2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce


WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
dnia 7 kwietnia 2017 r.
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Małej Nieszawce, ul. Toruńska 64, 87-103 Toruń

 
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami § 1, § 2 i § 5 lub § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526).  
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525 oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:   
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym − w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów        wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,  
f)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,  
h)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,     
i)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168 z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
j)  oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela  mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
l)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność  z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku  zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) –  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych −  w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
o)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.                     
                        
Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
 
 
3.  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce” w terminie do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.
 
 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 
4.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.  
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, telefonicznie, z uwzględnieniem numeru telefonu podanego w ofercie.

Wójt
(-) Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (7 kwietnia 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (7 kwietnia 2017, 12:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179