Protokół nr X/2015 z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dn. 15 lipca 2015 r.

Protokół nr X/2015
z sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbyła się w dniu
15 lipca 2015 roku
w godz. od 13:00 do 13:40 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce

Obecni wg list obecności stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka (druk nr 1).
3. Stanowisko w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia (druk nr 2).
4. Interpelacje i wolne wnioski.
5. Zakończenie sesji.

Ad. 1

a) X sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka otworzył Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski. Na wstępie powitał Pana Wójta, Panie i Panów Radnych, zaproszonych gości.

Przewodniczący stwierdził, że w momencie otwarcia obrad na stan 15 radnych obecnych jest 13 (nieobecni usprawiedliwieni: radny Krzysztof Czarnecki i radny Mieczysław Kociucki), co oznacza, że jest quorum i Rada jest władna do podejmowania uchwał, stanowisk i opinii.

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie uwag do porządku posiedzenia, który radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku sesji. Za jego przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania porządek obrad X sesji został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poprosił wójta o wprowadzenie w temat (druk nr 1).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 1 przedstawiono radnym projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Zmiana budżetu wynika ze zmian kwot dotacji określonej decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja została wprowadzona po stronie dochodów w § 85206 § 2030, nie dokonano zmian po stronie wydatków w związku z tym, że wcześniej istniała konieczność zabezpieczenia środków i zostały w tym rozdziale zaplanowane. Pozostałe dotacje włączono do budżetu zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto zostały włączone środki na budowę węzła komunikacyjnego BiT City, będące rozliczeniem z roku poprzedniego za budowę wiaduktu nad torami kolejowymi. Po stronie wydatków zostały zwiększone środki na budowę przystanków ramach projektu BiT City. Ponadto zabezpieczono środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy w wysokości 37.000 zł. Bez tego planu nie można będzie pozyskać środków na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów będzie wynosił 22.778.882,00 zł, po stronie wydatków 28.075.883,00 zł a niedobór w wysokości 5.297.001,00 zł planuje się pokryć nadwyżkami z lat ubiegłych. Wójt wniósł o przyjęcie uchwały w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radni nie zabrali głosu w dyskusji.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie uchwałę Nr X/52/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dn. 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2015 rok w brzmieniu jak na druku nr 1 – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę jednogłośnie.

Ad 3

Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wprowadzenie w temat (druk nr 2).

Wójt Kazimierz Kaczmarek – poinformował, że na druku nr 2 znajduje się projekt stanowiska w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia. Radni otrzymali w materiałach na sesję projekt uchwały Sejmiku. W dniu 30 czerwca 2015 r. wpłynął do Urzędu Gminy wniosek Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia. Uprawnienie Rady Gminy do wyrażenia opinii o przesłanym projekcie uchwały wynika z art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627). Rada ma 30 dni na ustosunkowanie się do przesłanego projektu. Projekt nie zawiera uzasadnienia, co uniemożliwia ustosunkowanie się do proponowanych zmian. Nie mniej jednak analiza przedłożonego dokumentu wskazuje na to, że przedstawiony projekt zawiera zbyt ogólnikowe i mało czytelne dla przeciętnego mieszkańca Gminy Wielka Nieszawka wyznaczenie granic Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz nie zawiera opisu tekstowego przebiegu granicy zachodniej. Nadto załącznik nr 2 do projektu uchwały został sporządzony na nieaktualnej mapie nie zawierającej między innymi: węzła autostradowego „Nieszawka”, trasy S10, autostrady A1. Z uwagi na ograniczenia związane z ustanowieniem obszaru chronionego krajobrazu, gmina stoi na stanowisku, że granice terenu Obszaru powinny być ustanowione wzdłuż granic działek geodezyjnych, co pozwoliłoby na precyzyjne określenie terenu, na którym obowiązują zakazy dotyczące korzystania z obszaru chronionego. Do wymienionych zakazów należą w szczególności: zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub rybackiej; zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. Dokładne określenie granic ma więc istotne znaczenie, ponieważ skutkuje ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości poprzez w/w zakazy. Ponieważ planowany OChK Wydmowy obejmuje zurbanizowane obszary gminy Wielka Nieszawka, wprowadzenie opisanych wyżej zakazów może uniemożliwić lub utrudnić wznoszenie bądź remonty/modernizację budynków i budowli usytuowanych na terenie Gminy, w szczególności w sołectwie Cierpice. Ponadto może utrudnić realizację planowanej budowy trasy S-10. Nadmienić należy, że proponowany do ochrony obszar obejmuje również teren poligonu wojskowego, na którym walory przyrodnicze terenu niszczone są przez ciężki sprzęt wojskowy. Granice proponowanego obszaru pokrywają się z obszarem chronionym programu Natura 2000, dlatego wątpliwym wydaje się zasadność podwójnej ochrony części obszaru. Reasumując – wprowadzenie opisanego wyżej projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia wpłynęłoby niekorzystnie na prawa lub obowiązki mieszkańców gminy Wielka Nieszawka, wobec powyższego Rada Gminy Wielka Nieszawka opiniuje projekt negatywnie. Wójt wniósł o przyjęcie stanowiska w przedstawionej formie i treści.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radca prawny Beata Romanowska – poinformowała, że opinia Rady Gminy nie musi być uwzględniona przez Sejmik Województwa. Jednak stanowisko Rady powinno wybrzmieć poprzez swoje uzasadnienie. Dobrze jest wytłumaczyć, dlaczego gmina wyraziła taki pogląd.

Radny Arkadiusz Wyrzykowski zapytał czy gmina ma jakieś inne drogi odwoławcze, w przypadku gdyby Sejmik nie uwzględnił stanowiska Rady Gminy.

Radca prawny Beata Romanowska – odpowiedziała, że każdą uchwałę podejmowana przez jednostkę samorządu terytorialnego można zaskarżyć, ale tylko zarzucając jej niezgodność z prawem.

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i wniósł pod głosowanie Stanowisko w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia w brzmieniu jak na druku nr 2 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Za je przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła stanowisko jednogłośnie.

Ad. 4

Radny Arkadiusz Wyrzykowski – zapytał o dwie kwestie dot.: przejazdu kolejowego na ul. Leśnej i rezultatów spotkania w sprawie ścieżek rowerowych.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – zapytał, czy są jakieś wiadomości na temat rozwiązań w sprawie zjazdu z autostrady przed bramkami w Czerniewicach na drogę nr 10, aby można było jechać w kierunku Łodzi lub Gdańska. Brak zjazdu negatywnie wpływa na biznesy lokalnych przedsiębiorców w Brzozie.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiadając na poruszone kwestie, poinformował, że:

  • jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe w ramach ZiT, odbyło się spotkanie w Bydgoszczy zainteresowanych stron. Gminy Powiatu Toruńskiego przygotowały wspólną, spójną koncepcję budowy ścieżek rowerowych. W związku z tym, że miasto Bydgoszcz nie przygotowało żadnej koncepcji na spotkanie, do żadnych ustaleń nie doszło,

  • jeżeli chodzi o przejazd kolejowy na ul. Leśnej, kolej nie przedłożyła dokumentacji na jego przebudowę, planuje się budowę półszlabanów. Przebudowano natomiast przejazd na ul. Wodociągowej, gdzie zainstalowano światła,

  • jeżeli chodzi o zjazd na i z autostrady w Brzozie, nikt nic nie robi w tym temacie, ani marszałek, ani GDDKiA. Projekt uchwały Sejmiku Województwa ustanawiający obszar chroniony, o którym była już mowa na sesji, obejmuje również teren węzła autostradowego. W związku z tym obie koncepcje budowy zjazdu, a jednocześnie ochrony tego terenu, pozostają w sprzeczności.

Sołtys Brzozy Józef Kumorek – stwierdził, że przygotowania do budowy zjazdu są zaawansowane, gdyż przewidziano już wycinkę drzew.

Radna Aniela Grela – zapytała jak daleko jest zaawansowana budowa wiat autobusowych przy gimnazjum i przy ul. Ogrodowej, oraz budowa przystanków autobusowych przy ul. Toruńskiej i Zakątku Leśnym.

Wójt Kazimierz Kaczmarek – odpowiedział, że wspominał już o tym, że jest poważny problem z lokalizacją zatok autobusowych przy gimnazjum i na ul. Ogrodowej. Wyznaczono miejsca na terenach należących do gminy, ale są one zalesione, i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na razie negatywnie opiniuje wycinkę drzew. Jeżeli chodzi o budowę przystanku na styku ul. Parkowej i Leśnego Zakątka, gmina czeka na decyzję Arrivy w sprawie ujęcia tego przystanków w rozkładzie jazdy. W sprawie przystanku na ul. Ogrodowej Arriva odpowiedziała negatywnie.

Sołtys Wielkiej Nieszawki Mirosław Cierzniewski – zaprosił na zaplanowany rajd rowerowy do Zajezierza, organizowany wspólnie przez sołectwa gminy. Wszystkie informacje znajdują się na Facebooku i na plakatach. Rajd jest ubezpieczony, na miejscu dojazdu będzie zorganizowane ognisko i poczęstunek.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Śmiechowski podziękował zebranym za wzięcie udziału w X sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka i zamknął obrady.


Protokołowała:                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ewa Wróblewska-Kucharska                                                         (-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (15 lipca 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 października 2015, 08:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219