2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 28 marca 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 21 marca 2018 roku
 
                                                                      
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji, która odbyła się w dniu 28 lutego 2018 roku.
3. Sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce za rok 2017 (druk nr 1).   
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)     okręgów wyborczych (druk nr 2),
b)     zamiany nieruchomości gruntowych (druk nr 3),
c)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cierpice (dz. nr 168/21) (druk nr 4),
d)     określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5),  
e)     zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok (druk nr 6),
f)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7).
 
Przerwa
5.     Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2017 rok:
a) Komisji Rewizyjnej (druk nr 8),
b) Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 9),
c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 10),
d) Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 11).
6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (21 marca 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (22 marca 2018, 13:20:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137