2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 28 lutego 2018 r. o godz. 9:00


Wielka Nieszawka, dn. 21 lutego 2018 roku
 

 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 28 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2018 roku.
3. Sprawozdanie z  działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce za 2017 rok (druk nr 1),   
4. Sprawozdanie z działalności kulturalnej za rok 2017 (druk nr 2).
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok (druk nr 3).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)     zmiany budżetu gminy  Wielka Nieszawka na 2018 rok (druk nr 4),
b)     Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2019 (druk nr 5),
c)     zmieniająca uchwałę dotyczącą przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielka Nieszawka” (druk nr 6).
 
Przerwa

7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 lutego 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (21 lutego 2018, 14:27:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62