Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Planowania i Inwestycji, zastępcy Wójta Gminy Wielka Nieszawka Pani Agnieszki Gołębiowskiej

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Kierownika Referatu Planowania i Inwestycji, zastępcy Wójta

Wielka Nieszawka, dnia 30 kwietnia 2018 r.

(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać “nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana, Agnieszka Ewa Gołębiowska, nazwisko rodowe Benetkiewicz

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 30 maja 1974 r. w Toruniu

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, zastępca wójta

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

  • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 17.559,00 zł ubezpieczenie na życie zabezpieczone funduszem kapitałowym z regularną składką - PKO BP S.A.  własność - majątek odrębny
  • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
  • papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 303, o wartości: 700 000 zł, tytuł prawny: własność - majątek odrębny

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy.

3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:  nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy, tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

a) powierzchnia: działka budowlana, powierzchnia 1305 m2, o wartości: 104 400 zł, tytuł prawny: własność, małżeńska wspólność majątkowa,

b) powierzchnia: działka budowlana, powierzchnia 1269 m2, o wartości: 101 520 zł, tytuł prawny: własność, majątek odrębny,

c) powierzchnia: działka budowlana, powierzchnia 1161 m2, o wartości: 92 880 zł, tytuł prawny: własność, majątek odrębny.


III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Dochód z tytułu zatrudnienia od 1.01.2017 -30.11.2017: 78.763,11 majątek odrębny

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 24.500,00 zł majątek odrębny

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę i model i rok produkcji): instalacja Odnawialnych Źródeł Energii z 2015 r. o wartości: 78 400 zł – małżeńska wspólność majątkowa


X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): PKO BO S.A., kredyt mieszkaniowy w wysokości 71.725,58 CHF - małżeńska wspólność majątkowa,

PKO BP S.A., kredyt mieszkaniowy w wysokości 105.073,37 zł - małżeńska wspólność majątkowa,

Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu, PROSUMENT - linia z dofinansowaniem z przeznaczeniem na zakup i montaż OZE:  39.880,93 zł, małżeńska wspólność majątkowa.

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): jawność wyłączona – podst. prawna : art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Wielka Nieszawka, 30.04.2018 r.                                                  /-/ Agnieszka Gołębiowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (3 lipca 2018)
Opublikował: Lidia Gajek (3 lipca 2018, 13:26:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 340