2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 14 września 2018 r. o godz. 9:00

Wielka Nieszawka, dn. 7 września 2018 roku
 
                                                  
        Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 994, 1000, 1349) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 14 września 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w Gminnym Centrum  Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XLIII sesji, która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2018 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  statutu Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 1),
b) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 2),
c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania (druk nr 3),
d) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2018 rok (druk nr 4).
4. Informacja Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku  (przesłano radnym w dn. 7 sierpnia 2018 r., druk nr 5).
 
Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (7 września 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (10 września 2018, 11:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50