Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2017 r poz. 862)

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór na stanowisko
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce ul. Leśna 1 87-103 Toruń 5

 
1. Forma zatrudnienia: powołanie, wymiar etatu: 1/1

2. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
1)  obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe, preferowane studia: humanistyczne w szczególności z zakresu zarządzania kulturą, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna lub muzyczne albo artystyczne;
3) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z organizowaniem działalności kulturalnej lub upowszechnianiem kultury.
4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311 ze zm.);
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

3. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
Zdolności organizatorskie, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.

4.Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie się do naboru z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury;
2) pisemna, autorska  koncepcja programowo – organizacyjna Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce na okres co najmniej trzech lat począwszy od roku 2019,  uwzględniająca warunki organizacyjno-finansowe GCK oraz zawierająca propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form działalności kulturalnej na terenie Gminy, o objętości nie większej niż 2 strony, napisana czcionką Calibri  rozmiar 12, odstęp 1,5 między wierszami. Koncepcja powinna zawierać w szczególności: opis zakresu działalności Centrum w oparciu o jego statut i dokumenty organizacyjne, z uwzględnieniem zmian proponowanych przez kandydata, misję, wizję i cele działalności GCK na terenie całej Gminy, sposób wdrażania przedstawionych rozwiązań oraz prognozę kosztów wraz ze wskazaniem źródeł finansowania działalności GCK.
3) życiorys;
4) kserokopia dowodu osobistego;
5) kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydata do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji kultury;
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 stawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1311.);
11)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora GCK.

5. Informacje dodatkowe:
1) zgłoszenie udziału w naborze wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata;
2) kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
3) nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – przeprowadzenie rozmowy z kandydatami;
4) o dopuszczeniu do naboru bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
5) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka z siedzibą w Wielkiej Nieszawce  ul. Toruńska 12. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb tej rekrutacji i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,  jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w rekrutacji.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: w sekretariacie  Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Wielka Nieszawka, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r., do godz. 14.00  z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury”. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu do Urzędu Gminy Wielka Nieszawka. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze naboru. Dokumenty składające się na ofertę powinny być trwale zespolone, podpisane przez kandydata. Oferty nieodebrane w ciągu 21 dni od podania wyników naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailem.

8. Ocena formalna złożonych ofert i rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez komisję powołaną  przez Wójta. Z czynności tych komisja sporządzi pisemny protokół, który zostanie przekazany Wójtowi.

9. Ostateczną decyzję o wyniku naboru oraz o zatrudnieniu kandydata podejmuje Wójt Gminy Wielka Nieszawka.

10. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielka Nieszawka (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.

Wielka Nieszawka, dnia 25 stycznia 2019 r.


Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Klauzula_informacyjna (83kB) pdf
Klauzula_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych (75kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Głowacka (25 stycznia 2019)
Opublikował: Iwona Głowacka (25 stycznia 2019, 14:43:30)

Ostatnia zmiana: Iwona Głowacka (30 stycznia 2019, 14:05:28)
Zmieniono: korekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1554