2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 31 stycznia 2018 r. o o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 23 stycznia 2018 roku
 

                                                                      
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 31 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2017 roku.
3. Sprawozdanie z działalności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2017 roku (druk nr 1),   
4. Sprawozdanie z prac Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2017 r. (druk nr 2).
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 3),
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki o numerach 313/1, 317/1, 318, 319/1, 314 w Wielkiej Nieszawce (druk nr 4),
c) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2018 – 2020 (druk nr 5),
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (druk nr 6),
e) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Nasze przedszkole − wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra” o numerze RPKP.10.01.01-04-0007/17 (druk nr 7),
f)  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, dla których Gmina Wielka Nieszawka jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 8),
g) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok (druk nr 9),
h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 10),
i)  udzielenia Gminie Gostycyn pomocy finansowej (druk nr 11),
j)  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka w 2018 roku (druk nr 12).
 
Przerwa

6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (23 stycznia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (25 stycznia 2018, 07:17:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78