NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. INWESTYCJI

Wielka Nieszawka, 17.07.2017 r. 

S.2110.1.2017 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka 
  
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
ds. INWESTYCJI 
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce 
(pełen etat) 

1.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a)      obywatelstwo polskie,
b)      wykształcenie wyższe techniczne,
c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f)        nieposzlakowana opinia,
g)      doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego,
h)      znajomość przepisów prawa dotyczących administracji publicznej, w szczególności w zakresie: K.P.A, instrukcja kancelaryjna, finanse publiczne, a także przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo  zamówień publicznych,  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych,
i)        umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu,
 
2.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
 

a)      uprawnienia budowlane,
b)      doświadczenie w pracy w administracji,
c)       umiejętność pracy w zespole,
d)      obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
e)      zdyscyplinowanie i pracowitość,
f)        łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
g)      mile widziana znajomość języka angielskiego.
 
 
3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
a)      przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie  inwestycji i remontów gminnych,
b)      przygotowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,
c)       współdziałanie na rzecz pozyskiwania i rozliczania ze źródeł zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów,
d)      prowadzenie postępowań o udzielanie  zamówień publicznych na  roboty, usługi i dostawy w sprawach inwestycji i remontów,
e)      prowadzenie zbioru dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz dokumentacji technicznej robót wykonywanych,
f)        koordynacja zamierzeń inwestycyjnych gminy i innych  inwestorów w zakresie wykorzystania  urządzeń infrastruktury technicznej,
g)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
h)      współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie określonym przepisami prawa,
i)        podejmowanie działań związanych z przystąpieniem Gminy do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
j)        przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków,
k)      przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych – wydatków i dochodów budżetu gminy w zakresie prowadzonych spraw,
 
 
4. Wymagane dokumenty:
a)      list motywacyjny,
b)      życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
d)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby postępowania konkursowego,
e)      oświadczenie kandydata o niekaralności,
f)        oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
h)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
i)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
5. Oznakowanie ofert.
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem –
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji”  należy składać w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym osobiście -  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce 
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice lub przesłać pocztą na powyższy adres.
 
6. W czerwcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 9 %.
 
7. Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).
 
8. Termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 28 lipca 2017 r. o godz. 15:00 .
Aplikacje złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
 
 
 
    Pobierz oświadczenia do konkursu (29kB) word
 
Wójt gminy
(- ) Kazimierz Kaczmarek

Wytworzył: wójt gminy (18 lipca 2017)
Opublikował: Jacek Mularz (18 lipca 2017, 12:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij