2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 12 grudnia 2018 r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 4 grudnia 2018 roku
 

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2018 r.  poz. 994 z póź. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 12 grudnia 2018 roku (środa) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z II sesji, która odbyła się w dniu 28 listopada 2018 roku.
3.  Informacja w sprawie możliwości objęcia komunikacją miejską Torunia obszaru Gminy Wielka Nieszawka.
4.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr 1),
b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2019 r. na obszarze Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 2),
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 3),
d) uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2019 (przekazano radnym dn. 28 listopada 2018r., druk nr 4),
e)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej (przekazano radnym dn. 28 listopada 2018r., druk nr 5).
f)  Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (druk nr 6).
5 Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie podatku leśnego (druk nr 7).
 
Przerwa
 
6. Przyjęcie planów pracy na 2019 rok:
a)  Komisji Rewizyjnej (druk nr 8),
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 9), 
c)  Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 10),
d)  Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 11),
e)  Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 12),
f)  Rady Gminy (druk nr 13).
7.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
8.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
9.  Interpelacje i wolne wnioski.
10.  Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (4 grudnia 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (5 grudnia 2018, 09:55:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191