Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji


ZARZĄDZENIE NR 61/2018
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia  21.09.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.[1]) oraz § 7 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2015 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce zmienionego zarządzeniem nr 70/2017 z dnia 17.11.2017 r. oraz zarządzeniem, nr 4/2018 z dnia 15.01.2018 r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji.
 
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, ustala się komisję w składzie:
1) Agnieszka Gołębiowska – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji/ zastępca Wójta -  przewodnicząca komisji,
2) Mirosława Mierzwińska – skarbnik – członek komisji,
3) Beata Romanowska – Radca Prawny Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce – członek komisji;
2. Komisja działa do czasu wyboru kandydata zaakceptowanego przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, chyba że Wójt Gminy podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.
 
§ 3. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru oraz sposób ich udokumentowania, określone zostały w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930Wielka Nieszawka, 21 września 2018 r.
ROO.2110.3.2018
 
 
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. INWESTYCJI
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełen etat)

 
       I.            Wymagania niezbędne:
 
1.      obywatelstwo polskie,
2.      wykształcenie wyższe techniczne,
3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4.      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.      nieposzlakowana opinia,
7.      minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z zakresem zadań na ww. stanowisku,
8.      znajomość przepisów prawa dotyczących administracji publicznej, w szczególności w zakresie: K.P.A, instrukcja kancelaryjna, finanse publiczne, a także przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo  zamówień publicznych,  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych,
9.      umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu.
 
Wymagania dodatkowe:
 
uprawnienia budowlane, doświadczenie w wykonawstwie oraz w pracy w administracji,umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,zdyscyplinowanie i pracowitość,łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,mile widziana znajomość języka angielskiego.
 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
1.      przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie  inwestycji i remontów gminnych,
2.      przygotowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,
3.      współdziałanie na rzecz pozyskiwania i rozliczania ze źródeł zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów,
4.      prowadzenie postępowań o udzielanie  zamówień publicznych na  roboty, usługi i dostawy w sprawach inwestycji i remontów,
5.      prowadzenie zbioru dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz dokumentacji technicznej robót wykonywanych,
6.      koordynacja zamierzeń inwestycyjnych gminy i innych  inwestorów w zakresie wykorzystania  urządzeń infrastruktury technicznej,
7.      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8.      współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie określonym przepisami prawa,
9.      podejmowanie działań związanych z przystąpieniem Gminy do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków,przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych – wydatków i dochodów budżetu gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 
 IV.            Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:
1.      Praca na samodzielnym stanowisku, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze.
2.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
3.      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielkanieszawka.lo.pl  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
4.      Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej ewentualnie testowi kwalifikacyjnemu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - za pośrednictwem poczty e-mail   lub telefonicznie.
5.      Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony ( w trakcie odbycie służby przygotowawczej  zakończonej zdanym egzaminem – z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 
    V.            Wymagane dokumenty:
 
1.      list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2.      życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej -  własnoręcznie podpisany
3.      kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata
4.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
5.      mile widziane referencje,
6.      oryginał kwestionariusza osobowego,
7.      własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.      własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
9.      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10.  własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11.  własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
12.  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 VI.            Termin składania dokumentów.
 
Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji ” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka  (pok. Nr 2)  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice- w terminie do dnia  5.10.2018 r.  do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych   lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
VII.            Dodatkowe informacje.
1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.
2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
 
 
Wójt Gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Rekrutacja pracowników

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy - RODO, iż:
1)             Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice e-mailowo  organizacyjny@wielkanieszawka.pl; telefonicznie: 56 678 12 12.
2)            Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl
3)            Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 lit.  b i c  art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO  oraz ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela*, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* w celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4)            Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)            Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie  dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
6)            Masz prawo do żądania dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność, posiadasz prawo dostępu do danych osobowych oraz poprawienia danych osobowych. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
7)            Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (21 września 2018)
Opublikował: Lidia Gajek (21 września 2018, 14:42:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij