Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji nr 3

ZARZĄDZENIE NR 46/2019
Wójta Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2018 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 03.12.2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Wielka Nieszawka zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeprowadzić nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji.
 
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na stanowisko, o którym mowa w § 1, ustala się komisję w składzie:
1)    Iwona Głowacka – zastępca Wójta Gminy -  przewodnicząca komisji,
2)    Beata Romanowska – Radca Prawny Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce – członek komisji,
3)    Sławomir Błach – członek komisji.
2. Komisja działa do czasu wyboru kandydata zaakceptowanego przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, chyba że Wójt Gminy podejmie wcześniej decyzję o jej rozwiązaniu.

§ 3. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru oraz sposób ich udokumentowania, zostaną określone w ogłoszeniu.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
  (-) Krzysztof CzarneckiWielka Nieszawka, 29 maja 2019 r.
S.2110.6.2019
 
  Wójt Gminy Wielka Nieszawka
 
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. INWESTYCJI
w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce
(pełny etat)

 
I. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie średnie/wyższe techniczne,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Znajomość przepisów prawa dotyczących obsadzanego stanowiska,
 8. Umiejętność obsługi komputera w szczególności aplikacji biurowych MS Office, poczty elektronicznej, Internetu.
 
II. Wymagania dodatkowe:
 1. Uprawnienia budowlane,
 2. Doświadczenie w wykonawstwie oraz w pracy w administracji,
 
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje w szczególności:
 1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów gminnych,
 2. Przygotowywanie projektów wieloletnich planów inwestycyjnych,
 3. Prowadzenie zbioru dokumentacji powykonawczej inwestycji oraz dokumentacji technicznej robót wykonywanych,
 4. Koordynacja zamierzeń inwestycyjnych gminy i innych inwestorów w zakresie wykorzystania urządzeń infrastruktury technicznej,
 5. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie określonym przepisami prawa,
 6. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń w zakresie powierzonych obowiązków,
 7. Przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych – wydatków i dochodów budżetu gminy w zakresie prowadzonych spraw,
 
IV. Warunki pracy na stanowisku i informacje dodatkowe:
 1. Praca na samodzielnym stanowisku, wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, przy komputerze.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy był niższy niż 6%.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.wielkanieszawka.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
 4. Kandydaci są zobowiązani do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej ewentualnie testowi kwalifikacyjnemu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie - za pośrednictwem poczty e-mail   lub telefonicznie.
 5. Pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. ze zm.).
 6. Czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku.
 7. Warunki dalszego zatrudnienia na czas określony są ustalane przez Wójta Gminy.
 8. Postanowień pkt. 5-7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.)
 
V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
 2. Życiorys CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej -  własnoręcznie podpisany
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie kandydata
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 5. Mile widziane referencje,
 6. Oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. Własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
 9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. Własnoręcznie podpisane wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 12. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 0

VI. Termin składania dokumentów.
Oferty pracy w zaklejonych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka  (pok. Nr 2)  lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice - w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu). 
Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne, niepotwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 
VII. Dodatkowe informacje.
 1. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami ewentualnie test kwalifikacyjny.
 2. O zakwalifikowaniu się do II etapu - rozmowy kwalifikacyjnej ewentualnie testu kwalifikacyjnego, kandydaci, których oferty spełniają warunki formalne, zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce (www.bip.wielkanieszawka.lo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) oraz oświadczenia kandydata muszą być własnoręcznie podpisane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
  (-) Krzysztof Czarnecki


Klauzula_informacyjna (83kB) pdf
Kwestionariusz_osobowy (37kB) word
Klauzula_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych (75kB) pdf
Oświadczenia (30kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Wielka Nieszawka (29 maja 2019)
Opublikował: Sławomir Błach (29 maja 2019, 14:04:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij