2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Uchwała nr XXI/116/2016

UCHWAŁA Nr XXI/116/2016
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 14 września 2016 roku

 
 
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka”.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2359; Dz.U. z 2016 r., poz. 266; Dz.U. z 2016 r., poz. 1250)
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się oraz przyjmuje do realizacji i wdrożenia „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Załącznik do uchwały (6654kB) word
Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wielka Nieszawka (1529kB) word
Załącznik nr 2 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wielka Nieszawka (810kB) word


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/116/2016  Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 14 września 2016 roku

 
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar Gminy Wielka Nieszawka. Zapisane w Planie działania koncentrują się na redukcji emisji gazów cieplarnianych, a jego cele są zgodne z innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Potrzeba przygotowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, wskazanych w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Ponadto wpisuje się on w energetyczną politykę Polski oraz wynika z przyjętych przez Radę Ministrów w 2011 r. Założeń Narodowego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. W szczególności przyczynia się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego (3x20%), obejmującego w swoich założeniach:
1. Redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020r. w stosunku do 1990 r.
2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r.
3. Zwiększenie efektywności energetycznej wykorzystania energii o 20% do roku 2020 poprzez redukcję zużycia energii finalnej.
Dokument ten pozwoli również spełnić obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, które to wynikają z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 z późń. zm.).
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka” stanowiący organizację
i uporządkowanie działań związanych ze wsparciem gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu Gminy składa się z dwóch głównych części:
·   inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, opierającej się na danych dotyczących zużycia energii i paliw na terenie Gminy,
·  planu działań, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy i poprawy jej efektywności energetycznej.
Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, w nowej perspektywie finansowej środków unijnych na lata 2014-2020, umożliwia Gminie Wielka Nieszawka pozyskanie dofinansowania na realizację działań związanych m.in. z modernizacją energetyczną budynków, czy wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Na jego opracowanie Gmina Wielka Nieszawka otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 września 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (19 października 2016, 12:29:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169