Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy Wielka Nieszawka


OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Wielka Nieszawka

 
I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice.

II. Nazwa stanowiska: Skarbnik Gminy - pełny etat

III. Wymagania niezbędne wobec kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na  stanowisku Skarbnika,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz inne umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość  języka  polskiego  w  mowie  i  piśmie  w  zakresie  koniecznym  do wykonywania obowiązków głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych,
 8. w zakresie wykształcenia:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe i uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
  2. i co najmniej 3 –letnia praktyka w księgowości, lub
  3. ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i  co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, lub
  4. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub  świadectwa kwalifikacyjnego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów lub wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 9. minimum 3 –letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 10. doskonała  znajomość  ustaw:  o  finansach  publicznych,  o  rachunkowości, o   dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego,  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych, o  postępowaniu  egzekucyjnym 
 11. w  administracji,  o  podatku  od  towarów  i  usług,  prawo zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących sprawozdawczości,
 12. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika gminy (kierownicze stanowisko urzędnicze),
IV. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość i umiejętność stosowania przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji, przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 2. dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, odporność na stres, sumienność, rzetelność, umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 3. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programu MS Office  (Word, Exel),
 4. doświadczenie  na  stanowisku  pracy  w  pionie  finansowo –księgowym  jednostki sektora finansów publicznych,
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań skarbnika gminy, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu i kierownikiem Referatu Księgowo-Finansowego należy w szczególności:
 1. kontrasygnowanie  czynności  prawnych powodujących powstanie  zobowiązań finansowych gminy,
 2. przygotowywanie wstępnego projektu budżetu gminy oraz projektów zmian w budżecie,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. przygotowanie wstępnego projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz projektów zmian prognozy,
 5. prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi i poza budżetowymi,
 6. przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej gospodarki budżetowej,
 7. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 8. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 9. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 10. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 11. opracowywanie   sprawozdań  i  analiz budżetowych oraz zgłaszanie propozycji i wniosków  wójtowi lub radzie gminy,
 12. opracowywanie  projektów  przepisów  wewnętrznych,  dotyczących  prowadzenia rachunkowości,
 13. a w szczególności: polityki rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych,
 14. zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 15. kierowanie pracą Referatu Finansowo-Księgowego
VI. Warunki pracy na stanowisku:
 1. forma zatrudnienia : powołanie (przez Radę Gminy na wniosek Wójta)
 2. miejsce pracy – Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, Wielka Nieszawka, pokój na parterze.
 3. praca przy komputerze ( co najmniej 4 godziny dziennie)
 4. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : niższy niż 6 %.
 5. wysokość wynagrodzenia: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936).
VII. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (C.V) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wymagane w niniejszym ogłoszeniu
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę stanowisku skarbnika (kierowniczym stanowisku urzędniczym,
 7. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych  oraz  samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo karne skarbowej o niekaralności i za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie   o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  i  korzystaniu  z  pełni  praw publicznych,
 9. oświadczenie  o  braku  zakazu  pełnienia  funkcji  kierowniczych  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat jest osobą niepełnosprawną).
List motywacyjny, życiorys oraz wymagane oświadczenia powinny być podpisane przez kandydata. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VIII. Pozostałe informacje:
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Wielka Nieszawka” w  terminie do 24 maja 2019 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice, lub pisemnie na adres Urzędu, z zastrzeżeniem, że przesyłka powinna być doręczona do Urzędu przed upływem terminu składania ofert.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
  (-) Krzysztof Czarnecki

Klauzula_informacyjna (83kB) pdf
Kwestionariusz_osobowy (37kB) word
Klauzula_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych (75kB) pdf

 

Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (13 maja 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (13 maja 2019, 11:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij