Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Mierzwińskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Skarbnik Gminy

Wielka Nieszawka, dnia 20.04. 2015 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana, Mirosława Anna Mierzwińska Cywka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 28.07. 1955 r. w Przedczu

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce – skarbnik gminy

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

  • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 36.000,00 PLN – własność odrębna
  • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.
  • papiery wartościowe: nie dotyczy.

II.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy,o wartości: ............ , tytuł prawny: ..........................

2. Mieszkanie o powierzchni: 63,44 m², o wartości: 222.040,00 zł, tytuł prawny: odrębna własność (akt notarialny o ustanowienie odrębnej własności Nr 4462/2014 z dnia 19-11-2014 rok).

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy.

rodzaj gospodarstwa: ................, powierzchnia: ..................o wartości: ........................

rodzaj zabudowy: ..................................................................tytuł prawny: .................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............

4. Inne nieruchomości: udział 7114/293047 części we współwłasności nieruchomości wspólnej tj. w gruncie związanym z budynkiem

powierzchnia:.......... ha, o wartości ............. , tytuł prawny: ............................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .....................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście .............................

- wspólnie z innymi osobami .....................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać

formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście ............................

- wspólnie z innymi osobami......................

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..........................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):............................................................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

dochody z tytułu zatrudnienia – 116.694,81 zł (w tym: umowa-zlecenie 1.274,49 zł)

- własność odrębna

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji):


X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Wielka Nieszawka, dnia 20.04.2015 r.                                        /-/ Mirosława Mierzwińska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 czerwca 2015, 10:37:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250