2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

GMINA WIELKA NIESZAWKA SPRZEDA samochód ciężarowy Daewoo –Lublin 3


RT.2613.1.2017

GMINA WIELKA NIESZAWKA
SPRZEDA
samochód ciężarowy Daewoo –Lublin 3

 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy:
Marka: DAEWOO
Model: LUBLIN 3 3302 2,9 t
Rok produkcji: 2000
Nr rejestracyjny: CTR A 777
Pojemność /Moc silnika: 2417 ccm /52kW (71KM)
Data ważności badania technicznego: 2 marca 2018
Stan techniczny pojazdu: Pojazd sprawny technicznie
Cena wywoławcza brutto: 4 000,00 zł
Wadium (wyłącznie przelewem na konto gminy): 300,00 zł do dnia 17 lipca 2017 r., godz. 10:00
 
Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce przy
ul. Toruńskiej 12, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu się
z Kierownikiem Referatu Technicznego, tel. 56 678 12 12 w. 33
 
Warunki przetargu:
 
1.      Oferty należy składać do dnia 17 lipca 2017 r. godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej 
         Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 2 – Sekretariat, w zamkniętej kopercie z
         napisem:
Pisemny przetarg
na sprzedaż samochodu Daewoo –Lublin 3 z 2000 r.
Nie otwierać przed dniem otwarcia 17 lipca 2017 r. godz. 10:15.

2.      Oferty zostaną otwarte w dniu 17 lipca 2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w
         Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.
3.      Oferta powinna zawierać:
a.      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Licytującego,
b.      cenę ofertową brutto,
4.      Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia.
5.      Każdy Licytujący może złożyć tylko jedną ofertę.
6.      Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
7.      Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
a.      zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
b.      zostanie złożona w niewłaściwym miejscu,
c.       nie zostanie wniesione wadium,
d.      nie będzie zawierała informacji wymaganych w formularzu ofertowym lub będą one
         niekompletne, nieczytelne lub budzące wątpliwość a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do
         uznania jej za nową ofertę.
8.      W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty z najwyższą ceną, zostanie
         przeprowadzona licytacja ustna pomiędzy Zainteresowanymi.
9.      Wadium należy wpłacić na rachunek gminy:
         68 1160 2202 0000 0000 6090 3261 z dopiskiem: wadium – zakup samochodu.
10.    Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu z
         zastrzeżeniem, że wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na
         poczet ceny nabycia.
11.    Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyla się od
         zawarcia umowy.
12.    Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najwyższą ceną.
13.    Umowa na sprzedaż samochodu zostanie zawarta w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia
         przetargu.
14.    Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Urzędu
         Gminy w Wielkiej Nieszawce.
15.    Wójt Gminy Wielka Nieszawka zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania
         przyczyny.


WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA

mgr inż. KAZIMIERZ KACZMAREK


Specyfikacja_Lublin (568kB) pdf

Formularz_oferty (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Sławomir Błach (30 czerwca 2017)
Opublikował: Sławomir Błach (30 czerwca 2017, 08:19:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179