nie krócej niż 9 dni i rozpoczyna się w sobotę” i wykreślenie § 28. Na rok 2017 zostanie przyjęta nowa uchwała określająca szczegółowo wszystkie terminy związane z przyjęciem budżetu partycypacyjnego. Zarządzeniem Wójta, które zostanie opublikowane, wraz z uchwałą, w „Naszych Wieściach” i na stronie internetowej gminy, zostanie ustalony harmonogram czynności związanych z realizacją uchwały w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016. i tak: przekazanie do wiadomości mieszkańców informacji, o wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego – w ciągu 3 dni od dnia wejścia w życie uchwały, składanie przez mieszkańców propozycji zadań do budżetu partycypacyjnego – od 1 września do 30 września 2015 r., weryfikacja złożonych wniosków – do 14 października 2015 r., publikacja listy projektów będących przedmiotem głosowania – do 15 października 2015 r., głosowanie mieszkańców – od 23 października do 20 listopada 2015 r. liczenie głosów do 25 listopada 2015 r., ogłoszenie listy projektów, które otrzymały największą liczbę głosów – do 30 listopada 2015 r. Zadania finansowane z budżetu partycypacyjnego mogą mieć charakter lokalny lub ogólno gminny. Całość środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny dzieli się na dwie pule: lokalną, w wysokości 70% całości środków; ogólno gminną w wysokości 30% całości środków. Wójt powołuje i określi szczegółowe zadania grupy, której zadaniem będzie monitorowanie procesu realizacji budżetu partycypacyjnego w Wielkiej Nieszawce.

Przewodniczący Rady – poprosił radnych o wprowadzenie w regulaminie zaproponowanych przez Wójta poprawek, oraz, w związku z wykreśleniem § 28, przenumerowanie następujących po nim paragrafów.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Kopańska-Mizeria poinformowała, że komisja po uwzględnieniu dwóch zmian w regulaminie, o których mówił Pan Wójt, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Michał Dąbrowski
zapytał o zapis w treści projektu uchwały, określający, że na budżet partycypacyjny przeznacza się nie mniej niż 350.000 zł. Czy to oznacza, że to może być większa kwota.
Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że to będzie 350.000 zł, dlatego zaproponował wykreślenie wyrażenia „nie mniej niż”.
Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska
zapytała, czy przy podziale środków budżetu partycypacyjnego będą brane pod uwagę wszystkie osoby zamieszkałe na terenie danej wsi, czy tylko osoby od 16 roku życia, które mogą składać wnioski.
Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że wszyscy mieszkańcy.
Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska
zapytała, czy fundusz partycypacyjny nie będzie stanowił przeszkody dla istnienia funduszu sołeckiego.
Wójt Kazimierz Kaczmarek
– odpowiedział, że zawsze był przeciwnikiem funduszu sołeckiego. Budżet partycypacyjny jest lepszym rozwiązaniem dla mieszkańców, jak to widać na przykładach samorządów w Polsce.
Radca prawny Beata Romanowska
– powiedziała, że w 2016 r. będą obowiązywać w gminie dwa rozwiązania: fundusz sołecki i fundusz partycypacyjny.
Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska
stwierdziła, że zadała pytanie, ponieważ ma dużo wniosków od mieszkańców, którzy zastanawiają się jak ten środki rozdysponować.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję, poprosił o wykreślenie w § 2 projektu uchwały „nie mniej niż” i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/50/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2016 w brzmieniu jak na druku nr 11 z poprawkami – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

l)

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 12).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025. Sugestie radnych zgłoszone na wspólnym posiedzeniu zostały uwzględnione i naniesione na ostateczną wersję strategii.

Ponieważ wszystkie komisje opiniowały strategię Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu wyrażenia opinii o w tej sprawie i tak:

Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała strategię.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała strategię.
Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała strategię rozwoju gminy.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała strategię rozwoju gminy z zastrzeżeniem naniesienia poprawek.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr IX/51/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025 w brzmieniu jak na druku nr 12 – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 13).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 14 przedstawiono Informację dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2014 roku. Pracownicy Referatu wykonują bardzo dużo różnych działań, m.in. obsługują oczyszczalnię ścieków i zajmują się konserwacją i naprawą sieci wodno-kanalizacyjnej, dokonują przeglądu stanu dróg gminnych (naprawy, zbieranie śmieci, odśnieżanie, oznakowanie, koszenie i in.), uczestniczą przy organizacji festynów i innych uroczystości na terenie gminy, przy pomocy stażystów prowadzą prace porządkowe. Radni sami na co dzień mogą się przekonać, jak wielki jest zakres działalności Referatu Technicznego.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącą Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji o opinię komisji w tej sprawie.

Przewodnicząca komisji Małgorzata Wieczerzak-Małysz poinformowała, że komisja zaopiniowała stanowisko pozytywnie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Informację dot. funkcjonowania Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy w 2014 roku w brzmieniu jak na druku nr 13 – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła Informację jednogłośnie.

Ad. 5

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 14).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 14 przedstawiono Informację o działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Źródłem przychodów Spółki są usługi w zakresie sportowo- rekreacyjnym w oparciu o kompleks basenów ze strefą saun, oraz w zakresie hotelowym i gastronomicznym. Wśród odbiorców ma klientów sektora prywatnego i publicznego. Przeważający udział w sprzedaży odnotował kompleks basenów 43 %, usługa hotelowa z konferencyjną i weekendowymi pobytami SPA stanowiły 33 % oraz usługa gastronomiczna 17 % i inne 4%. Spółka uzyskuje przychody również z wynajmu pomieszczeń zgodnie z zawartymi umowami. Zyski netto wyniosły odpowiednio w 2012 r. 321.864 zł, w 2013 r. 374.576 zł, w 2014 r. 121.750 zł, bilans za m-ce I-V 2015 r. wynosi 220 tys. zł netto. Planuje się dalsze inwestycje, takie jak siłownia zewnętrzna, minigolf, boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, bulodrom, zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, miejsca do grillowania, plac zabaw, ścieżki spacerowe, siedziska w ukształtowaniu terenu, tereny zielone, tereny wystawowe, w dalszych planach rozbudowę hotelu. Na pytania radnych odpowie obecna na sali prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – uzupełniła wypowiedź Wójta, dodając, że wydaje się środki również na inwestycje wewnątrz obiektu, takie jak wymiana wykładzin, poprawa estetyki. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu przed obiektem co roku coś jest umieszczane. Planuje się sukcesywnie nasadzać zieleń wzdłuż budynku. Wymaga to sporych nakładów finansowych, biorąc pod uwagę przygotowanie terenu, a następnie koszty utrzymania i eksploatacji.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że Rada nadzorcza pracuje nad koncepcją aranżacji kwiatowych przed budynkiem, tak aby ocieplić wizerunek.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – prosił o utrzymanie przez cały rok promocyjnej oferty – basen plus sauna za 12 zł. Zapytał, dlaczego zysk w 2014 r. był o 250 tys. zł mniejszy, niż w 2013 r.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że powstały nowe obiekty, basen przy UMK i przy hotelu „Copernicus”, z których korzystają osoby głównie pływające. W CSiR odwiedzający korzystają głównie ze strefy rekreacyjnej. „Olender” jest otwarty w dni świąteczne, kiedy pozostałe baseny nie działają, i to jest jego atutem. Powstało też wiele konkurencyjnych obiektów w Toruniu, które oferują sale konferencyjne. Biorąc pod uwagę te czynniki, należy uznać, że zyski ze sprzedaży są satysfakcjonujące. Należy pamiętać, że część zysków w 2014 r. została przeznaczona na inwestycje w kwocie ok. 114 tys. zł, dodatkowo na wykładziny przeznaczono 120 tys., które zaliczają się do kosztów remontowych, a nie do inwestycji. Weszły nowe kanały sprzedaży, poprzez portale internetowe, którym trzeba płacić prowizje, czego nie było we wcześniejszych latach. Jednak nieobecność na takich portalach dyskwalifikowałaby CSIR z rynku sprzedaży. Wzrosły również wynagrodzenia. Te wszystkie w/w czynniki wpływają na zmniejszenie zysków netto.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, ile osób z terenu Gminy pracuje w CSiR i jak przedstawia się struktura zatrudnienia. Kilka mieszkanek pytało o możliwość korzystania z placu zabaw, poradził, aby zwróciły się bezpośrednio do p. prezes.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zapytała, co się zmieniło w metodach zarządzania w tym roku, skoro udało się tylko w przeciągu 5 miesięcy wypracować zysk w wysokości 220 tys. zł.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że cały czas prowadzone są działania, aby przychody były jak najwyższe. Różnie to wygląda w poszczególnych miesiącach roku. W miesiącach, kiedy są ferie, wygląda to dobrze. Przyjeżdżają klienci z Pomorza, Wielkopolski, Łodzi i ościennych miejscowości. Dokłada się wszelkich starań, aby było jak najlepiej. Opinie biegłych ekspertów na temat rentowności obiektu są pozytywne.

Radna Małgorzata Kopańska-Mizeria – zapytała, czy inwestycje, o których była mowa, będą sfinansowane z zysków z lat ubiegłych, czy też spółka będzie sięgać po jakieś środki zewnętrzne. Jest to duże przedsięwzięcie. Czy przewiduje się podział realizacji inwestycji na etapy. Czy przewiduje się budowę małej niecki basenowej zewnętrznej, z której można by korzystać w okresie letnim.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji, to po ustaleniach z Wójtem, środki pochodziłyby z własnego kapitału zapasowego, który po zamknięciu roku 2014, wynosi ponad 600 tys. zł. W tym roku ta kwota będzie się powiększała. Ogólnie szacuje się koszt inwestycji na ok. 1 mln zł. Jeżeli chodzi o mały basen zewnętrzny, to ankietowani klienci wskazywali raczej na brak miejsca spacerowego, zieleni, altanek, gdzie można by usiąść wieczorem i miło spędzić czas. Nie każdy chce latem spędzać czas w kręgielni czy w ogrodzie zimowym, więc to jest potrzebne. Z kolei zewnętrzny basen ze względów higieniczno-sanitarnych jest ryzykowny i kosztowny w utrzymaniu.
Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał, dlaczego przerwa technologiczna przypadła na początku lipca, czy nie mogłaby być np. we wrześniu. Czy ceny na kręgielnię i spa mogłyby być niższe, bo mieszkańców nie stać, aby korzystać z tych usług. Czasami kręgielnia jest pusta i gdyby ceny były niższe, to byłoby większe zainteresowanie.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że bilety na basen i spa, o których mówił radny, tzw. akcja „endorfiny”, zaplanowana jest na razie na okres letni od godz. 8 do 15 i z pewnością będzie kontynuowana. Cena jest bardzo przystępna. Jeżeli chodzi o przerwę technologiczną, to trzeba ją robić co roku. Próbowano już różnych terminów, w 2012 roku przerwa miała miejsce we wrześniu, co miało negatywny skutek, bo kiedy nie ma basenu, nie ma chętnych na organizowanie konferencji. W tym roku przerwa rozpoczęła się 22 czerwca, i jest to dobry termin, bo przypada na końcówkę roku szkolnego, kiedy jest mniejszy ruch. Jeżeli chodzi o cenę kręgli, to jest ona przystępna w porównaniu z cenami w Toruniu. Kręgielnia ma swój czas pracy, klienci nie przychodzą na kręgle w południe, ale wieczorem. Jeżeli chodzi o spa, to są różnego rodzaju promocje, o których informacje zamieszczane są na aplikacji mobilnej gminy.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – powiedział, że obecnie modne są zjazdy rodzinne w hotelach. Namówił 15-osobową grupę znajomych na przyjazd do „Olendra”. Ogólnie byli zadowoleni, ale młodzież się nudziła i brakowało im rowerów, aby wybrać się na wycieczkę rowerową i zwiedzić okolice. Czy nie można by było rozważyć zakupu 20 rowerów.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że w 2014 r. zakupiono 6 rowerów. Po statystykach ich wykorzystania widać, że jest to wystarczająca ilość i nie ma potrzeby inwestowania w większą ilość. Część osób przyjeżdża ze swoimi rowerami. Dla dzieci i młodzieży zakupiono piłkarzyki i stół do tenisa stołowego. Planuje się zorganizowanie klubu dziecięcego 5-6 razy w tygodniu po kilka godzin dla gości hotelowych. Rodzice w tym czasie będą mogli skorzystać np. z zabiegów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie na dz. 31.12.2014 r. na 51 osób ogółem, na umowę o pracę było zatrudnionych 12 mieszkańców gminy, na umowę-zlecenie – 4 osoby. Firma sprzątająca również zatrudnia osoby z terenu gminy.

Radny Michał Dąbrowski – podzielił obawy radnej Kopańskiej-Mizeria dotyczące zasobów finansowych „Olendra” w związku z planowanymi inwestycjami, które kwotowo przekraczają obecnie wypracowane do tej pory zyski. Skończył się okres gwarancji, zaczęły się remonty. Czy przewidziany jest jakiś fundusz remontowy na bieżące remonty.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że w planie rzeczowo-finansowym na ten rok, w związku z zakończeniem okresu gwarancji, przewidziano środki na serwis i przeglądy oraz materiały eksploatacyjne. Nie ma mowy o jakiś wielkich remontach, gdyż na bieżąco obiekt jest utrzymywany w dobrym stanie (malowanie, wymiana różnych urządzeń).

Przewodniczący Rady – zapytał, czy planuje się likwidację zajęć fitness, bo dochodzą takie słuchy.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że trzeba wziąć pod uwagę rachunek ekonomiczny. Każdego dnia są robione statystyki. Pomimo zmiany regulaminu, panie podchodzą na luzie do obowiązku zapisania się na listę, przychodzenia na zajęcia, odwoływania zajęć. Nie przychodzą, a za instruktora trzeba zapłacić, a te koszty są spore. Uczestnictwo 3-4 pań w zajęciach nie pokrywa kosztów. Ceny karnetów zostały bardzo obniżone od listopada 2014 r., wprowadzono nowe, atrakcyjne zajęcia, więcej nic nie można więcej zrobić.

Radna Aniela Grela – zapytała, o przerwy w dostawie energii elektrycznej, o których mowa w sprawozdaniu, skąd one się biorą, i czy rzeczywiście mają taki wpływ na rentowność obiektu. Co do restauracji, czy przewiduje się wprowadzenie potraw regionalnych i weekendowych zniżek, żeby zwiększyć działalność restauracji.

Prezes CSiR „Olender” Edyta Dondalska – odpowiedziała, że jeżeli chodzi o restaurację, w pakietach hotelowych restauracja serwuje dwa posiłki, śniadanie i kolację. We wrześniu zostanie wprowadzona oferta promocyjna dotycząca niedziel. W tygodniu sporo jest gości, choćby z racji tego, że organizowane są konferencje. Jeżeli chodzi o energię, są miesiące, kiedy jest ona wyłączna, np. co 15 minut. To powoduje konieczność zamknięcia basenu, bo nie ma informacji od Energy, kiedy zostanie usunięta awaria, a goście nie chcą czekać.

Ad. 6

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 15).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 15 przedstawiono stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Środowiska zakłada odebranie starostom kompetencji związanych z nadzorem nad spółkami wodnymi i przekazanie ich wójtom (burmistrzom) jako zadanie własne. Projekt przewiduje także zwiększenie zakresu zadań gminy o nadzór nad utrzymaniem melioracji wodnych szczegółowych oraz budowę i utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Według projektu gminy będą wykonywały te zadania jako zadania własne, a środki na ich realizację pochodzić będą z obowiązkowych opłat (dodatkowy podatek) ponoszonych przez właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z melioracji wodnych szczegółowych. Projekt zakłada także przekazanie gminom kompetencji związanych z wykonywaniem i utrzymywaniem rowów odwadniających tereny zurbanizowane. Wejście w życie projektowanej ustawy będzie wiązało się z koniecznością zmiany wielu dokumentów, w tym m.in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego, a także wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy dla terenów objętych ryzykiem powodziowym (mapy ryzyka powodziowego). Projekt nie wspomina ponadto o zasadach przekazania dotychczasowych zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, które są ujęte w bazie danych infrastruktury informacji przestrzennej. Przekazanie tej bazy do prowadzenia przez gminy skutkować będzie konicznością zakupu odpowiedniej generacji sprzętu, wykwalifikowanej kadry oraz środków finansowych, których nie przewidziano w projekcie ustawy. Uchwalenie opisanego wyżej projektu ustawy niosłoby za sobą wysokie koszty dla gmin. Inicjatorem akcji, w ramach której rady gmin podejmą stanowiska wyrażające sprzeciw przeciwko zamierzonym zmianom ustawy Prawo Wodne, jest Związek Gmin Wiejskich RP, który wezwał gminy do podjęcia stanowisk, a następnie przesłanie ich do parlamentarzystów i centralnych instytucji Państwa. W przypadku gminy oprócz rowów melioracji szczegółowej, do utrzymania byłby jeszcze wał przeciwpowodziowy, przepompownia na Dybowie i Kanał Niziny Nieszawskiej. Wójt wniósł o przyjęcie stanowiska w przedstawionej treści.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Michał Dąbrowski – powiedział, że zważywszy na położenie gminy Wielka Nieszawka, ustawa Prawo Wodne, powinna być aktem prawnym najbardziej pilnowanym i monitowanym przez gminę. Dobrze, że pojawiło się takie, tak ważne stanowisko w tej sprawie, chociaż potrzeby gminy są o wiele szersze, niż to założono w wypracowanym przez Związek Gmin Wiejskich RP stanowisku. Na terenie naszej gminy jest i Wisła i wał przeciwpowodziowy, z drugiej strony jest ujęcie wód podziemnych, co do którego istnieją też w Prawie Wodnym zapisy. Toruńskie Wodociągi zgłosiły uwagę do projektu ustawy, polegającą ma zapisie, że na terenach pośrednich ochrony wód podziemnych powinny być zabronione lub ograniczone wykonywanie robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej wody, w tym lokalizowania zakładów przemysłowych, ferm, chowu oraz hodowli zwierząt, urządzania parkingów, obozowisk, kąpielisk, lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego. Gdyby taki zapis wszedł w życie, to byłby niemożliwy dalszy rozwój gminy.

Radny Krzysztof Czarnecki – zapytał, czy były w tej sprawie kontakty z posłami z naszego regionu, aby lobbowali na rzecz nie przyjęcia tej ustawy przez sejm.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – zapytała, czy podczas różnych, wcześniejszych spotkań wójtów i burmistrzów, np. w Warszawie, nie było okazji, aby wypowiedzieć się tam na ten temat wspólnym głosem.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – opowiedział, że minister środowiska dopiero na spotkaniu w Lubiczu w ostatnią sobotę przedstawił projekt ustawy i poprosił o jego zaopiniowanie. Podjęto natychmiastowe i sprawne działania, aby wyrazić negatywną opinię w tej sprawie, stąd poszerzenie tematów obecnej sesji o ten właśnie punkt. Bez uzgodnienia z samorządami powstała mapa ryzyka powodziowego, która jeszcze nie dotarła do Gminy Wielka Nieszawka, i nie wiadomo, jakie obszary zostały na niej ujęte.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Stanowisko Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 1 lipca 2015 r. sprawie projektu ustawy Prawo Wodne w brzmieniu jak na druku nr 15 – stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

(Wyszedł radny Arkadiusz Wyrzykowski, na sali obecnych jest 14 radnych). Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko jednogłośnie.

Przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady.

Ad. 7

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącym Komisji w celu złożenia informacji z działalności komisji między sesjami, i tak:

a) Przewodnicząca Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji Małgorzata Wieczerzak-Małysz – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 3 razy, w dn. 3 czerwca na przeglądzie wałów przeciwpowodziowych po ich modernizacji w ramach oceny sprawności urządzeń melioracji wodnych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego na podstawie wyrywkowego przeglądu w terenie, 25 czerwca opiniowano materiały na sesję i oceniano realizację inwestycji gminnych w 2014 roku, 30 czerwca na wspólnym posiedzeniu opiniowano Strategię Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025.
b) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata Kopańska-Mizeria – poinformowała, że komisja spotkała się między sesjami 2 razy, w w dn. 25 czerwca opiniowała materiały na sesję (budżet partycypacyjny), w dn. 30 czerwca na wspólnym posiedzeniu opiniowała Strategię Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025.
c) Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej Agnieszka Wrzesińska – poinformowała, że komisja odbyła 2 posiedzenie, 25 czerwca opiniowała materiały na sesję (odrębny obwód głosowania), w dn. 30 czerwca na wspólnym posiedzeniu opiniowała Strategię Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025.
d) Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Aniela Grela poinformowała, że komisja spotkała się 3 razy, w dn. 16 czerwca odbyła spotkanie z kierownikiem GOZ w Wielkiej Nieszawce, 26 czerwca opiniowała materiały na sesję, 30 czerwca na wspólnym posiedzeniu opiniowała Strategię Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025.

Ad. 8

Przewodniczący przedstawił informację z realizacji uchwał podjętych na VIII sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 26 maja 2015 r.

Ad. 9

Wójt Kazimierz Kaczmarek poinformował, że w związku z trwającym przetargiem na budowę peronów kolejowych w Cierpicach i koniecznością zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie gminy odbędzie się jeszcze jedna sesja w miesiącu lipcu w trybie nadzwyczajnym. Prosił radnych o odpowiednią na niej frekwencję. Prowadzi jeszcze negocjacje, aby poziom dofinansowania tej inwestycji zwiększono z 59 % do 85 %.

Radny Michał Dąbrowski – poprosił Przewodniczącego, aby w momencie ustalenia terminu sesji nadzwyczajnej, powiadomił radnych telefonicznie.

Radny Krzysztof Czarnecki – poruszył następujące kwestie: zapytał o przejęcie przez gminę ul. Akacjowej w Wielkiej Nieszawce; jak postępuje montaż pomp ciepła na terenie gminy; czy coś więcej wiadomo na temat domów zajmowanych przez korników na rzecz banków na terenie gminy.

Sołtys Małej Nieszawki Brygida Czapiewska – poprosiła o uaktualnienie strony internetowej gminy. Mieszkańcy Małej Nieszawki złożyli do funduszu sołeckiego wniosek o dwa progi zwalniające na ul. Piaskowej, który mógłby być zrealizowany w zasadzie z budżetu gminy.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, poinformował, że:

- jeżeli chodzi o przejęcie ul. Akacjowej, jeśli właściciel złożył taki wniosek, to będzie on rozpatrzony,
- jeżeli chodzi o instalację pomp ciepła, to zainstalowano już wszystkie, do odebrania pozostało 17 pomp z ogólnej liczby 248. Firma w terminie wywiązała się z zadania,
- jeżeli chodzi o licytacje komornicze nieruchomości na terenie gminy, to wynika to z niespłacanych kredytów, często też powodem sprzedaży domu przez komornika, jeżeli nie ma kredytu, jest rozwód i konieczność podziału majątku,
- jeżeli chodzi o stronę internetową, będzie ona przebudowana i uaktualniona po przeniesieniu na serwer w Toruniu, zgodnie z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową,
- jeżeli chodzi o progi zwalniające, to tak naprawdę nikt nie chce, żeby instalować próg przy jego posesji. Jeżeli będzie wskazana konkretna lokalizacja i pisemna zgoda właściciela nieruchomości, przy której próg ma być zamontowany, to można będzie taki montaż zaplanować.

Przewodniczący Rady – odczytał pismo skierowane do radnych przez Starostę Toruńskiego z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w IX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                          Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                   (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (1 lipca 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 października 2015, 07:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257