Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce Pani Bronisławy Masłowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce

Mała Nieszawka, dnia 28 kwietnia 2015 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana, Bronisława Masłowska  Durak

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 14 września 1953 r. w Sarnowie koło Mielca

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce - dyrektor

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

  • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 200 789,85 zł
  • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
  • papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 220 m², o wartości: 120. tys. zł, tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa - własność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: .............. zł , tytuł prawny: ............

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: ................, powierzchnia: ..................o wartości: ........................

rodzaj zabudowy: ..................................................................tytuł prawny: .................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka budowlana – 0,0521 ha, o wartości 12.500 zł, tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa - własność.

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ......................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..............................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście .............................

- wspólnie z innymi osobami .....................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać

formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście ............................

- wspólnie z innymi osobami......................

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):..........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Należności ze stosunku pracy – 81 507,84 zł

emerytury - 44 371,92 zł

umowy o dzieło i zlecenia – 1 908,00 zł

inne źródła - 2 373,93 zł

Razem: 130 161,69 zł małżeńska wspólność majątkowa

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji): samochód Toyota Corolla 1,4 - 2006 r. – małżeńska wspólność majątkowa


X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mała Nieszawka 28.04.2015 r.                                                  /-/ Bronisława Masłowska


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (28 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 czerwca 2015, 10:18:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 298