Oświadczenie majątkowe radnego Pana Michała Dąbrowskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Mała Nieszawka , dnia 25.04.2016 r.

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),                      Michał Dąbrowski
           (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 10.03.1979 roku w Czernikowie

              Zakład Elektryczny  , Radny Gminy Wielka Nieszawka
          (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polski: 55 000 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: obligacje skarbowe, na kwotę: nie dotyczy
 
II.
1. Dom o powierzchni: 182 m² , o wartości : 400.000 zł, tytuł prawny: własność – majątek odrębny
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomości: 
powierzchnia: 927 m² , o wartości:  90.000 zł, tytuł prawny: własność – majątek odrębny

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście: Zakład Elektryczny firma jednoosobowa - usługi elektryczne.
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 486 178 zł/105 694 zł - małżeńska wspólność majątkowa.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy 
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Diety radnego – 4638,54 zł - małżeńska wspólność majątkowa

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Renault Scenic 1.9 DCI 2007 r. - małżeńska wspólność majątkowa
 
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ): Leasing operacyjny na samochód 4 lata - 119205 zł.

CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 20001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Miejsce położenia
 nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mała Nieszawka 25.04.2016 r.                                                       /-/ Michał Dąbrowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (25 kwietnia 2016)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (17 czerwca 2016, 12:14:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208