Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenia i komunikaty

Budżet obywatelski 2022

Uprawnieni mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka do 30.06.2021 r. mogą zgłaszać propozycje projektów do edycji Budżetu Obywatelskiego 2022. · Weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe i merytoryczne zgłoszonych projektów oraz [...]

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 marca 2021 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.

1. Informuję, że w ramach konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęły dwie oferty na realizację następujących zadań publicznych:1) [...]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.34

W załączeniu przesyłam zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.34, o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przeprowadzanym udziale społeczeństwa w ramach postępowania odwoławczego [...]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚZIL.420.8.2020.mk.37.

W związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., znak: W00.4200.1.2016.ADS.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: [...]

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości 0417-SEE.711-5.17.2019

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, że 8 [...]

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Wójt Gminy Wielka Nieszawka - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Wielka Nieszawka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wójt Gminy Wielka Nieszawka na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 poz. 1990/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania na rzecz [...]

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 110o § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427), podaje do publicznej wiadomości, że [...]

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/Z.II.420.19.2020.mk.13

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania

Informacja o wszczęciu,na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającą na zamianie istniejącego rowu melioracyjnego nr R-B na [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie sporządzenia projektu chwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie sporządzenia projektu chwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów [...]

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5.4210.370.2020.EF

Informacja o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającą na zamianie rowu melioracyjnego R-7 na rurociąg PCV na działce nr [...]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.),Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w GdańskuInformuje o wszczęciu, na [...]

Budżet Obywatelski 2021

Uprawnieni mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka do 30.06.2020 r. mogą zgłaszać propozycje projektów do edycji Budżetu Obywatelskiego 2021. · Weryfikacja i opiniowanie formalno-finansowe i merytoryczne zgłoszonych projektów oraz [...]

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce - nabór nr 2

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Wielkiej Nieszawce   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra [...]

Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Wielkiej Nieszawce   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra [...]

Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26.03.2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołania Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz powołania Komisji Wyborczej [...]

Nabór na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wielkiej Nieszawce

WÓJT GMINY WIELKA NIESZAWKA ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Wielkiej Nieszawce   Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o: rozporządzenie Ministra [...]

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Malej Nieszawce [...]

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r poz. 862) Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora [...]

Nabór kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. i w Wielkiej Nieszawce

Rada Nadzorcza Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER sp. z o.o z siedzibą w Wielkiej Nieszawce ogłasza nabór ofert kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Sportu i Rekreacji sp. z o.o. Więcej informacji do pobrania w [...]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W RAMACH SYSTEMU określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030) SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD SYSTEMU ORAZ DZIEŃ I GODZINY DYŻURU PUNKTU [...]

metryczka