2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka, która odbędzie się w dn. 20 grudnia 2019 r. o godz. 8:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Wielka Nieszawka, dn. 12 grudnia 2019 roku 
 
RES.0002.XVI.1.2019                                                    
                                                                                      
                                                                                    
  
                                                                                    
 
Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Wielka Nieszawka w dniu
20 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 08:00 w Gminnym Centrum Kultury
w Małej Nieszawce.
 
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia:
     a) stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie porządku obrad.
2.  Przyjęcie protokołu z XIV sesji, która odbyła się w dniu 26 listopada 2019 roku,
3.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)  bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących dotychczas własność Gminy Wielka Nieszawka  (druk nr 1), Druk nr 1 (97kB) pdf
b) zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie objęcia mieszkańca Gminy Wielka Nieszawka usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Gniewkowo (druk nr 2), Druk nr 2 (61kB) pdf
c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (druk nr 3), Druk nr 3 (60kB) pdf
d) Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 4), Druk nr 4 (163kB) pdf
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wielka Nieszawka w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 5), Druk nr 5 (49kB) pdf
f) zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok (druk nr 6), Druk nr 6 (68kB) pdf
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 7), Druk nr 7 (419kB) pdf  
h) uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2020 (przekazano radnym dn. 14 listopada 2019 r., druk nr 8),
i) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2023 (przekazano radnym dn. 14 listopada 2019 r., druk nr 9),
j) zmiany osoby piastującej funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (druk nr 10), Druk nr 10 (41kB) pdf
k) przyjęcia rezygnacji radnej Ewy Tarkowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 11), Druk nr 11 (28kB) pdf
l) wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 12), Druk nr 12 (31kB) pdf
m) przyjęcia rezygnacji radnego Arkadiusza Wyrzykowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 13), Druk nr 13 (31kB) pdf
n) wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wielka Nieszawka (druk nr 14). Druk nr 14 (31kB) pdf
Przerwa
4. Przyjęcie planów pracy na 2020 rok:
a)  Komisji Rewizyjnej (druk nr 15),
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 16),
c)  Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Inwestycji (druk nr 17),
d)  Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (druk nr 18),
e)  Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk nr 19),
f)  Rady Gminy (druk nr 20). Druk nr 20 (55kB) pdf
5.  Informacja z działalności Komisji między sesjami – referują przewodniczący Komisji.
6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z realizacji podjętych uchwał.
7.  Interpelacje i wolne wnioski.
8.  Zakończenie sesji.
                                          
Przewodniczący Rady Gminy 
(-) mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 grudnia 2019)
Opublikował: Filip Murawski (14 grudnia 2019, 13:33:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 436