NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. USŁUG WODNYCH


ZARZĄDZENIE NR 19/2018
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia  08.05.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.[1]) oraz § 7 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2015 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  (ze zm.)

zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. usług wodnych.
 
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, ustala się komisję w składzie:
1) Agnieszka Gołębiowska – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji/ zastępca Wójta -  przewodnicząca komisji,
2) Janusz Żurawski – Kierownik Referatu technicznego – członek komisji,
3) Beata Romanowska – Radca Prawny Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce – członek komisji;
2. Komisja działa do czasu wyboru kandydata zaakceptowanego przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, chyba że Wójt Gminy podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.
 
§ 3. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru oraz sposób ich udokumentowania, określone zostały w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2018 z 08.05.2018
 
Wielka Nieszawka, 08.05.2018 r.
ROO.2110. 1. 2018
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. USŁUG WODNYCH
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełen etat)

 
 
1.      Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a)      obywatelstwo polskie,
b)      wykształcenie wyższe – preferowane wyższe techniczne,
c)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f)       nieposzlakowana opinia,
g)      znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku w szczególności w zakresie: K.P.A, ustawa Prawo wodne, a także przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego,
h)      umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu.
 
 
2.      Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a)      doświadczenie w pracy w administracji,
b)      umiejętność pracy w zespole,
c)      obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
d)      zdyscyplinowanie i pracowitość,
e)      łatwość komunikowania się i przekazywania informacji.
 
 
3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wójta nałożonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),  w tym w szczególności:
a) ustalenie i bieżące aktualizowanie położonych na terenie Gminy Wielka Nieszawka, listy nieruchomości podlegających opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji,
b) ustalenie wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji,
c) przekazywanie podmiotom mającym obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji informacji zawierającej wysokość opłaty i sposób jej obliczenia,
d) rozpatrywanie reklamacji związanych z informacją do opłat za zmniejszenie naturalnej retencji
e)monitoring uiszczania opłat,
f) przygotowywanie decyzji określających wysokość opłat,
g) prowadzenie spraw związanych z egzekucją opłat za zmniejszenie naturalnej retencji;
h) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem aglomeracji;
i) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem części nieruchomości przyległych do wód objętych powszechnym korzystaniem;
j) prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem od właścicieli obowiązków związanych z utrzymywaniem właściwych stosunków wodnych na gruncie.
 
 
4. Wymagane dokumenty:
a)      list motywacyjny,
b)      życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,
d)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm..) na potrzeby postępowania konkursowego,
e)      oświadczenie kandydata o niekaralności,
f)       oświadczenie kandydata o  korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
g)      oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
h)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku
i)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
5. Oznakowanie ofert.
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach, opatrzone napisem –
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. usług wodnych”  należy składać w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym osobiście -  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce  ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice lub przesłać pocztą na powyższy adres.
 
6. W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %.
 
7. Nabór pracownika zostanie rozstrzygnięty poprzez przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku małej liczby ofert).
 
8. Termin składania ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2018 r. o godz. 15:00 .
Aplikacje złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy (www.bip.wielkanieszawka.pl)  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.
 
 
 
Wójt Gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek


klauzula informacyjna (18kB) word


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (8 maja 2018)
Opublikował: Lidia Gajek (8 maja 2018, 12:02:42)

Ostatnia zmiana: Lidia Gajek (8 maja 2018, 15:13:17)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 791

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij