Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji


ZARZĄDZENIE NR 62/2018
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia  21.09.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.[1]) oraz § 7 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2015 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce zmienionego zarządzeniem nr 70/2017 z dnia 17.11.2017 r. oraz zarządzeniem, nr 4/2018 z dnia 15.01.2018 r. zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji.
 
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, ustala się komisję w składzie:
1) Agnieszka Gołębiowska – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji/ zastępca Wójta -  przewodnicząca komisji,
2) Mirosława Mierzwińska – skarbnik – członek komisji,
3) Beata Romanowska – Radca Prawny Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce – członek komisji;
2. Komisja działa do czasu wyboru kandydata zaakceptowanego przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, chyba że Wójt Gminy podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.
 
§ 3. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru oraz sposób ich udokumentowania, określone zostały w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 1930Wielka Nieszawka, 21 września 2018 r.
ROO.2110.4.2018
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji
w Urzędzie Gminy W Wielkiej Nieszawce,
w pełnym wymiarze czasu pracy
 

 
 
I.                   Wymagania niezbędne:
1.      obywatelstwo polskie 
2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3.      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
4.      niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5.      nieposzlakowana opinia,
6.      umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i programów biurowych,
7.      wykształcenie wyższe  i co najmniej 1 rok stażu pracy
 
II.                Wymagania dodatkowe:
1.      Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów:
a)       kodeksu postępowania administracyjnego,
b)      instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
c)      ustawy o samorządzie gminnym,
d)      ustawy o ochronie danych osobowych,
e)      ustawy o pracownikach samorządowych,
f)       ustawy Prawo przedsiębiorców,
g)      ustawy o promocji zatrudnienia,
2.      umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Office Word i Excel)
3.      umiejętność zarządzania stroną internetową,
4.      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
5.      samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
6.      preferowana znajomość pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie,
7.      wysoka kultura osobista,
8.      łatwość komunikowania się i przekazywania informacji
 
III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności: 
1.      prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Rady Gminy i jej stałych
            komisji, w tym:
a)    przygotowywanie we współpracy z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie, materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
b)   opieka merytoryczna i współpraca z Komisją Rewizyjną,
c)    przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
d)   przygotowywanie, kolportaż i publikacja obwieszczeń dot. zwoływania sesji rady gminy w tablicach informacyjnych i stronach internetowych ,
e)    przygotowanie i publikowanie uchwał rady gminy w tablicach informacyjnych Urzędu oraz w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej,
f)    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
g)   podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,
h)   sporządzanie protokołów z sesji,
i)     prowadzenie ewidencji zapytań, interpelacji i wniosków radnych,
j)     obsługa medialna i fotograficzna sesji rady gminy,
k)   prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych oraz innych osób zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym,
współpraca z organami sołectw, organizacja i obsługa zebrań wiejskich (m.in. sporządzanie protokołów), w tym wyborów do organów sołectw oraz prowadzenie spraw funduszu sołeckiego,obsługa wniosków i skarg radnych oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków radnych,prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,organizacja spotkań, narad i zebrań organów gminy z mieszkańcami, zwoływanych przez wójta oraz przewodniczącego rady, w tym m.in. sporządzanie protokołów,realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej, w zakresie przydzielonych zadań,prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw.
 
 
 
IV .  Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:
1.      Praca na samodzielnym stanowisku, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze.
2.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
3.      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielkanieszawka.lo.pl  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
4.      Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej ewentualnie testowi kwalifikacyjnemu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - za pośrednictwem poczty e-mail                     lub telefonicznie.
5.      Pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony ( w trakcie odbycie służby przygotowawczej  zakończonej zdanym egzaminem – z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 
V.                Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1.      list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2.      życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej -  własnoręcznie podpisany
3.      kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata
4.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
5.      mile widziane referencje,
6.      oryginał kwestionariusza osobowego,
7.      własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.      własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
9.      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10.  własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11.  własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
12.  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 
VI.             Termin składania dokumentów.
Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy, działalności gospodarczej oraz promocji ” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka  (pok. Nr 2)  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice- w terminie do dnia  5.10.2018 r.  do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych   lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 
VII. Dodatkowe informacje.
1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.
2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy
 
          Wójt Gminy
(-) Kazimierz Kaczmarek


 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Rekrutacja pracowników

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy - RODO, iż:
1)             Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice e-mailowo  organizacyjny@wielkanieszawka.pl; telefonicznie: 56 678 12 12.
2)            Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl
3)            Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 lit.  b i c  art. 9 ust. 2 lit. b, art. 10 RODO  oraz ustawy z dnia 26.06.1974r. kodeks pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela*, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* w celu  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4)            Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)            Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. Oryginały oraz kopie  dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
6)            Masz prawo do żądania dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność, posiadasz prawo dostępu do danych osobowych oraz poprawienia danych osobowych. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
7)            Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (21 września 2018)
Opublikował: Lidia Gajek (21 września 2018, 14:49:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij