2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIELKA NIESZAWKA O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CIERPICACH


WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Cierpicach, ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice

 
 
1.       Podstawa prawna:
− art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),
− § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525).

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami § 1 lub § 2 lub § 5 ust. 1 albo § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm.).  


2.       Wymagane dokumenty:
       Osoby przystępujące do konkursu powinny przedłożyć:   
a)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym − w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d)       oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e)       oryginałów lub poświadczonych przez kandydata  za  zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów        wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,  
f)        zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g)       oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,  
h)       oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,    
i)         oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz. U. z 2013 poz.168),
j)        oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora
szkoły publicznej,
k)       oryginału lub poświadczenia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l)         oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku  zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m)     oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz.U. z  2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r, poz. 572 z późn. zm.) –     w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych −  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
o)       oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29     sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, 2281 oraz z 2016 r. poz. 195) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.                     
                        
Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
3.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym
i dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Cierpicach” w terminie do 23 maja 2016 r. do godz. 15:00 na adres:      
 
Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 12
87-165 Cierpice
tel. 56 6781212

 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 
4.       Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.  
 
5.       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.   

Wójt Gminy
(-) inż. mgr Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 maja 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (9 maja 2016, 13:23:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425