2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka - mpzp Cierpice


OGŁOSZENIE
 
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
 

       Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz  podjętą przez Radę Gminy Wielka Nieszawka uchwałą nr XXXI/155/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Cierpice działki o numerach 175/1 i 174).
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice pok. nr 12 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
 
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 listopada 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (16 listopada 2017, 14:34:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121