Oświadczenie majątkowe radnej Pani Małgorzaty Kopańskiej-Mizeria

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Mała Nieszawka, dnia 25.04.2018r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),          Małgorzata Agnieszka Kopańska-Mizeria

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 03.05.1976 r. w Toruniu

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu Oddział w Wielkiej Nieszawce

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polski: 2059 zł - małżeńska wspólność majątkowa
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 2641 euro - małżeńska wspólność majątkowa
- papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Udział wynoszący 1/3 części w prawie własności domu o pow. 220 m2, o wartości ok. 160 tys. zł,  tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego,

2. udział wynoszący 1/2 części w prawie własności budynku magazynowo-biurowego o pow. 300 m2, o wartości ok. 100 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego

3. Dom o powierzchni: 200m2, o wartości ok. 200 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego

4. Mieszkanie o powierzchni: 43 m2, o wartości: ok. 200 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - małżeńska wspólność majątkowa

6. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: .....ha o wartości: .......... zł, rodzaj

zabudowy: .............. , tytuł prawny: .......................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........ .

7. Inne nieruchomości:

a) udział wynoszący 1/2 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 0,7130 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami 316/11 i 333/2 o wartości ok. 150 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego,

b) udział wynoszący 1/3 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. 0,2700 ha, stanowiącej działki oznaczone numerami 317/1, 317/2 o wartości ok. 90 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego,

c) działka budowlana nr 316/10 o powierzchni 1097 m2, o wartości ok. 100 tys. zł, tytuł prawny: prawo własności - składnik majątku odrębnego.

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: dotyczy nie

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

1. Diety radnego - 7.247,16 zł - małżeńska wspólność majątkowa
2. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę - 5582,82 zł
3. Dochód z tytułu najmu mieszkania - 3600 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Mercedes - benz A 170 CDI, rok prod. 2001 - małżeńska wspólność majątkowa, samochód dostawczy Fiat Doblo, rok prod. 2007 – małżeńska wspólność majątkowa

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości ): kredyt hipoteczny w banku BZ WBK w wysokości 96.875,34 zł  – małżeńska wspólność majątkowa,

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz. 944 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz. 944 ze zm.).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Mała Nieszawka 25.04.2018 r.                                          /-/ Małgorzata Kopańska-Mizeria

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (13 czerwca 2018)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (13 czerwca 2018, 11:15:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193