Oświadczenie majątkowe radnej Pani Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Mała Nieszawka, dnia 28.04.2017r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),          Małgorzata Agnieszka Kopańska-Mizeria

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 03.05.1976 r. w Toruniu

nie zatrudniona

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polski: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: obligacje skarbowe, na kwotę: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 121,8 m2, o wartości : ok. 350 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - małżeńska wspólność majątkowa,

2. udział wynoszący 1/3 części w prawie własności domu o pow. 220 m2, o wartości ok. 160 tys. zł,  tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego,

3. udział wynoszący 1/2 części w prawie własności budynku magazynowo-biurowego o pow. 300 m2, o wartości ok. 100 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego

4. Dom o powierzchni: 200m2, o wartości ok. 200 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego

5. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: ...zł tytuł prawny: ...................

6. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .....ha o wartości: .......... zł, rodzaj

zabudowy: .............. , tytuł prawny: .......................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........ .

7. Inne nieruchomości:

a) działka budowlana nr 269/34, o powierzchni:560 m2, o wartości: ok. 100 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - małżeńska wspólność majątkowa,

b) udział wynoszący 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 0,7130 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami 316/11 i 333/2 o wartości ok. 150 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego,

c) udział wynoszący 1/3 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 0,2700 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami 317/1, 317/2 o wartości ok. 90 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego,

d) działka budowlana nr 316/10 o powierzchni 1097 m2, o wartości ok. 100 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego.

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: dotyczy nie

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): 

- członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1. Diety radnego - 7.154,16 zł - małżeńska wspólność majątkowa

Zasiłek szkoleniowy - 678,20 zl - małżeńska wspólność majątkowa.


IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Mercedes - benz A 170 CDI, rok prod. 2001- małżeńska wspólność majątkowa, s, samochód dostawczy Fiat Doblo, rok prod. 2007 – małżeńska wspólność majątkowa

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ): kredyt hipoteczny w banku BZ WBK w wysokości 98.776,72 zł  – małżeńska wspólność majątkowa,

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 20001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mała Nieszawka 28.04.2017 r.                                          /-/ Małgorzata Kopańska-Mizeria

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 lipca 2017, 11:21:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188