2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 28 listopada 2018 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 20 listopada 2018 roku
 

                                              
    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 28 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
Porządek obrad:
 
1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przedstawienie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z I sesji, która odbyła się w dniu  17 listopada 2018 roku.
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
     a) powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 1),
      - powołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
      - powołanie członków Komisji Rewizyjnej,
      b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 2),
      - powołanie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
      - powołanie członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
     c) powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
         i Inwestycji (druk nr 3),
     d) powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 4),
     e) powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 5),
     f) ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących wójtowi gminy (druk nr 6).
 
Przerwa
 
4.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
5.  Interpelacje i wolne wnioski.
6.  Zakończenie sesji.
 
 
Podstawa urlopowania: zgodnie z art. 25. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada gminy (20 listopada 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (26 listopada 2018, 07:53:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63