2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"

 
RPI.6733.4.2016                                                      
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm. poz. 904, 961, 1250, 1579) oraz zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art.61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. w poz. 868, 996, 1579), zawiadamia, że dnia 6.12.2016 r. wpłynął wniosek Toruńskich Wodociągów Sp.z.o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Hannę Lewandowską działającą w ramach Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MELBUD” Sp. cywilna z siedzibą w Toruniu, przy ul.Tramwajowej 12, który został zmieniony wnioskiem uzupełniającym w dniu 25.01.2017 r. o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka",
1)      z trasą planowanej inwestycji przebiegającą przez teren obejmujący:
w granicach powiatu toruńskiego,
w jednostce ewidencyjnej nr 046301_1 Toruń:
w obrębie ewid. nr 0076 działki nr 515, 518, 519 i części działek nr: 499, 513,  514, 517;
w obrębie ewid. nr 0078 działkę nr 117 i część działki nr 98/2;
w jednostce ewidencyjnej nr 041508_2 Wielka Nieszawka w gminie Wielka Nieszawka:
w obrębie ewid.  nr 0001 Brzoza części działek nr: 34/1,  34/6,  119/2, 144/1, 224/3, 237/2, 119/9, 223/7, 223/9;
w obrębie ewid. nr 0004 Popioły części działek nr: 3179/14, 3179/16, 3214/5 i 3214/19 (grunty leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo);
w granicach powiatu Aleksandrów Kujawski,
w jednostce ewidencyjnej nr 040104_2 Aleksandrów Kujawski w gminie Aleksandrów Kujawski
w obrębie ewid. nr 0018 Otłoczyn działki nr 279,  29/1 oraz części działek nr: 163,  29/2,  74,  345/1, 155, 162/2, 164/2;                                              
w obrębie ewid. nr 0031 Wołuszewo części działek nr: 113, 27/2, 105/17, 107, 108/1, 105/9, 105/19, 106, 111/1, 110, 108/2, 105/20, 27/3;   
w jednostce ewidencyjnej nr 040102_1 Ciechocinek, w obrębie ewid. nr 0001 Ciechocinek – w mieście Ciechocinek - części działek nr: 59/1, 2054, 2057 i 19/21,
w granicach określonych na załączniku graficznym do wniosku,
2)      której długość ma wynieść w granicach: Gminy Miasta Toruń - 0,8 km,  Gminy Wielka Nieszawka 5,4 km, Gminy Aleksandrów Kujawski 5,3 km, Miasta Ciechocinek 1,0 km,
3)      wraz wystąpieniem o nadanie przedmiotowej decyzji której dotyczy wniosek rygoru natychmiastowej wykonalności, przywołując za główny argument porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasta Toruń zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinek w wodę - opublikowane w Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z dnia 27 października 2016 r. poz. 3634, oraz biorąc pod uwagę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka dnia 5.12.2016 r. znak RPI.6220.1.32.16 z rygorem natychmiastowej wykonalności.
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka w porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia, z Wójtem Gminy Aleksandrów Kujawski i Burmistrzem Ciechocinka, zaś organami uzgadniającymi:  Minister Zdrowia, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Toruniu; Starosta Toruński - Starostwo Powiatowe w Toruniu, Starosta Aleksandrowski - Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, Burmistrz Ciechocinka - Urząd Miejski w Ciechocinku, Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, Prezydentem Miasta Torunia, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie do 10 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawa w pok. nr 12 w godz.700-1500.
 
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
POUCZENIE:
ww. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) - wyciąg:
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 z późn.zm. - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3 dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 
Inwestor przedsięwzięcia:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń
 
Publikacja:
1.      Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta Toruń;
2.      Tablice ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce;
3.      Tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski;
4.      Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechocinku;
5.      Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Toruń;
6.      Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce;
7.      Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski;
8.      Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.


Obwieszczenie (1235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (1 lutego 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (1 lutego 2017, 10:25:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153