Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2016

UCHWAŁA NR XIV/70/2015
Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 15 grudnia 2015 rok

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2016

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318; z 2014 r. poz.379 i poz.1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 257, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646; z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877; z 2015 r. poz.532 )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 21.700.000,00
- dochody bieżące w kwocie - 21.700.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 1

 § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 21.700.000,00 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości    - 16.985.000,00
- wydatki majątkowe w wysokości - 4.715.000,00
zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Określa się zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami
nr 4 i 4a.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 117.000,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 580.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5

 § 5. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych:

1) przychody - 160.000,00 zł
2) wydatki    - 160.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się wpływy w kwocie 2.800.000,00 zł związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 2.800.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 7. Gmina nie ma zawartych ani nie planuje w 2016 roku zawierać umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym.


§ 8.
Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków
między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 150.000,00 zł

 § 9.1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 160.000,00 zł
2) celową (zarządzanie kryzysowe) w wysokości - 50.000,00 zł

§ 11.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z
załącznikiem nr 8


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

Załącznik nr 1 (1455kB) pdf

Załącznik nr 2 (3244kB) pdf

Załącznik nr 3 (541kB) pdf

Załącznik nr 4 (875kB) pdf

załącznik nr 4a (265kB) pdf

Załącznik nr 5 (324kB) pdf

Załącznik nr 6 (260kB) pdf

Załącznik nr 7 (308kB) pdf

Załącznik nr 8 (422kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (15 grudnia 2015)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (20 stycznia 2016, 08:35:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1099