Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/Z.II.420.19.2020.mk.13

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt I ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr 7/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., znak: W00.4200.1.2016.ADS.44, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz — Toruń", nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy.
Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 29 stycznia 2021 r.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/Z.II.420.19.2020.mk.13 (287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 listopada 2020)
Opublikował: Kamil Maliszewski (16 listopada 2020, 07:48:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75