2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka"


RPI.6733.1.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka, działając
Na podstawie art. 10 § 1, art. 40 § 5, art. 49 § 1 i art.61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. w poz. 868, 996, 1579, 2138) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm. poz. 904, 961, 1250, 1579, z 2017 r. poz. 730), zawiadamia się, iż w dniu 24.05.2017 r. zostało wszczęte na wniosek Toruńskich Wodociągów Spółki z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, reprezentowanej przez pełnomocnika - Panią Hannę Lewandowską działającą w ramach Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „MELBUD” Sp. cywilna z siedzibą w Toruniu, przy ul. Tramwajowej 12,
postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia p.n. "Budowa magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka", w granicach terenu obejmującego:
w granicach powiatu Toruńskiego,
w jednostce ewidencyjnej nr 046301_1 Toruń:
w obrębie ewid. nr 0076 działki nr 515, 518,  519 i części działek nr: 499, 513, 514, 517;
w obrębie ewid. nr 0078 działkę nr 117 i część działki nr 98/2;
w jednostce ewidencyjnej nr 041508_2 Wielka Nieszawka:
w obrębie ewid.  nr 0001 Brzoza części działek nr: 34/1,  34/6,  119/2, 144/1, 224/3, 237/2, 119/9, 223/9, 223/7;
w obrębie ewid. nr 0004 Popioły części działek nr: 3179/14, 3179/16, 3214/5 i 3214/19 (grunty leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniewkowo);
w granicach powiatu Aleksandrów Kujawski,
w jednostce ewidencyjnej nr 040104_2 Aleksandrów Kujawski
w obrębie ewid. nr 0018 Otłoczyn działki nr 279,  29/1 oraz części działek nr: 163,  29/2,  74,  345/1, 155, 162/2, 164/2;                                             
w obrębie ewid. nr 0031 Wołuszewo części działek nr: 113, 107, 108/1, 105/9, 105/19, 106, 111/1, 110, 108/2, 105/20;   
w jednostce ewidencyjnej nr 040102_1   Ciechocinek, w obrębie ewid. nr 0001 Ciechocinek części działek nr: 59/1, 2054, 2057 i 19/21,
 
W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka pok. 12.   
Ponadto informuje się, że projekt decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przekazany do uzgodnień w dniu 26.05.2017 r. oraz można się z nim zapoznać w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka pok. 12.
 

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.- wyciąg):
Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
 
Zgodnie z art. 40 KPA strona może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Zgodnie z art. 41 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA
mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK

Obwieszczenie (1197kB) pdf
 
 
Otrzymują:
1. Wnioskodawca poprzez pełnomocnika
- Pani Hanna Lewandowska WPU-P "MELBUD" s.c.,  ul. Tramwajowa 12;
2. Prezydent Miasta Torunia (w celu obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia oraz zamieszczenia na odpowiedniej stronie internetowej bip Urzędu Miasta Torunia;
3. Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski - w celu obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, oraz sołectw Otłoczyn i Wołuszewo a także zamieszczenia na odpowiedniej stronie internetowej bip Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski;
4. Burmistrza Ciechocinka - w celu obwieszczenia na tablicach ogłoszeń a także zamieszczenia na odpowiedniej stronie internetowej bip Urzędu Miejskiego w Ciechocinku;
5. Właściciele i użytkownicy wieczyści działek położonych w całości lub w części terenu objętego wnioskiem – według odrębnego wykazu;a/a.
 
Ponadto obwieszczenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Nieszawka w sołectwach Mała Nieszawka, Brzoza i Popioły oraz stronie internetowej http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/?cid=26 Gminy Wielka Nieszawka

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (26 maja 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (26 maja 2017, 13:04:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 207