Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami


ZARZĄDZENIE NR 72/2018
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 ze zm.) oraz § 7 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2015 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20.05.2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (ze zm.[1]) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami.
 
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, ustala się komisję w składzie:
1) Iwona Głowacka – zastępca Wójta Gminy -  przewodniczący komisji,
2) Sławomir Błach – członek komisji,
3) Beata Romanowska – Radca Prawny Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce – członek komisji;
2. Komisja działa do czasu wyboru kandydata zaakceptowanego przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, chyba że Wójt Gminy podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.
 
§ 3. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru oraz sposób ich udokumentowania, określone zostały w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Wielka Nieszawka
                                                                                               (-) Krzysztof Czarnecki
 
 
 
  [1] zmienionego zarządzeniami Wójta Gminy Wielka Nieszawka Nr 70/2017 z dnia 17.11.2017 r., Nr 4/2018 z dnia 15.01.2018 r. oraz Nr 33/1/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.
 
 
 
Wielka Nieszawka, 29 listopada 2018 r.
ROO.2110.9.2018
 
 
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełen etat)
 
I.  Wymagania niezbędne:
 
1.      obywatelstwo polskie,
2.      wykształcenie średnie/wyższe,
3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4.      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6.      nieposzlakowana opinia,
7.      znajomość przepisów prawa w zakresie zadań wykonywanych na obsadzanym stanowisku,
8.      umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, internetu.
 
II. Wymagania dodatkowe:
 
1. doświadczenie w pracy w administracji,
2. doświadczenie w pracy w zakresie związanym z zakresu gospodarki gruntami,
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:

1.      prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości w tym:
a)      prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
b)      przygotowanie spraw związanych z najmem lub dzierżawą mienia komunalnego,
c)      prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia gminnego,
d)      prowadzenie rejestru gruntów stanowiących mienie gminy,
e)      przygotowanie wniosków o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy do działek gruntu wydzielonych pod drogi,
Planowanie i koordynacja robót geodezyjnych dla potrzeb gminy,Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntów przez gminę,Przygotowanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych - wydatków i dochodów budżetu gminy w zakresie prowadzonych spraw.
 
IV. Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:

1.      Praca na samodzielnym stanowisku, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze.
2.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
3.      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielkanieszawka.lo.pl  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
4.      Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej ewentualnie testowi kwalifikacyjnemu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - za pośrednictwem poczty e-mail   lub telefonicznie.
5.      Pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2018 r. ze zm.).
6.      Czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku.
7.      Warunki dalszego zatrudnienia na czas określony są ustalane przez Wójta Gminy.
8.      Postanowień pkt. 5-7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych(Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.)
 
V.  Wymagane dokumenty:
 
1.      list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
2.      życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej -  własnoręcznie podpisany
3.      kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata
4.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
5.      mile widziane referencje,
6.      oryginał kwestionariusza osobowego,
7.      własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
8.      własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
9.      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10.  własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11.  własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
12.  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
VI.  Termin składania dokumentów.
 
Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji i gospodarki gruntami” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka  (pok. Nr 2)  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice- w terminie do dnia  11 grudnia 2018 r.  do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych   lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
VII.  Dodatkowe informacje.

1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.
2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 
 
  Wójt Gminy Wielka Nieszawka
                                                                                                     (-) Krzysztof Czarnecki
 
  klauzula informacyjna (80kB) pdf
  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (73kB) pdf
  kwestionariusz osobowy (78kB) pdfWytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (29 listopada 2018)
Opublikował: Lidia Gajek (29 listopada 2018, 10:59:19)

Ostatnia zmiana: Lidia Gajek (29 listopada 2018, 11:13:05)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1303

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij