Oświadczenie majątkowe radnej Pani Anny Kamińskiej-Kumorek

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Brzoza, dnia 05.04.2017 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Anna Kamińska-Kumorek

( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 31 lipca 1968 r. w Żninie,

Zespół Szkół nr 14 w Toruniu - wicedyrektor /neurologopeda

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polski: 13 129,89 zł - majątek odrębny

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: obligacje skarbowe, na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 400 m2, o wartości: 1.000.000 zł, tytuł prawny: 1/2 udziału

2. Mieszkanie o powierzchni nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogrodnicze, powierzchnia: 1,04 ha o wartości: 1.200.000 zł (od 1.01.2008 r. obiekt wyłączony z produkcji), rodzaj zabudowy: 2000 m2 szklarni, kotłownia, magazyny, pomieszczenia pomocnicze, drogi dojazdowe, parkingi, tytuł prawny:1/2 udziału

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......... zł.

4. Inne nieruchomości:  o powierzchni 3000 m2, o wartości 800.000 zł (razem z obiektem handlowo-usługowym w budowie)  - 1/2 udziału

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: dotyczy nie

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): wynajem pomieszczeń

- osobiście : nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: z mężem

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1. Zatrudnienie - 58.395,07 zł (I-X.16 r. - 50.709,56 - małżeńska wspólność majątkowa; 7.685,51 - XI-XII.16 r. - majątek odrębny)

2. Wynajem pomieszczeń - 72.000,00 zł  - 1/2 udziału

3. Diety radnego - 6.041,28 zł (I-X.16 r. 4.530,96 - małżeńska wspólność majątkowa, XI-XII.16 r. - 1510,32 zł - majątek odrębny)


IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
nie dotyczy

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ): nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 20001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) .

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Brzoza, 05.04.2017 r.                                                /-/ Anna Kamińska-Kumorek

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 lipca 2017, 11:10:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107