2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

Wielka Nieszawka, dn. 15 lutego 2019 roku
 

                                                                      
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994 ze zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) złożenie ślubowania przez radnego
     b) stwierdzenie quorum,
     c) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z IV sesji, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2019 roku.
3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (druk nr 1)
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Małej Nieszawce (druk nr 2)
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce (druk nr 3)
6. Rozpatrzenie projektów uchwała w sprawie:
     a) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok (druk nr 4)
     b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 5)
     c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 460/3; 460/4; 460/9) (druk nr 6)
     d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5; 481/1; 481/2; 483; 484/1, 482/1; 482/2 (druk nr 7)
     e) zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów (druk nr 8)
7. Stanowisko w sprawie ustalenia zakresu inwestycji drogowych, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rok 2019 (druk nr 9)
8. Informacja Wójta Gminy o ofercie przewoźnika Arriva Bus Transport Polska

Przerwa

6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 lutego 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (19 lutego 2019, 07:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105