2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 09:00

Wielka Nieszawka, dn. 12 kwietnia 2019 roku
 

                                                                      
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godzinie 09:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z VI sesji, która odbyła się w dniu 26 marca 2019 roku.
3. Rozpatrzenie projektów uchwała w sprawie:
     a) zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 1),
załącznik (391kB) pdf
     b) przyjecie programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Wielka Nieszawka (druk nr 2),
załącznik (1056kB) pdf
     c) regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2020 (druk nr 3),
załącznik (580kB) pdf
załącznik (2701kB) pdf
załącznik (1657kB) pdf
     d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 242/5, 242/11) (druk nr 4),
załącznik (552kB) pdf
     e) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok (druk nr 5),
załącznik (354kB) pdf
załącznik (917kB) pdf
załącznik (1194kB) pdf
     f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 6)
załącznik (254kB) pdf
załącznik (2572kB) pdf
      g) odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy (druk nr 6a)
załącznik (155kB) pdf
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla gminy Wielka Nieszawka (druk nr 7)
załącznik (11869kB) pdf

Przerwa

6.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
8.  Interpelacje i wolne wnioski.
9.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Beata Borzęcka (12 kwietnia 2019, 11:47:00)

Ostatnia zmiana: Beata Borzęcka (23 kwietnia 2019, 09:13:53)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 178