S.2110.3.2016 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI


Wielka Nieszawka, 29.09.2016 r.

S.2110.3.2016

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. INWESTYCJI w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełen etat)

1.     Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a)     obywatelstwo polskie,
b)    wykształcenie wyższe techniczne,
c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f)     nieposzlakowana opinia,
g)    doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego,
h)    znajomość przepisów prawa dotyczących administracji publicznej, w szczególności w zakresie: K.P.A, instrukcja kancelaryjna, finanse publiczne, a także przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo  zamówień publicznych,  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych,
i)      umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu,
 
2.     Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 
a)     uprawnienia budowlane,
b)    doświadczenie w pracy w administracji,
c)     umiejętność pracy w zespole,
d)    obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
e)     zdyscyplinowanie i pracowitość,
f)     łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
g)    mile widziana znajomość języka angielskiego.
 
 
3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
a)     przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie  inwestycji i remontów gminnych,
b)    przygotowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,
c)     współdziałanie na rzecz pozyskiwania i rozliczania ze źródeł zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów,
d)    prowadzenie postępowań o udzielanie  zamówień publicznych na  roboty, usługi i dostawy w sprawach inwestycji i remontów,
e)     prowadzenie zbioru dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz dokumentacji technicznej robót wykonywanych,
f)     koordynacja zamierzeń inwestycyjnych gminy i innych  inwestorów w zakresie wykorzystania  urządzeń infrastruktury technicznej,
g)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
h)    współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie określonym przepisami prawa,
i)      podejmowanie działań związanych z przystąpieniem Gminy do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
j)      przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków,
k)    przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych – wydatków i dochodów budżetu gminy w zakresie prowadzonych spraw,
 
 
4. Wymagane dokumenty:
a)     list motywacyjny,
b)    życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
d)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,
e)     oświadczenie kandydata o niekaralności,
f)     oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)    oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
h)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
i)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
5. Oznakowanie ofert.
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem –
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji”  należy składać w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym osobiście -  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice lub przesłać pocztą na powyższy adres.
 
6. W sierpniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.
 
7. Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).
 
8. Termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 10 października 2016 r. o godz. 15:00 .
Aplikacje złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
 
  POBIERZ OŚWIADCZENIA DO KONKURSU>>> (29kB) word
 
Wójt gminy
(-)  Kazimierz Kaczmarek

Wytworzył: wójt (30 września 2016)
Opublikował: Jacek Mularz (30 września 2016, 14:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij