Oświadczenie majątkowe zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Agnieszki Wąsikowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Wielka Nieszawka, dnia 24.04.2015 r.

      (miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana, Agnieszka Wąsikowska,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 27 czerwca 1978 r. w Toruniu

zatrudniona w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, na stanowisku z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

  • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

  • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

  • papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy ,o wartości:  …..... , tytuł prawny: …..........

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: ....., tytuł prawny: ….....

3.Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: …........,  o wartości: ….......

rodzaj zabudowy:  ….......... tytuł prawny:  …..........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:nie dotyczy, o wartości: …........, tytuł prawny: ….......................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ….................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu
– należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): …...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): …....

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ….....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): …....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ….......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ….......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): …....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): …........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

wynagrodzenie ze stosunku pracy - 70.968,73 zł – małżeńska wspólność majątkowa
działalność wykonywana osobiście - 2024,58 zł - małżeńska wspólność majątkowa

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji): Volkswagen Golf V rok produkcji 2006 – małżeńska wspólność majątkowa

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna: art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna: art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2013 r. poz. 594)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Wielka Nieszawka, 24.04.2015 r.                                                /-/ Agnieszka Wąsikowska


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (24 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 czerwca 2015, 10:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241