2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 2 lipca 2019 r.


Wielka Nieszawka, dn. 24 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu 02 lipca 2019 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w Gminnym Centrum  Kultury w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.  
2.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wielkiej Nieszawce (dz. o nr 74/7 i 76/2) (druk nr 1),
Druk nr 1 (639kB) pdf
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. o nr 228/31) (druk nr 2),
Druk nr 2 (601kB) pdf
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Wielkiej  Nieszawce (dz. o nr 92/14, 94/4, 92/12, 93/3, 92/16 i 87) (druk nr 3),
Druk nr 3 (521kB) pdf
d) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 4),
Druk nr 4 (451kB) pdf
e) zmieniająca uchwałę dotyczącą zasad udzielania stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 5),
Druk nr 5 (545kB) pdf
f) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka (druk nr 6),
Druk nr 6 (462kB) pdf
g) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz określenia granic obwodów publicznych podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (druk nr 7),
Druk nr 7 (659kB) pdf
h) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami mieszanymi obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze (druk nr 8),
Druk nr 8 (487kB) pdf
i) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (druk nr 9),
Druk nr 9 (485kB) pdf
j) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (Mała Nieszawka dz. nr 480/5, 481/1, 481/2, 483, 484/1, 482/1, 482/2) (druk nr 10),
Druk nr 10 (2328kB) pdf
Załącznik nr 1 (928kB) pdf
Załączniki nr 2 i 3 (378kB) pdf
Uzasadnienie (1788kB) pdf
k) wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych, będących w kompetencji Rady Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 10a).
Druk nr 10a (594kB) pdf
3. Informacja z działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. (druk nr 11).
Druk nr 11 (3666kB) pdf
4. Informacja dot. funkcjonowania Referatu Technicznego (od listopada Referat Utrzymania i Gospodarki Gruntami) w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w 2018 r. (druk nr 12).
Druk nr 12 (1638kB) pdf

Przerwa
 
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji. 
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
(- ) Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (24 czerwca 2019)
Opublikował: Ewa Wróblewska-Kucharska (27 czerwca 2019, 11:25:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172