2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o IV sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

Wielka Nieszawka, dn. 21 stycznia 2019 roku 
  

                                                                       
  
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce
  
Proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum, 
     b) przyjęcie porządku obrad. 
2.  Przyjęcie protokołu z III sesji, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2018 roku. 
3. Sprawozdanie z proc Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok (druk nr 1),    
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na 2019 rok (druk nr 2), 
b) określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielka Nieszawka (druk nr 3),
c) powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka i nadania jej statutu (druk nr 4),
d) Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków obowiązującego  na terenie gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. o nr 218/49) (druk nr 6),
5. Stanowisko w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka (druk nr 7)
  
Przerwa 

6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.  
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał. 
8.  Interpelacje i wolne wnioski. 
9.  Zakończenie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (22 stycznia 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (22 stycznia 2019, 07:14:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273