2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dn. 26 marca 2019r. o godz. 15:00

Wielka Nieszawka, dn. 18 marca 2019 roku
 

                                                                      
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję VI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z V sesji, która odbyła się w dniu 26 lutego 2019 roku.
3. Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Wielka Nieszawka w 2018 roku (druk nr 1)
załącznik (2036kB) pdf
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok (druk nr 2)
załącznik (5642kB) pdf
5. Rozpatrzenie projektów uchwała w sprawie:
     a) zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej (druk nr 3)
załącznik (319kB) pdf
     b) zmiany uchwały dotyczącej zasad ustalania diet dla radnych oraz sołtysów (druk nr 4)
załącznik (360kB) pdf
     c) określenia  kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym (druk nr 5)
załącznik (775kB) pdf
     d) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielka Nieszawka na rok 2019 (druk nr 6)
załącznik (434kB) pdf
     e) nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 197/4) (druk nr 7)
załącznik (338kB) pdf
      f)  nadania nazwy ulicy na terenie gminy Wielka Nieszawka wieś Mała Nieszawka (dz. nr 357/2) (druk nr 8)
załącznik (337kB) pdf
     g) określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Wielka Nieszawka (druk nr 9)
załącznik (832kB) pdf
     h) skierowania projektów statutów sołectw do konsultacji społecznych (druk nr 10)
załącznik (403kB) pdf
załącznik (6268kB) pdf


Przerwa

6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (19 marca 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (19 marca 2019, 10:06:43)

Ostatnia zmiana: Beata Borzęcka (26 marca 2019, 11:48:28)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154