Oświadczenie majątkowe radnego Pana Arkadiusza Wyrzykowskiego

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
  
                                                                        Mała Nieszawka, dnia 24.04.2017 r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Arkadiusz Dominik Wyrzykowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 28 XI 1978 r. w Nidzicy,
Cityhome Arkadiusz Wyrzykowski, ul. Toruńska 174, 87-103 Mała Nieszawka - właściciel
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polski: 45 tys. zł, małżeńska wspólność majątkowa
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy,
- papiery wartościowe: obligacje skarbowe: nie dotyczy.

II.
Dom o powierzchni:ok. 120 m2, o wartości : 400 tys. zł ,tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy , o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa :nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy , rodzaj zabudowy: nie dotyczy , tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomości: działka
o powierzchni: 1. 1045 m2, 2. 966 m2 o wartości:  1. 25 tys. zł, 2. 50 tys. zł tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa.
 

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: działka o pow. 1045 m2 z przetargu z 18 II 2014 r. z Urzędu w Brześciu Kujawskim
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście :działalność gospodarcza Cityhome pracownia projektowa i ekspertyz środowiskowych.
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  przychód 119984zł, dochód 36402 zł.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
5537,84 zł dieta radnego Gminy Wielka Nieszawka małżeńska wspólność majątkowa
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):Mazda 3 - 2007 - wartość ok. 16 tys. zł, Skoda Yeti-2012 - wartość ok. 32 tys. zł
X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
kredyt na zakup działki - PKO SA - ok. 11000, kredyt hipoteczny na zakup działek - PKO BP 66600 zł
CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 20001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mała Nieszawka, dn. 24.04.2017 r.                                 /-/ Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (11 lipca 2017)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (11 lipca 2017, 12:43:11)

Ostatnia zmiana: Ewa Wróblewska-Kucharska (1 grudnia 2017, 10:34:57)
Zmieniono: korekta oświadczenia w pkt. VI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308