NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W RAMACH SYSTEMU
określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD SYSTEMU ORAZ DZIEŃ I GODZINY DYŻURU PUNKTU ZNAJDUJĄ SIĘ W DZIALE  ogłoszenia i komunikaty (Nieodpłatna pomoc prawna)

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą utworzono dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Punkt bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce przy ul. Leśnej 1.
 
Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ww. systemu zostanie zapewniony od stycznia 2018r.  
 
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  CZYNNY JEST:
w każdą środę od godz. 15.00 do 19.00

 
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • kobiety w ciąży
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.  
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo - administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.   
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wykonywanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej – będzie monitorowane przez nałożenie na udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej – obowiązku dokumentowania na karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielania pomocy prawnej.
 
Wójt Gminy
(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 stycznia 2018)
Opublikował: Lidia Gajek (8 stycznia 2018, 08:39:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784