2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 30 maja 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 22 maja 2018 roku
 
OGŁOSZENIE
                                                                      
   
   Informuję o XLI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 30 maja 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum  Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XL sesji, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 230/70),
b) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok,
c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2017 rok.
4. Stanowisko w sprawie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 272.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.
Przerwa
 6. Absolutorium dla Wójta za 2017 rok:
a) sprawozdanie roczne Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
b) sprawozdanie finansowe,
c) informacja o stanie mienia,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) wystąpienie przewodniczących Komisji Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz wniosek o absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok,
g) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2017,
h) dyskusja,
i) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2017, 
j) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok.
Przerwa
7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (22 maja 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (24 maja 2018, 11:04:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69